Deelregeling Festivals Creatieve Industrie

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Deelregeling Festivals Creatieve Industrie

Besluit van het bestuur van de stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie,

gelet op artikel 10, vierde lid van de Wet op het specifiek cultuurbeleid, tot vaststelling van een deelregeling, houdende regels voor het verstrekken van subsidie voor festivals ter bevordering van de kwaliteit van creatieve industrie.

Artikel 1. Doelstelling deelregeling festivals creatieve industrie

 • 1 Deze deelregeling is van toepassing op festivals die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse architectuur, vormgeving en digitale cultuur en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren.

Artikel 2. Reikwijdte

 • 1 Het bestuur kan met toepassing van deze deelregeling subsidies verstrekken voor de opzet en uitvoering van festivals die in Nederland plaatsvinden en gericht zijn op minstens een van de volgende doelstellingen:

  • a. bevorderen van experimenten en crossovers;

  • b. stimuleren van onderzoek, analyse en reflectie;

  • c. bevorderen van talentontwikkeling en artistieke kwaliteit;

  • d. bevorderen van maatschappelijk engagement en publieksactiviteiten;

  • e. versterken van de internationale positie van de ontwerpsectoren;

  • f. bevorderen van de professionalisering van de ontwerppraktijk en voorbeeldig opdrachtgeverschap.

Artikel 3. Voorwaarden met betrekking tot andere subsidiemogelijkheden

Aanvragers die op basis van deze deelregeling subsidie ontvangen, kunnen voor de ondersteunde festivaleditie geen aanspraak maken op subsidies van andere deelregelingen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, behoudens bijdragen op grond van het Programmahuis van het Stimuleringsfonds.

Artikel 4. Beoordeling van de aanvragen

 • 1 Voorafgaand aan het besluit wordt beoordeeld in hoeverre het festival consistent is in doel, opzet, betrokken deskundigheid, wijze en mate van cofinanciering en publieksbereik.

 • 2 In het geval dat het totaal van de aanvragen dat voor subsidieverlening in aanmerking komt, het beschikbare budget binnen een ronde overschrijdt, zullen onder toepassing van de artikelen 9 en 10 van het Subsidiereglement Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 2018 de navolgende criteria voor toekenning worden gehanteerd:

  • a. de positief beoordeelde aanvragen worden geprioriteerd op in hoeverre het festival een waardevolle en onderscheidende positie inneemt;

  • b. de alsdan gelijk beoordeelde aanvragen worden geprioriteerd op in hoeverre er sprake is van een platformfunctie, oftewel er worden connecties gelegd tussen de inhoud van het festival en een passend publiek;

  • c. binnen de alsdan gelijk geprioriteerden wordt prioriteit gegeven aan een festival waarin sprake is van een bijzondere samenwerking tussen partijen.

Artikel 6. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Deelregeling Festivals Creatieve Industrie.

Deze deelregeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie,

S. Groeneveld

(directeur/bestuurder)

Terug naar begin van de pagina