Besluit experiment ander stembiljet voor kiezers buiten Nederland bij het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

[Regeling vervalt per 01-01-2021.]
Geldend van 01-02-2018 t/m heden

Besluit van 27 november 2017 tot het houden van een experiment met een ander stembiljet voor kiezers buiten Nederland bij het referendum over de Wet van 26 juli 2017, houdende regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming;

Besluit:

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren

Terug naar begin van de pagina