Warenwetregeling doorberekening kosten

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 22-04-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 23 november 2017, 1257948-170256-VGP, houdende vaststelling van de bedragen voor het doorberekenen van kosten in de levensmiddelensector (Warenwetregeling doorberekening kosten levensmiddelensector 2017)

De Minister voor Medische Zorg,

Gelet op de artikelen 13b, 16, vierde lid, en 33 van de Warenwet;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • aanbieder: degene die werkzaamheden laat verrichten, degene die daartoe het verzoek doet of degene ten behoeve van wie werkzaamheden worden verricht;

 • aanvoerder: degene die een partij visserijproducten aanlandt;

 • aanvraagtarief: de kosten voor de behandeling of wijziging van een aanvraag van werkzaamheden;

 • aanvullende officiële controle: officiële controle als bedoeld in artikel 79, tweede lid, onderdeel c, van verordening (EU) 2017/625;

 • algemeen erkende feestdag: de Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag, de dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd en de vijfde mei;

 • aquacultuurproducten: aquacultuurproducten als bedoeld in artikel 5, onderdeel b, van verordening (EU) 1379/2013;

 • doorvoer: doorvoer als bedoeld in artikel 3, onderdeel 44, van verordening (EU) 2017/625;

 • eieren: kippeneieren in de schaal, andere dan broedeieren en eieren bestemd voor de productie van vaccins;

 • eiproducten: producten als bedoeld in bijlage I, onderdeel 7.3, van verordening (EG) 853/2004;

 • eiproductfabrikant: de ondernemer die bedrijfsmatig uit eieren eiproducten vervaardigt;

 • het COKZ: de stichting Controle Orgaan Kwaliteits Zaken;

 • houder van een pakstation: de ondernemer die bedrijfsmatig ongesorteerde eieren koopt van een pluimveehouder of van een verzamelaar teneinde deze eieren, gesorteerd naar kwaliteit en gewicht, verder te leveren;

 • exportverklaring: een schriftelijke verklaring ten behoeve van degene die waren anders dan in doorvoer buiten Nederland wil brengen in verband met door landen van bestemming gestelde eisen;

 • invoer: invoer als bedoeld in artikel 3, onderdeel 40, van verordening (EU) 2017/625;

 • kwartier: spanne tijd van één vierde deel van een uur, of een gedeelte daarvan, die besteed is of zou zijn aan werkzaamheden, met uitzondering van reistijd;

 • legpluimveehouder: de ondernemer die bedrijfsmatig kippen (leghennen) houdt voor de productie van eieren;

 • minister: Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • NVWA: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

 • officiële controle: controle als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van verordening (EU) 2017/625;

 • ontvanger van rauwe melk: de natuurlijke of rechtspersoon die op jaarbasis 1.000.000 liter of meer rauwe melk bedrijfsmatig ontvangt van één of meer in Nederland gevestigde melkveehouders en ter zake betalingen aan de desbetreffende melkveehouders verricht, met uitzondering van boerderijzuivelbereiders;

 • openingstijd: periode van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen, van 7.00 uur tot 18.00 uur;

 • partij visserijproducten: een hoeveelheid visserijproducten die is verkregen onder praktisch identieke omstandigheden;

 • producten van dierlijke oorsprong: producten als bedoeld in artikel 3, negentiende lid, van verordening (EU) 2017/625;

 • rauwe melk: melk als bedoeld in bijlage I, onderdeel 4.1, van verordening (EG) 853/2004;

 • tweekleppige weekdieren: weekdieren als bedoeld in bijlage I, onderdeel 2.1, van verordening (EG) 853/2004;

 • uitvoeringsverordening (EU) 2019/2130: Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2130 van de Commissie van 25 november 2019 tot vaststelling van gedetailleerde regels voor de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd tijdens en na documentencontroles, overeenstemmingscontroles en materiële controles van dieren en goederen die onderworpen zijn aan officiële controles aan grenscontroleposten (PbEU 2019, L321);

 • verordening (EU) 284/2011: verordening (EU) nr. 284/2011 van de Commissie van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer van keukengerei van polyamide- of melaminekunststof van oorsprong of verzonden uit de Volksrepubliek China en de Speciale Administratieve Regio Hongkong van de Volksrepubliek China (PbEU 2011, L 77);

 • verordening (EG) 852/2004: verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (PbEU 2004, L 139);

 • verordening (EG) 853/2004: verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (PbEU 2004, L 139);

 • verordening (EU) 1379/2013: Verordening (EU) Nr. 1379/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 houdende een gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1184/2006 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad (PbEU 2013, L 354);

 • verordening (EU) 2017/625: verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PbEU 2017, L 95);

 • verordening (EU) 2019/787: verordening (EU) 2019/787 van het Europees parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de definitie, omschrijving, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken, het gebruik van de namen van gedistilleerde dranken in de presentatie en etikettering van andere levensmiddelen en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken, het gebruik van ethylalcohol en distillaten uit landbouwproducten in alcoholhoudende dranken, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 110/2008 (PbEU 2019 L 130);

 • verordening (EU) 2019/2074: Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2074 van de Commissie van 23 september 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft voorschriften voor specifieke officiële controles op zendingen van bepaalde dieren en goederen die afkomstig zijn van en, nadat een derde land de binnenkomst ervan heeft geweigerd, terugkeren naar de Unie (PbEU 2019, L 316);

 • verordening (EU) 2019/2124: Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2124 van de Commissie van 10 oktober 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft voorschriften voor officiële controles van zendingen van dieren en goederen bij doorvoer, overlading en verder vervoer door de Unie, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 798/2008, (EG) nr. 1251/2008, (EG) nr. 119/2009, (EU) nr. 206/2010, (EU) nr. 605/2010, (EU) nr. 142/2011 en (EU) nr. 28/2012 van de Commissie, Uitvoeringsverordening (EU) 2016/759 van de Commissie, en Beschikking 2007/777/EG van de Commissie (PbEU 2019, L 321);

 • verzamelaar: de ondernemer die bedrijfsmatig ongesorteerde eieren ophaalt bij of koopt van een legpluimveehouder teneinde deze eieren af te leveren of te verkopen aan de houder van een pakstation, de eiproductfabrikant of de fabrikant van levensmiddelen bestemd voor de eindverbruiker;

 • visserijproducten: producten als bedoeld in bijlage I, onderdeel 3.1, van verordening (EG) 853/2004;

 • werkdag: dag, niet zijnde een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag;

 • werkzaamheden: onderzoeken, keuringen, administratieve voorbereiding en afwikkeling daarvan.

§ 2. Door te berekenen controles, activiteiten en werkzaamheden en bijbehorende tarieven

Artikel 2

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het overzicht van wijzigingen]

 • 1 De minister berekent aan de aanbieder de kosten door voor een op grond van artikel 47, eerste lid, van verordening (EU) 2017/625 voorgeschreven invoercontrole van producten van dierlijke oorsprong afkomstig uit derde landen die op Nederlands grondgebied worden gebracht.

 • 2 De kosten, bedoeld in het eerste lid, bedragen:

  • a. voor een invoercontrole als bedoeld in artikel 49, eerste en tweede lid, van verordening (EU) 2017/625:

   • € 0,01601 per kg voor zover de controle plaatsvindt op een werkdag tussen 06.00 en 23.00 uur, met dien verstande dat voor elke ter keuring aangeboden partij producten van dierlijke oorsprong ten minste € 96,06 en ten hoogste € 736,46 in rekening wordt gebracht;

   • € 0,02079 per kg voor zover controle plaatsvindt op een werkdag tussen 23.00 en 06.00 uur, of op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, met dien verstande dat voor elke ter keuring aangeboden partij producten van dierlijke oorsprong ten minste € 124,74 en ten hoogste € 956,34 in rekening wordt gebracht;

  • b. voor een invoercontrole op grond van op artikel 51, eerste lid, onderdeel b of c, van verordening (EU) 2017/625 gebaseerde gedelegeerde handelingen van de Europese Commissie:

   • € 123,59 starttarief; en

   • € 45,71 per kwartier dat aan de controle door een medewerker van de NVWA is besteed.

 • 3 In afwijking van het tweede lid, onderdeel a, bedragen de maximale kosten indien het de invoercontrole betreft van:

  • a. een partij visserijproducten die vervoerd en aangeboden wordt als stukgoederen:

   • € 1.049,00 per schip met een lading visserijproducten tot 500 ton;

   • € 2.097,98 per schip met een lading visserijproducten tot 1.000 ton;

   • € 4.196,03 per schip met een lading visserijproducten tot 2.000 ton;

   • € 6.294,04 per schip met een lading visserijproducten van 2.000 ton of meer;

  • b. een partij pluimveevlees die vervoerd en aangeboden wordt als stukgoederen:

   • € 1.363,68 per schip met een lading pluimveevlees tot 500 ton;

   • € 2.727,39 per schip met een lading pluimveevlees tot 1.000 ton;

   • € 5.454,83 per schip met een lading pluimveevlees tot 2000 ton;

   • € 8.193,44 per schip met een lading pluimveevlees van 2000 ton of meer.

 • 4 In afwijking van het tweede lid, onderdeel a, en derde lid, bedragen de kosten indien het de invoercontrole betreft van een partij producten van dierlijke oorsprong afkomstig uit Nieuw Zeeland: 77,5% van de bedragen genoemd in het tweede lid, onderdeel a, en derde lid.

Artikel 2a

 • 1 De minister berekent aan de aanbieder de kosten door voor een op grond van artikel 49, eerste lid, van verordening (EU) 2017/625 of een op artikel 51, eerste lid, van verordening (EU) 2017/625 gebaseerde gedelegeerde handeling van de Europese Commissie voorgeschreven controle van elk document dat een eerder gecontroleerd document vervangt dat niet voldoet aan de voorschriften, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van uitvoeringsverordening (EU) 2019/2130, en waarvan correctie alleen mogelijk is door indiening van een vervangend document.

 • 2 De kosten, bedoeld in het eerste lid, bedragen € 137,14.

Artikel 2b

 • 1 De minister berekent aan de aanbieder de kosten door voor een op grond van artikel 49, eerste lid, van verordening (EU) 2017/625 of een op artikel 51, eerste lid, van verordening (EU) 2017/625 gebaseerde gedelegeerde handeling van de Europese Commissie voorgeschreven controle van een document wanneer eerder een digitale versie van het desbetreffende document is gecontroleerd en gebleken is dat het originele document niet overeenstemt met de digitale versie.

 • 2 De kosten, bedoeld in het eerste lid, bedragen € 137,14.

Artikel 2c

 • 1 De minister berekent aan de aanbieder de kosten door voor de intrekking op zijn verzoek, voor aankomst van de zending in Nederland, van de kennisgeving door middel van het document, bedoeld in artikel 56 van verordening (EU) 2017/625.

 • 2 De kosten, bedoeld in het eerste lid, bedragen:

  • a. € 91,43; of

  • b. € 182,85, indien voorafgaand aan de intrekking werkzaamheden in het kader van de documentencontrole, bedoeld in artikel 49, eerste lid, van verordening (EU) 2017/625 of op grond van artikel 51, eerste lid, van verordening (EU) 2017/625 gebaseerde gedelegeerde handelingen van de Europese Commissie, zijn aangevangen.

Artikel 3

 • 1 De minister berekent aan de aanbieder de kosten door voor controles en activiteiten als bedoeld in de artikelen 65, 66, 67, 68 en 69 van verordening (EU) 2017/625 of de op één of meer van die artikelen gebaseerde gedelegeerde handelingen of uitvoeringshandelingen van de Europese Commissie.

 • 2 De kosten, bedoeld in het eerste lid, bedragen voor iedere medewerker van de NVWA:

  • a. € 123,59 starttarief; en

  • b. € 45,71 per kwartier dat aan de controles en activiteiten door een medewerker van de NVWA is besteed.

 • 3 De kosten, bedoeld in het tweede lid, worden, indien sprake is van bemonstering en laboratoriumonderzoek, vermeerderd met een in de tweede kolom van bijlage II genoemd bedrag, waarbij het verschuldigde bedrag afhankelijk is van het uitgevoerde laboratoriumonderzoek genoemd in de eerste kolom van die bijlage.

Artikel 4

 • 1 De minister berekent aan de aanbieder de kosten door voor de activiteiten in verband met de wederinvoer van een door een derde land geweigerde partij uit de Europese Unie afkomstige producten in Nederland ter uitvoering van de op artikel 77, eerste lid, onderdeel h, van verordening (EU) 2017/625 gebaseerde gedelegeerde handelingen van de Europese Commissie.

 • 2 De kosten, bedoeld in het eerste lid, bedragen voor iedere medewerker van de NVWA:

  • a. € 123,59 starttarief; en

  • b. € 45,71 per kwartier dat aan de activiteiten door een medewerker van de NVWA is besteed.

 • 3 De kosten, bedoeld in het tweede lid, worden vermeerderd met € 192,57 voor activiteiten in verband met de verklaring, bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel c, van verordening (EU) 2019/2074.

Artikel 5

 • 1 De minister berekent aan de aanbieder de kosten door voor een op grond van artikel 47, eerste lid, onderdelen d, e en f, van verordening (EU) 2017/625 voorgeschreven controle van bepaalde eet- en drinkwaren afkomstig uit derde landen die op Nederlands grondgebied worden gebracht met bestemming invoer en waarvoor door de Europese Commissie bijzondere voorwaarden zijn vastgesteld.

 • 2 De kosten, bedoeld in het eerste lid, bedragen:

  • a. € 391,27 voor de monstername; en

  • b. een bedrag ter hoogte van het bedrag, opgenomen in de tweede kolom van bijlage III, waarbij het verschuldigde bedrag afhankelijk is van het uitgevoerde laboratoriumonderzoek genoemd in de eerste kolom van die bijlage.

 • 3 De kosten, bedoeld in het tweede lid, worden tevens in rekening gebracht bij de aanbieder die een zending, na een eerdere controle, als bedoeld in het eerste lid, in Nederland of in een andere lidstaat van de Europese Unie, opnieuw aanbiedt.

 • 4 De kosten, bedoeld in het tweede lid, worden vermeerderd met:

  • a. een bedrag van € 666,25 indien aanvullende inspecties nodig zijn naar aanleiding van door de douane aangehouden of overgedragen zendingen;

  • b. een bedrag van € 666,25 indien aanvullende inspecties nodig zijn naar aanleiding van doorgereden zendingen of zendingen die niet voor aangemeld zijn als bedoeld in artikel 58, onderdeel b, van verordening (EU) 2017/625;

  • c. een bedrag van € 666,25, in afwijking van artikel 3, voor activiteiten als bedoeld in artikel 68, tweede lid, van verordening (EU) 2017/625;

  • d. een bedrag van € 83,28 voor de verklaring die in het kader van de wederzijdse toestemming, bedoeld in artikel 71, tweede lid, onderdeel b, van verordening (EU) 2017/625 aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van wie de behandeling van de zending is overgenomen, is verstrekt.

Artikel 7

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het overzicht van wijzigingen]

 • 1 De minister berekent aan de aanbieder de kosten door voor een op grond van artikel 47, eerste lid, van verordening (EU) 2017/625 voorgeschreven controle van producten van dierlijke oorsprong afkomstig uit derde landen die op Nederlands grondgebied worden gebracht en bestemd zijn voor doorvoer naar een derde land of voor zeevervoermiddelen als proviand.

 • 2 De kosten, bedoeld in het eerste lid, bedragen:

  • a. voor een controle bij doorvoer op grond van op artikel 51, eerste lid, onderdeel d, van verordening (EU) 2017/625 gebaseerde gedelegeerde handelingen van de Europese Commissie:

   • € 0,01601 per kg voor zover de controle plaatsvindt op een werkdag tussen 06.00 en 23.00 uur, met dien verstande dat voor elke ter keuring aangeboden partij producten van dierlijke oorsprong ten minste € 96,06 en ten hoogste € 736,46 in rekening wordt gebracht;

   • € 0,02079 per kg voor zover de controle plaatsvindt op een werkdag tussen 23.00 en 06.00 uur, of op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, met dien verstande dat voor elke ter keuring aangeboden partij producten van dierlijke oorsprong ten minste € 124,74 en ten hoogste € 956,34 in rekening wordt gebracht.

  • b. voor een controle op grond van op artikel 77, eerste lid, onderdeel c, van verordening (EU) 2017/625 gebaseerde gedelegeerde handelingen van de Europese Commissie voor iedere medewerker van de NVWA:

   • € 87,05 starttarief; en

   • € 45,71 per kwartier dat aan de controle door deze medewerker van de NVWA is besteed.

 • 3 In afwijking van het tweede lid, onderdeel a, bedragen de maximale kosten indien het de doorvoercontrole betreft van:

  • a. een partij visserijproducten die vervoerd en aangeboden wordt als stukgoederen:

   • € 1.049,00 per schip met een lading visserijproducten tot 500 ton;

   • € 2.097,98 per schip met een lading visserijproducten tot 1.000 ton;

   • € 4.196,03 per schip met een lading visserijproducten tot 2.000 ton;

   • € 6.294,04 per schip met een lading visserijproducten van 2.000 ton of meer;

  • b. een partij pluimveevlees die vervoerd en aangeboden wordt als stukgoederen:

   • € 1.363,68 per schip met een lading pluimveevlees tot 500 ton;

   • € 2.727,39 per schip met een lading pluimveevlees tot 1.000 ton;

   • € 5.454,83 per schip met een lading pluimveevlees tot 2.000 ton;

   • € 8.193,44 per schip met een lading pluimveevlees van 2.000 ton of meer.

Artikel 7a

 • 1 De Minister berekent aan de aanbieder de kosten door voor werkzaamheden in verband met de controle van de zegels als bedoeld in artikel 33, eerste lid, laatste zin, van verordening (EU) 2019/2124.

 • 2 De kosten, bedoeld in het eerste lid, bedragen € 58,08.

 • 3 Ingeval een aanvraag voor werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid wordt onderbroken of uitgesteld, onderscheidenlijk geheel of gedeeltelijk niet plaatsvindt door omstandigheden buiten toedoen van de met de werkzaamheden belaste persoon of personen, is de aanbieder een bedrag van € 58,08 per zending verschuldigd.

 • 4 Indien sprake is van werkzaamheden als bedoeld in artikel 33, eerste lid, eerste zin, van verordening (EU) 2019/2124 die volgen op werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid, die binnen openingstijd worden verricht, berekent de Minister aan de aanbieder de kosten hiervan door.

 • 5 De kosten, bedoeld in het vierde lid, bedragen voor iedere medewerker van de NVWA:

  • a. € 123,59 starttarief; en

  • b. € 45,71 per kwartier dat aan de werkzaamheden door een officiële dierenarts, een officiële assistent of een andere medewerker van de NVWA is besteed.

Artikel 8

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het overzicht van wijzigingen]

 • 1 De minister berekent aan degene die een aanvraag doet tot erkenning van een inrichting in het kader artikel 4 van verordening (EG) 853/2004 de kosten door.

 • 2 De kosten voor de behandeling en afhandeling door de NVWA van een aanvraag tot erkenning van een inrichting als bedoeld in het eerste lid, bedragen voor iedere medewerker van de NVWA:

  • € 255,36 starttarief; en

  • € 45,49 per kwartier dat aan de werkzaamheden door een medewerker van de NVWA is besteed.

 • 3 De kosten, bedoeld in het tweede lid, worden vermeerderd met een in de tweede kolom van bijlage I genoemd bedrag aan administratiekosten, waarbij het verschuldigde bedrag afhankelijk is van de inspectietijd, zoals opgenomen in de eerste kolom van die bijlage.

 • 4 In afwijking van het tweede en derde lid bedragen de kosten voor de behandeling en afhandeling door het COKZ van een aanvraag tot erkenning van een inrichting, bedoeld in artikel 4 van verordening (EG) 853/2004 en waarvoor bijlage III, secties IX en X, van die verordening voorschriften bevat:

  • a. € 88,25 aanvraagtarief;

  • b. € 110,31 starttarief;

  • c. € 27,58 per kwartier dat aan de werkzaamheden is besteed door de persoon die met de werkzaamheden is belast; en

  • d. € 76,23 administratiekosten.

Artikel 9

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het overzicht van wijzigingen]

 • 1 De minister berekent aan degene, bedoeld in artikel 8, eerste lid, de kosten door voor vooraf aangekondigde en vastgelegde periodieke controles op de naleving van de eisen verbonden aan de erkenning als bedoeld in artikel 4 van verordening (EG) 853/2004.

 • 2 De kosten voor de behandeling en afhandeling van een periodieke controle als bedoeld in het eerste lid, bedragen voor iedere medewerker van de NVWA:

  • a. € 255,36 starttarief; en

  • b. € 45,49 per kwartier dat aan de werkzaamheden door deze medewerker van de NVWA is besteed.

 • 3 De kosten, bedoeld in het tweede lid, worden vermeerderd met een in de tweede kolom van bijlage I genoemd bedrag aan administratiekosten, waarbij het verschuldigde bedrag afhankelijk is van de inspectietijd, zoals opgenomen in de eerste kolom van die bijlage.

 • 4 In afwijking van het tweede en derde lid bedragen de kosten voor de behandeling en afhandeling van een periodieke controle door het COKZ op de naleving van de eisen verbonden aan de erkenning van een inrichting als bedoeld in artikel 4 van verordening (EG) 853/2004 en waarvoor bijlage III, secties IX en X, van die verordening voorschriften bevat:

  • a. € 110,31 starttarief;

  • c. € 27,58 per kwartier dat aan de werkzaamheden is besteed door de persoon die met de werkzaamheden is belast; en

  • d. € 76,23 administratiekosten.

Artikel 10

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het overzicht van wijzigingen]

 • 2 De kosten voor de behandeling en afhandeling van een aanvraag van een vergunning als bedoeld in het eerste lid, bedragen voor iedere medewerker van de NVWA:

  • a. € 255,36 starttarief; en

  • b. € 45,49 per kwartier dat aan de werkzaamheden door deze medewerker van de NVWA is besteed.

 • 3 De kosten, bedoeld in het tweede lid, worden vermeerderd met een in de tweede kolom van bijlage I genoemd bedrag aan administratiekosten, waarbij het verschuldigde bedrag afhankelijk is van de inspectietijd, zoals opgenomen in de eerste kolom van die bijlage.

Artikel 11

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het overzicht van wijzigingen]

 • 1 De minister berekent aan degene die een aanvraag doet tot registratie van een inrichting in het kader van artikel 6 van verordening (EG) 852/2004 de kosten door.

 • 2 De kosten voor de aanvraag tot registratie als bedoeld in het eerste lid bedragen: € 66,43.

Artikel 12

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het overzicht van wijzigingen]

 • 1 De minister berekent aan de aanvoerder van een partij ingevroren visserijproducten, niet zijnde aquacultuurproducten, de kosten door voor een controle als bedoeld in artikel 18, eerste en achtste lid, onderdelen a en f, van verordening (EU) 2017/625 en de daarop gebaseerde uitvoeringshandelingen van de Europese Commissie.

 • 2 De kosten, bedoeld in het eerste lid, worden in rekening gebracht bij de aanvoerder voor zover de eerste verkoop op een afslag binnen Nederland plaatsvindt, dan wel bij een inrichting voor visserijproducten voor zover de partij direct na aanlanding rechtstreeks vervoerd wordt naar een inrichting voor visserijproducten, dan wel bij eerste aanlanding indien de partij direct bestemd is voor een bestemming buiten Nederland.

 • 3 De kosten voor de controle van een partij ingevroren visserijproducten, bedoeld in het eerste lid, bedragen voor iedere medewerker van de NVWA:

  • a. € 105,67 starttarief; en

  • b. € 34,81 per kwartier dat aan de controle door deze medewerker van de NVWA is besteed.

Artikel 12a

 • 1 De minister berekent de jaarlijkse kosten van de controles, bedoeld in artikel 18, eerste en achtste lid, onderdelen a en f, van verordening (EU) 2017/625 en de daarop gebaseerde uitvoeringshandelingen van de Europese Commissie, door aan alle aanvoerders van verse zeevis, schaaldieren, waaronder de Crangon crangon garnalen, en koppotigen.

 • 2 De kosten, bedoeld in het eerste lid, komen overeen met de totale kosten van deze controles en worden in rekening gebracht bij alle aanvoerders als bedoeld in het eerste lid, ongeacht of een controle bij de desbetreffende aanvoerder heeft plaatsgevonden, op basis van de vangstgegevens uit het betreffende jaar.

 • 3 De kosten, bedoeld in het eerste lid, worden in rekening gebracht bij de aanvoerder voor zover de eerste verkoop op een afslag binnen Nederland plaatsvindt, dan wel bij een inrichting voor visserijproducten voor zover de partij direct na aanlanding rechtstreeks vervoerd wordt naar een inrichting voor visserijproducten, dan wel bij eerste aanlanding indien de partij direct bestemd is voor een bestemming buiten Nederland.

Artikel 13

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het overzicht van wijzigingen]

 • 1 De minister berekent de jaarlijkse kosten van de controles, bedoeld in artikel 19 van verordening (EU) 2017/625 en de daarop gebaseerde uitvoeringshandelingen of gedelegeerde handelingen van de Europese Commissie, ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in rauwe melk door aan alle ontvangers van rauwe melk.

 • 2 De kosten, bedoeld in het eerste lid, komen overeen met de totale kosten van deze controles en worden in rekening gebracht bij alle ontvangers van rauwe melk als bedoeld in het eerste lid, ongeacht of een controle bij de desbetreffende ontvanger van rauwe melk heeft plaatsgevonden.

 • 3 De minister berekent de jaarlijkse kosten van de controles, bedoeld in artikel 19 van verordening (EU) 2017/625 en de daarop gebaseerde uitvoeringshandelingen of gedelegeerde handelingen van de Europese Commissie, ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in eieren door aan alle houders van een pakstation, legpluimveehouders, eiproductfabrikanten en verzamelaars.

 • 4 De kosten, bedoeld in het derde lid, komen overeen met de totale kosten van deze controles en worden in rekening gebracht bij alle houders van een pakstation, legpluimveehouders, eiproductfabrikanten en verzamelaars als bedoeld in het derde lid, ongeacht of een controle bij de desbetreffende houder van een pakstation, legpluimveehouder, eiproductfabrikant of verzamelaar heeft plaatsgevonden.

 • 5 Degene die ingevolge het eerste en derde lid kosten is verschuldigd, doet aan de NVWA binnen één maand na afloop van het jaar waarover betalingsplicht bestaat, opgave van de hoeveelheid in dat jaar als grondstof ontvangen rauwe melk, dan wel van de hoeveelheid in dat jaar verhandelde eieren en houdt daartoe een register bij. Dit register wordt ter inzage gelegd aan eenieder die namens de NVWA de controle op deze regeling uitvoert.

 • 6 Indien de opgave, bedoeld in het vijfde lid, niet binnen de hiervoor gestelde termijn door de NVWA wordt ontvangen, dan wel naar het oordeel van de NVWA niet betrouwbaar is, stelt de NVWA de desbetreffende hoeveelheid als grondstof ontvangen rauwe melk, dan wel de desbetreffende hoeveelheid verhandelde eieren vast.

Artikel 14b

 • 1 De kosten voor de behandeling en afhandeling door de minister van een aanvraag tot aanwijzing van een grenscontrolepost op grond van artikel 59 van verordening (EU) 2017/625, alsmede de door de minister vooraf aangekondigde en vastgelegde periodieke controles op de naleving van de aan die aanwijzing verbonden eisen, bedragen voor iedere medewerker van de NVWA:

  • € 255,36 starttarief; en

  • € 45,49 per kwartier dat aan de werkzaamheden door deze medewerker van de NVWA is besteed.

 • 2 De kosten, bedoeld in het eerste lid, worden vermeerderd met een in de tweede kolom van bijlage I genoemd bedrag aan administratiekosten, waarbij het verschuldigde bedrag afhankelijk is van de inspectietijd, zoals opgenomen in de eerste kolom van die bijlage.

Artikel 14c

 • 1 De kosten voor de behandeling en afhandeling door de minister van een aanvraag tot aanwijzing van een ander controlepunt dan een grenscontrolepost op grond van artikel 53 van verordening (EU) 2017/625, alsmede de door de minister vooraf aangekondigde en vastgelegde periodieke controles op de naleving van de aan die aanwijzing verbonden eisen, bedragen voor iedere medewerker van de NVWA:

  • € 255,36 starttarief; en

  • € 45,49 per kwartier dat aan de werkzaamheden door deze medewerker van de NVWA is besteed.

 • 2 De kosten, bedoeld in het eerste lid, worden vermeerderd met een in de tweede kolom van bijlage I genoemd bedrag aan administratiekosten, waarbij het verschuldigde bedrag afhankelijk is van de inspectietijd, zoals opgenomen in de eerste kolom van die bijlage.

§ 3. Aanvraag en wijziging van controles, activiteiten of werkzaamheden

Artikel 15

 • 2 De aanvraag, bedoeld in het eerste lid, omvat ten minste:

  • a. de soorten te verrichten controles, activiteiten of werkzaamheden;

  • b. de soorten en de hoeveelheden goederen;

  • c. de datum en het tijdstip waarop de controles, activiteiten of werkzaamheden naar verwachting zullen aanvangen; en

  • d. de datum en het tijdstip waarop de controles, activiteiten of werkzaamheden naar verwachting zullen eindigen.

 • 3 De NVWA stelt naar aanleiding van de aanvraag vast:

  • a. datum en tijdstip waarop de controles, activiteiten of werkzaamheden zullen aanvangen;

  • b. datum en tijdstip waarop de controles, activiteiten of werkzaamheden zullen eindigen; en

  • c. het aantal personen dat met het verrichten van deze controles, activiteiten of werkzaamheden zal worden belast.

 • 4 Indien de datum of het tijdstip van aanvang of beëindiging van de controles, activiteiten of werkzaamheden, bedoeld in het derde lid, afwijkt van de datum of het tijdstip volgens de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, stelt de NVWA degene die de aanvraag heeft gedaan, hiervan in kennis.

 • 5 Indien aangevraagde controles, activiteiten of werkzaamheden niet zullen plaatsvinden, worden uitgesteld of wijziging ondergaan als gevolg van niet aan de NVWA te wijten oorzaken of omstandigheden, bericht de aanbieder, bedoeld in het eerste lid, dit schriftelijk of elektronisch aan de NVWA uiterlijk om 14.00 uur op de werkdag voorafgaande aan de dag waarop de desbetreffende controles, activiteiten of werkzaamheden plaatsvinden dan wel zouden hebben plaatsgevonden.

§ 4. Verhoging kosten en toeslagen

Artikel 16

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het overzicht van wijzigingen]

 • 1 In de volgende gevallen worden de kosten van controles, activiteiten of werkzaamheden, bedoeld in de artikelen 2, eerste lid, voor zover het een invoercontrole als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel b, betreft, 3, eerste lid, 4, eerste lid, en 7, eerste lid, voor zover het een controle als bedoeld in artikel 7, tweede lid, onderdeel b, betreft, verhoogd:

  • a. indien de controles, activiteiten of werkzaamheden later zijn aangemeld dan op het van toepassing zijnde tijdstip, genoemd in artikel 15, eerste lid;

  • b. indien de controles, activiteiten of werkzaamheden, op verzoek van de aanbieder, buiten openingstijd plaatsvinden;

  • c. indien de controles, activiteiten of werkzaamheden worden onderbroken of uitgesteld, onderscheidenlijk vinden geheel of gedeeltelijk niet plaats, door omstandigheden buiten toedoen van de met de controle, activiteit of werkzaamheid belaste persoon of personen;

  • d. indien voor de uitvoering van de controles, activiteiten of werkzaamheden naar het oordeel van de aanwezige medewerker van de NVWA meer tijd nodig is dan is aangemeld op grond van artikel 15, tweede lid.

 • 2 De verhoging, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, bedraagt voor iedere medewerker van de NVWA € 13,71 per kwartier.

 • 3 De verhoging, bedoeld in het eerste lid, onderdelen c en d, bedraagt voor iedere medewerker van de NVWA € 45,71 per kwartier.

Artikel 16a

 • 1 In de volgende gevallen worden de kosten van controles, bedoeld in artikel 12, eerste lid, verhoogd:

  • a. indien de controles later zijn aangemeld dan op het van toepassing zijnde tijdstip, genoemd in artikel 15, eerste lid;

  • b. indien de controles, op verzoek van de aanbieder, buiten openingstijd plaatsvinden;

  • c. indien de controles worden onderbroken of uitgesteld, onderscheidenlijk vinden geheel of gedeeltelijk niet plaats, door omstandigheden buiten toedoen van de met de controle belaste persoon of personen;

  • d. indien voor de uitvoering van de controles naar het oordeel van de aanwezige medewerker van de NVWA meer tijd nodig is dan is aangemeld op grond van artikel 15, tweede lid.

 • 2 De verhoging, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, bedraagt voor iedere medewerker van de NVWA € 10,44 per kwartier.

 • 3 De verhoging, bedoeld in het eerste lid, onderdelen c en d, bedraagt voor iedere medewerker van de NVWA € 34,81 per kwartier.

Artikel 17

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het overzicht van wijzigingen]

In de volgende gevallen worden de kosten van controles of werkzaamheden, bedoeld in de artikelen 5, eerste lid, en 25, eerste lid, verhoogd:

 • a. indien de monstername op een ander controlepunt dan de door de NVWA aangewezen grenscontroleposten plaatsvindt, worden de kosten verhoogd met een bedrag van € 499,69;

 • b. indien de controles of werkzaamheden, op verzoek van de aanbieder, buiten openingstijd plaatsvinden, worden de kosten verhoogd met een bedrag van € 149,91;

 • c. indien de controles of werkzaamheden worden onderbroken of uitgesteld, onderscheidenlijk vinden geheel of gedeeltelijk niet plaats, door omstandigheden buiten toedoen van de met de controle of werkzaamheden belaste persoon of personen, worden de kosten verhoogd met een bedrag van € 166,56.

Artikel 17a

 • 1 Indien een ingediende aanvraag voor een controle als bedoeld in artikel 2, eerste lid, voor zover het een controle als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel a, en derde lid, betreft of artikel 7, eerste lid, voor zover het een controle als bedoeld in artikel 7, tweede lid, onderdeel a, en derde lid, betreft niet is afgemeld op het in artikel 15, eerste lid, genoemde tijdstip, worden aan de aanbieder kosten van het niet of niet tijdig afmelden doorberekend.

 • 2 De kosten, bedoeld in het eerste lid, bedragen:

  • a. € 104,84 per aangemelde zending; en

  • b. indien van toepassing € 87,05 voor een vergeefse reis van iedere met de controle belaste medewerker van de NVWA.

 • 3 De kosten, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, worden niet in rekening gebracht indien de met de controle belaste medewerker van de NVWA op de grenscontrolepost of een ander controlepunt andere werkzaamheden kan verrichten.

§ 5. In rekening brengen starttarieven en gecombineerde werkzaamheden

Artikel 18

 • 1 Indien op grond van deze regeling een starttarief verschuldigd is, wordt dit in rekening gebracht ten aanzien van controles, activiteiten of werkzaamheden die door iedere aanwezige medewerker van de NVWA op één dag, in één aaneengesloten periode, reguliere pauzes daaronder begrepen, voor één aanbieder op één plaats worden verricht.

 • 2 Indien op één locatie, op één dag, binnen een aaneengesloten periode, reguliere pauzes daaronder begrepen, verschillende soorten controles, activiteiten of werkzaamheden ten behoeve van één aanbieder worden verricht en voor deze controles, activiteiten of werkzaamheden op grond van deze regeling starttarieven zijn verschuldigd, wordt de aanbieder, in afwijking van het eerste lid, alleen het starttarief van de eerst aangevraagde controle, activiteit of werkzaamheid in rekening gebracht.

Artikel 19

 • 1 Indien één aanvraag, voor het verrichten van controles, activiteiten of werkzaamheden op één dag, wordt ingediend ten behoeve van meerdere aanbieders, actief op verschillende locaties of actief op eenzelfde locatie, binnen een aaneengesloten periode, reguliere pauzes daaronder begrepen, en de controles, activiteiten of werkzaamheden worden dienovereenkomstig verricht, wordt uitsluitend aan de aanbieder die de controles, activiteiten of werkzaamheden heeft aangevraagd, in rekening gebracht:

  • a. eenmaal het starttarief dat voor de desbetreffende controles, activiteiten of werkzaamheden op grond van deze regeling is verschuldigd;

  • b. het bedrag per kwartier dat voor de desbetreffende controles, activiteiten of werkzaamheden op grond van deze regeling is verschuldigd, en

  • c. de reistijd naar de volgende locatie.

 • 2 Voor de reistijd, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, wordt per vijftien minuten het bedrag in rekening gebracht dat op grond van deze regeling is verschuldigd voor de desbetreffende controles, activiteiten of werkzaamheden, die plaatsvinden op de locatie van bestemming.

 • 3 Indien voor de in het eerste lid bedoelde controles, activiteiten of werkzaamheden verschillende starttarieven zijn verschuldigd op grond van deze regeling, wordt in het in het eerste lid bedoelde geval bij de aanbieder die de controles, activiteiten of werkzaamheden heeft aangevraagd, het hoogste starttarief in rekening gebracht dat op grond van deze regeling verschuldigd is voor de controles, activiteiten of werkzaamheden.

§ 6. Laboratoriumkosten

Artikel 20

De kosten voor laboratoriumonderzoeken van chemische en microbiologische monsters die zijn genomen in het kader van controles, activiteiten en werkzaamheden, bedoeld in deze regeling, met uitzondering van controles en werkzaamheden, bedoeld in de artikelen 5, eerste lid, en 25, eerste lid, komen overeen met de in de tweede kolom van bijlage II genoemde bedragen waarbij het verschuldigde bedrag afhankelijk is van het uitgevoerde laboratoriumonderzoek genoemd in de eerste kolom van die bijlage.

Artikel 20a

De Minister berekent aan de aanbieder de werkelijke kosten door van laboratoriumonderzoeken die niet opgenomen zijn in bijlage II of bijlage III, en die nodig of verplicht zijn ter uitvoering van EU-verordeningen of bij of krachtens de Warenwet.

§ 7. Tarieven aanvullende officiële controle

Artikel 21

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het overzicht van wijzigingen]

 • 1 De minister berekent aan de exploitant of de eigenaar van de inrichting, dan wel degene die de producten ten tijde van de controle onder zijn hoede had, de kosten door voor een aanvullende officiële controle.

 • 2 De kosten voor een digitale of schriftelijke aanvullende officiële controle bedragen € 111,74.

 • 3 De kosten voor een aanvullende officiële controle bedragen voor iedere medewerker:

  • a. € 76,89 starttarief; en

  • b. een bedrag van € 37,79 per kwartier dat aan de inspectiewerkzaamheden door een medewerker van de NVWA is besteed.

 • 4 Het starttarief, bedoeld in het derde lid, onderdeel a, wordt niet in rekening gebracht indien de aanvullende officiële controle plaatsvindt op internet of via sociale media.

 • 5 De kosten, bedoeld in het derde lid, worden verhoogd met € 37,79 administratiekosten.

 • 6 In afwijking van het vijfde lid worden de kosten, bedoeld in het derde lid, vermeerderd met:

  • a. € 75,58 administratiekosten indien een interventie plaatsvindt; of

  • b. € 377,90 administratiekosten indien de natuurlijke persoon of rechtspersoon eerder drie maal is beboet voor een vergelijkbare overtreding en er nog geen twee jaar zijn verlopen sinds die eerdere bestuurlijke boetes onherroepelijk zijn geworden of indien de aanvullende officiële controle plaatsvindt bij een bedrijf waar de NVWA eerder met spoed heeft ingegrepen in het proces in verband met risico’s voor de volksgezondheid.

 • 7 De kosten, bedoeld in het derde lid, worden bij bemonstering en laboratoriumonderzoek vermeerderd met:

  • a. een bedrag van € 37,79 per kwartier dat aan de bemonsteringswerkzaamheden door een medewerker van de NVWA is besteed; en

  • b. een bedrag van € 89,83 voor het laboratoriumonderzoek.

 • 8 De kosten voor een aanvullende officiële bemonstering bedragen voor iedere medewerker:

  • a. € 76,89 starttarief;

  • b. een bedrag van € 37,79 per kwartier dat aan de bemonsteringswerkzaamheden door een medewerker van de NVWA is besteed;

  • c. een bedrag van € 89,83 voor het laboratoriumonderzoek.

  • d. € 37,79 administratiekosten.

 • 9 In afwijking van het tweede tot en met achtste lid bedragen de kosten voor een aanvullende officiële controle bij een inrichting als bedoeld in artikel 4 van verordening (EG) 853/2004 en waarvoor bijlage III, secties IX en X, van die verordening voorschriften bevat:

  • a. € 110,31 starttarief;

  • b. een bedrag van € 27,58 per kwartier dat aan de werkzaamheden is besteed door de persoon die met de werkzaamheden is belast; en

  • c. € 76,23 administratiekosten.

 • 10 In afwijking van het derde tot en met achtste lid bedragen de kosten voor een aanvullende officiële controle in een erkend bedrijf voor iedere medewerker van de NVWA:

  • a. € 255,36 starttarief; en

  • b. € 45,49 per kwartier dat aan de inspectiewerkzaamheden door deze medewerker van de NVWA is besteed.

 • 11 De kosten, bedoeld in het tiende lid, worden vermeerderd met een in de tweede kolom van bijlage I genoemd bedrag aan administratiekosten, waarbij het verschuldigde bedrag afhankelijk is van de inspectietijd, zoals opgenomen in de eerste kolom van die bijlage.

 • 12 In afwijking van het derde tot en met achtste lid en tiende lid bedragen de kosten voor een aanvullende officiële controle bij een veehouder, voor zover deze controle betrekking heeft op de naleving van artikel 4, eerste lid, en bijlage I, deel A, van verordening (EG) 852/2004, voor iedere medewerker van de NVWA:

  • a. € 202,54 starttarief; en

  • b. € 39,86 per kwartier dan aan de inspectiewerkzaamheden door deze medewerker van de NVWA is besteed.

 • 13 De kosten, bedoeld in het twaalfde lid, worden vermeerderd met een in de tweede kolom van bijlage IV genoemd bedrag aan administratiekosten, waarbij het verschuldigde bedrag afhankelijk is van de inspectietijd, zoals opgenomen in de eerste kolom van die bijlage.

 • 14 Indien het beoordelen van een studie als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van Verordening (EG) nr. 2073/2005 van de Commissie van 15 november 2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen (PbEU 2005, L 338) onderdeel uitmaakt van een aanvullende officiële controle, en voor die beoordeling naast de inspectiewerkzaamheden, bedoeld in het derde lid, onderdeel b, werkzaamheden door een medewerker van de NVWA worden verricht, worden de kosten daarvan, in aanvulling op het derde lid, doorberekend.

 • 15 De kosten, bedoeld in het veertiende lid, bedragen bij erkende bedrijven:

  • a. € 332,16 per beoordeling van een studie per product of productgroep, voor de eerste twee beoordelingen; en

  • b. € 132,87 per beoordeling van een studie per product of productgroep, vanaf de derde beoordeling.

 • 16 In afwijking van het vijftiende lid bedragen de kosten, bedoeld in het veertiende lid, bij een geregistreerd bedrijf:

  • a. € 377,94 per beoordeling van een studie per product of productgroep, voor de eerste twee beoordelingen; en

  • b. € 151,18 per beoordeling van een studie per product of productgroep, vanaf de derde beoordeling.

 • 17 Dit artikel is niet van toepassing op een periodieke controle in een erkend bedrijf als bedoeld in artikel 9, eerste lid.

§ 8. Tarieven productdossier verordening (EU) 2019/787

Artikel 22

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het overzicht van wijzigingen]

 • 1 De minister berekent de kosten voor de verificatie van de inachtneming van het productdossier, bedoeld in artikel 38, tweede lid, van verordening (EU) 2019/787, door aan de exploitanten, bedoeld in artikel 38, tweede lid, van verordening (EU) 2019/787.

 • 2 De kosten, bedoeld in het eerste lid, bedragen € 45,49 per kwartier dat aan de werkzaamheden door een medewerker van de NVWA is besteed.

 • 3 De kosten, bedoeld in het tweede lid, worden vermeerderd met een starttarief van € 255,36 indien de werkzaamheden verbonden aan de verificatie van een technisch dossier plaatsvinden op de locatie van de exploitant.

§ 9. Tarieven exportverklaringen

Artikel 23

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het overzicht van wijzigingen]

 • 1 De minister berekent aan degene die een aanvraag indient voor een exportverklaring, de kosten hiervan door.

 • 2 De kosten voor de behandeling en afhandeling door de NVWA van een aanvraag voor een exportverklaring, bedoeld in het eerste lid, bedragen € 62,83 per aangevraagde exportverklaring indien de aanvraag ten minste voor 14.00 uur op de derde werkdag voor de voorgenomen export is aangevraagd.

 • 3 Indien een aanvraag tot afgifte van een in het eerste lid bedoelde exportverklaring wordt ingetrokken door de aanvrager door omstandigheden buiten toedoen van de met de werkzaamheden belaste medewerker(s) van de NVWA, blijven de desbetreffende in het tweede lid bedoelde kosten verschuldigd.

 • 4 In afwijking van het tweede lid is een bedrag verschuldigd van € 255,38 indien de werkzaamheden betrekking hebben op de aanvraag tot vervanging of wijziging van een eerder afgegeven exportcertificaat of exportverklaring.

 • 5 De NVWA voert in de volgende gevallen voorafgaand aan de afgifte van een exportverklaring een fysieke inspectie uit:

  • a. een bedrijf dat een exportverklaring aanvraagt is niet bekend bij de NVWA;

  • b. een bedrijf verzoekt om een vervangende exportverklaring vanwege een fout in de eerder afgegeven exportverklaring en de partij is al verzonden;

  • c. een exportverklaring is in de afgelopen zes maanden geweigerd en voor dezelfde partij wordt opnieuw een aanvraag gedaan.

 • 6 In afwijking van het tweede lid bedragen de kosten voor een door de minister afgegeven exportverklaring waar voorafgaand een fysieke inspectie heeft plaatsgevonden:

  • a. € 164,69 starttarief; en

  • b. € 53,54 per kwartier dat aan de werkzaamheden door een medewerker van de NVWA is besteed.

 • 7 De kosten, bedoeld in het tweede lid, worden vermeerderd met:

  • a. een bedrag van € 4,42 per exportverklaring indien deze is aangevraagd via e-CertNL;

  • b. een bedrag van € 447,86 indien bij de afgifte van een exportverklaring etiketten moeten worden beoordeeld door een medewerker van de NVWA.

Artikel 24

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het overzicht van wijzigingen]

 • 1 De minister berekent aan degene op wiens verzoek de minister een exportverklaring heeft afgegeven, de kosten hiervan door.

 • 2 De kosten voor de behandeling en afhandeling door het COKZ van een aanvraag voor een exportverklaring, bedoeld in het eerste lid, bedragen:

  • a. € 48,05 per exportverklaring;

  • b. € 24,02 per kwartier voor de invoer van bijzondere verzoeken van een bedrijf op basis van nacalculatie;

  • c. € 3,87 per kopie certificaat.

 • 3 Indien een aanvraag tot afgifte van een in het tweede lid bedoelde exportverklaring wordt ingetrokken door de aanvrager door omstandigheden buiten toedoen van de met de werkzaamheden belaste medewerker(s) van het COKZ, blijven de desbetreffende in het tweede lid bedoelde kosten verschuldigd.

§ 10. Tarieven materiële controles verordening (EU) 284/2011

Artikel 25

 • 1 De minister berekent aan de importeur of zijn vertegenwoordiger de kosten door voor de materiële controles, bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel b, van verordening (EU) 284/2011.

 • 2 De kosten, bedoeld in het eerste lid, bedragen:

  • a. € 391,27 voor de monstername; en

  • b. een bedrag ter hoogte van het bedrag, opgenomen in de tweede kolom van bijlage III, waarbij het verschuldigde bedrag afhankelijk is van het uitgevoerde laboratoriumonderzoek genoemd in de eerste kolom van die bijlage.

 • 3 De kosten, bedoeld in het tweede lid, worden vermeerderd met:

  • a. een bedrag van € 666,25 indien aanvullende inspecties nodig zijn naar aanleiding van door de douane aangehouden of overgedragen zendingen;

  • b. een bedrag van € 666,25 indien aanvullende inspecties nodig zijn naar aanleiding van doorgereden zendingen of zendingen die niet voor aangemeld zijn als bedoeld in artikel 4 van verordening (EU) 284/2011;

  • c. een bedrag van € 666,25, in afwijking van artikel 3, voor activiteiten als bedoeld in artikel 68, tweede lid, van verordening (EU) 2017/625.

§ 12. Betalingsvoorwaarden

Artikel 27

 • 1 Indien een factuur voor door de NVWA verrichte controles, activiteiten of werkzaamheden niet binnen 6 weken na bekendmaking is betaald, kan de NVWA besluiten om controles, activiteiten of werkzaamheden als bedoeld in de artikelen 13b en 33 van de Warenwet voor dezelfde betalingsplichtige slechts dan uit te voeren nadat is betaald.

 • 2 Indien het eerste lid is toegepast en de verwachte kosten over een periode van 12 weken na hervatting van de controles, activiteiten of werkzaamheden naar verwachting meer bedragen dan € 5.000,00 kan de NVWA van de betalingsplichtige het stellen van zekerheid eisen voor de betaling van die verwachte kosten over een periode van 12 weken na hervatting van de controles, activiteiten of werkzaamheden, alvorens de controles, activiteiten of werkzaamheden worden hervat.

 • 3 Indien het eerste lid is toegepast en de verwachte kosten over een periode van 12 weken na hervatting van de controles, activiteiten of werkzaamheden naar verwachting minder bedragen dan € 5.000,00 kan de NVWA van de betalingsplichtige eisen dat het totale bedrag van die verwachte kosten over een periode van 12 weken als voorschot wordt betaald, alvorens de controles, activiteiten of werkzaamheden worden hervat.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Medische Zorg,

B.J. Bruins

Bijlage I. Administratiekosten

(bijlage als bedoeld in de artikelen 3, derde lid, onderdeel a, 8, derde lid, 9, derde lid, 10, derde lid, 14b, tweede lid, 14c, tweede lid, 21, elfde lid)

Netto inspectietijd op het bedrijf

Administratiekosten

15 minuten – 2 uur

€ 181,96

> 2 uur – 4 uur

€ 363,92

> 4 uur – 6 uur

€ 454,90

> 6 uur – 7 uur

€ 545,88

> 7 uur – 8 uur

€ 636,86

> 8 uur – 12 uur

€ 727,84

> 12 uur – 16 uur

€ 818,82

> 16 uur – 20 uur

€ 909,80

> 20 uur – 24 uur

€ 1.000,78

> 24 uur

€ 1.091,76

Bijlage II. Kosten chemische en microbiologische onderzoeken

(bijlage als bedoeld in de artikelen 3, derde lid, onderdeel b, 20, en 21, zevende lid, onderdeel b, en achtste lid, onderdeel c)

chemisch onderzoek

kosten

albumin lysozyme (ei-eiwit)

€ 645,08

amaranth

€ 459,58

aminoglycosiden (bevestiging en kwantificering)

€ 1.537,19

antibiotica screening NAT (Nouws Ab Test) incl. bevestiging en kwantificering kleiner dan MRL waarde

€ 114,90

benzoic acid

€ 640,11

benzo(a)pyreen

€ 674,39

beta-lactam zonder spoed

€ 1.982,06

chloraat

€ 1.910,76

chloramphenicol

€ 1.423,83

coccidiostaticum (o.a. clopidol toltrazuril)

€ 1.584,18

dierlijke eiwitten

€ 689,78

dioxine

€ 1.800,51

histamine

€ 697,26

ivermectine

€ 1.584,18

kleurstoffen

€ 532,46

koolmonoxide

€ 644,52

leucokristalviolet/malachietgroen

€ 1.042,05

macroliden (bevestiging en kwantificering)

€ 1.262,87

mariene biotoxines

€ 1.891,55

melamine China import (dierlijke producten)

€ 1.982,23

mycotoxine

€ 425,59

nitrofuranen (matabolieten)

€ 1.451,11

nitroimidazolen

€ 1.336,40

organochloorverbindingen (organochloorverbindingen/ polychloorbifenylen)

€ 674,74

pak (polycyclische aromatische koolwaterstof)

€ 777,27

percentage onzuiverheden gesmoten vet

€ 162,51

Polyfosfaten

€ 440,32

quinolonen (bevestiging en kwantificering)

€ 1.096,37

ractopamine

€ 7.945,80

radioactiviteit

€ 291,11

sulfiet

€ 553,27

sulfonamiden (bevestiging en kwantificering)

€ 1.891,64

tetracyclines (bevestiging en kwantificering)

€ 1.062,07

tetracyclines (screening)

€ 1.062,07

tranquillizers

€ 1.336,40

zware metalen (Pb, Cd, Hg, As)

€ 2.010,65

 

microbiologisch onderzoek

 

combi aeroob en enterobacteriaceae karkas (kiemgetal) per bepaling

€ 122,55

aeroob kiemgetal

€ 57,67

bacteriologisch onderzoek

€ 72,09

clostridium perfringens

€ 61,16

E. coli (grensreactie)

€ 115,34

E. coli (kiemgetal)

€ 57,67

E. coli (most probable number)

€ 151,38

E. coli (stec)

€ 72,09

e. coli (stec rundvlees export USA)

€ 72,09

enterobacteriaceae (kiemgetal)

€ 72,09

listeria monocytogenes

€ 123,47

noro en/of Hepatitis A virus

€ 1.816,68

noro en/of Hepatitis A virus schelpdieren

€ 2.017,33

salmonella (5 deelmonsters)

€ 87,02

soortbepaling

€ 1.703,14

speciesbepaling

€ 706,43

Staphylococcen – enterotoxinen

€ 482,13

vibrio cholerae / parahaemolyticus incl. bevestiging

€ 100,92

visspecies

€ 605,51

Bijlage III. Kosten laboratoriumonderzoek invoer hoog risico

(bijlage als bedoeld in de artikelen 5, tweede lid, onderdeel b, en 25, tweede lid, onderdeel b)

laboratoriumonderzoek inclusief monstername

kosten

aflatoxine

€ 412,63

bestrijdingsmiddelen residuen

€ 539,21

chloramphenicol

€ 1.380,47

cyanide

€ 927,99

ethyleenoxide

€ 612,91

GGO (genetisch gemodificeerd organisme) rijst China

€ 1.188,44

norovirus

€ 1.761,35

norovirus schelpdieren

€ 1.955,88

ochratoxine

€ 412,63

pentachloorfenol

€ 1.851,59

pyrrolizidine alkaloïden

€ 1.943,51

rhodamine

€ 516,24

salmonella

€ 69,53

soedanrood

€ 516,24

sulfiet

€ 525,13

radioactiviteit Japan

€ 282,24

radioactiviteit Tsjernobyl

€ 282,24

melamine China/Hongkong productveiligheid

€ 4.016,95

polyamide China/Hongkong productveiligheid

€ 4.016,95

Bijlage IV. Administratiekosten

(bijlage als bedoeld in artikel 21, dertiende lid)

Netto inspectietijd op het bedrijf

Administratiekosten

15 minuten – 2 uur

€ 159,44

> 2 uur – 4 uur

€ 318,88

> 4 uur – 6 uur

€ 398,60

> 6 uur – 7 uur

€ 478,32

> 7 uur – 8 uur

€ 558,04

> 8 uren – 12 uren

€ 637,76

> 12 uren – 16 uren

€ 717,48

> 16 uren – 20 uren

€ 797,20

> 20 uren – 24 uren

€ 876,92

> 24 uren

€ 956,64

Naar boven