Deelregeling Eénjarige Activiteitenprogramma’s Creatieve Industrie

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Deelregeling Eénjarige Activiteitenprogramma’s Creatieve Industrie

Besluit van het bestuur van de stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie,

gelet op artikel 10, vierde lid van de Wet op het specifiek cultuurbeleid, tot vaststelling van een deelregeling, houdende regels voor het verstrekken van subsidie voor éénjarige activiteitenprogramma’s ter bevordering van de kwaliteit van creatieve industrie.

Artikel 1. Doelstelling deelregeling éénjarige activiteitenprogramma’s creatieve industrie

 • 1 Deze deelregeling is van toepassing op éénjarige activiteitenprogramma’s die gezamenlijk bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse architectuur, vormgeving en digitale cultuur en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren.

Artikel 2. Voorwaarden voor ondersteuningsmogelijkheden

Subsidie wordt slechts verleend indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:

 • 1. het programma is samenhangend;

 • 2. het programma is van voldoende kwaliteit;

 • 3. het programma agendeert actuele vraagstukken; en

 • 4. het programma is van betekenis voor de creatieve industrie in Nederland.

Artikel 3. Reikwijdte

 • 1 Het bestuur kan met toepassing van deze deelregeling subsidies verstrekken voor éénjarige programma’s. Een programma bestaat uit meerdere projecten welke verschillend kunnen zijn qua opzet en uitvoering. Het programma omvat heldere doelstellingen en kenmerkt zich door voldoende inhoudelijke samenhang. De verschillende projecten vinden verspreid over de subsidieperiode plaats.

 • 2 De uitvoering van het programma draagt bij aan meerdere van de volgende doelstellingen:

  • a. bevorderen van experimenten en crossovers;

  • b. stimuleren van onderzoek, analyse en reflectie;

  • c. bevorderen van talentontwikkeling en artistieke kwaliteit;

  • d. bevorderen van maatschappelijk engagement en publieksactiviteiten;

  • e. versterken van de internationale positie van de ontwerpsectoren;

  • f. bevorderen van de professionalisering van de ontwerppraktijk en voorbeeldig opdrachtgeverschap.

Artikel 4. Voorwaarden met betrekking tot andere subsidiemogelijkheden

Instellingen die op basis van deze deelregeling subsidie ontvangen, kunnen gedurende de uitvoering geen aanspraak maken op subsidies van andere deelregelingen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, behoudens bijdragen op grond van het Programmahuis van het Stimuleringsfonds.

Artikel 5. Beoordeling van de aanvragen

 • 1 Voorafgaand aan het besluit wordt beoordeeld in hoeverre het project consistent is in doel, opzet, betrokken deskundigheid, wijze en mate van cofinanciering en publieksbereik.

 • 2 In het geval dat het totaal van de aanvragen dat voor subsidieverlening in aanmerking komt, het beschikbare budget binnen een ronde overschrijdt, zullen onder toepassing van de artikelen 9 en 10 van het Subsidiereglement Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 2018 de navolgende criteria voor toekenning worden gehanteerd:

  • a. de positief beoordeelde aanvragen worden geprioriteerd op in hoeverre het programma agendastellend is, oftewel in hoeverre is het programma een toevoeging betekent op de bestaande praktijk of theorie;

  • b. de alsdan gelijk beoordeelde aanvragen worden geprioriteerd op in hoeverre er sprake is van een platformfunctie, waardoor er connecties worden gelegd tussen de inhoud van het programma en een passend publiek;

  • c. binnen de alsdan gelijk geprioriteerden wordt de prioriteit gegeven aan programma’s die een bijdrage leveren aan regionale spreiding van activiteiten over Nederland.

Artikel 7. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Deelregeling Eénjarige Activiteitenprogramma’s Creatieve Industrie.

Deze deelregeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie,

S. Groeneveld

(directeur/bestuurder)

Terug naar begin van de pagina