Warenwetregeling doorberekening kosten

Geraadpleegd op 27-09-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 23 november 2017, 1257948-170256-VGP, houdende vaststelling van de bedragen voor het doorberekenen van kosten in de levensmiddelensector (Warenwetregeling doorberekening kosten levensmiddelensector 2017)

De Minister voor Medische Zorg,

Gelet op de artikelen 13b, 16, vierde lid, en 33 van de Warenwet;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • aanvoerder: degene die een partij visserijproducten aanlandt;

 • aanvraagtarief: de kosten voor de behandeling of wijziging van een aanvraag van werkzaamheden;

 • aanvullende officiële controle: officiële controle als bedoeld in artikel 79, tweede lid, onderdeel c, van verordening (EU) 2017/625;

 • algemeen erkende feestdag: de Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag, de dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd en de vijfde mei;

 • aquacultuurproducten: visserijproducten die onder door de mens gecontroleerde omstandigheden uit eieren worden voortgebracht en opgekweekt totdat ze als eetwaar in de handel worden gebracht, zee- en zoetwatervis of zee- en zoetwaterschaaldieren die in het juveniele stadium in hun natuurlijke milieu zijn gevangen en zijn opgekweekt tot ze de gewenste maat hebben bereikt om voor menselijke consumptie te worden afgezet, met uitzondering van vis en schaaldieren van voor de handel geschikte maat, die zijn gevangen in hun natuurlijke milieu en levend zijn gehouden om op een later tijdstip te worden verkocht en die in visvijvers alleen in leven worden gehouden en waarbij niet wordt getracht om hun maat of gewicht te doen toenemen;

 • belanghebbende bij de lading: voor de zending verantwoordelijke exploitant, bedoeld in verordening (EU) 2017/625;

 • eieren: kippeneieren in de schaal, andere dan broedeieren en eieren bestemd voor de productie van vaccins;

 • eiproductfabrikant: de ondernemer die bedrijfsmatig uit eieren eiproducten vervaardigt;

 • het COKZ: de stichting Controle Orgaan Kwaliteits Zaken;

 • houder van een pakstation: de ondernemer die bedrijfsmatig ongesorteerde eieren koopt van een pluimveehouder of van een verzamelaar teneinde deze eieren, gesorteerd naar kwaliteit en gewicht, verder te leveren;

 • exportverklaring: een schriftelijke verklaring over in een bedrijf geproduceerde waren die bestemd zijn voor uitvoer naar een derde land;

 • invoer: het in het vrije verkeer brengen van producten van dierlijke oorsprong en andere eet- en drinkwaren, alsmede het voornemen tot het in het vrije verkeer brengen van producten van dierlijke oorsprong en andere eet- en drinkwaren in de zin van artikel 201 van verordening (EU) 952/2013;

 • kwartier: spanne tijd van één vierde deel van een uur, of een gedeelte daarvan, die besteed is of zou zijn aan werkzaamheden, met uitzondering van reistijd;

 • legpluimveehouder: de ondernemer die bedrijfsmatig kippen (leghennen) houdt voor de productie van eieren;

 • medewerker van de NVWA: een ambtenaar van de NVWA, bevoegd voor de werkzaamheden waarmee deze is belast;

 • minister: Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • NVWA: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

 • officiële controle: controle als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van verordening (EU) 2017/625;

 • ontvanger van rauwe melk: de natuurlijke of rechtspersoon die op jaarbasis 1.000.000 liter of meer rauwe melk bedrijfsmatig ontvangt van één of meer in Nederland gevestigde melkveehouders en ter zake betalingen aan de desbetreffende melkveehouders verricht, met uitzondering van boerderijzuivelbereiders;

 • openingstijd: periode van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen, van 7.00 uur tot 18.00 uur;

 • partij visserijproducten: een hoeveelheid visserijproducten die is verkregen onder praktisch identieke omstandigheden;

 • producten van dierlijke oorsprong: producten als bedoeld in artikel 3, negentiende lid, van verordening (EU) 2017/625;

 • rauwe melk: melk als bedoeld in bijlage I, onderdeel 4.1, van verordening (EG) 853/2004;

 • starttarief: op de reis- en niet specifiek toerekenbare voorbereidende administratietijd betrekking hebbende kosten;

 • tweekleppige weekdieren: weekdieren als bedoeld in bijlage I, onderdeel 2.1, van verordening (EG) 853/2004;

 • uitvoeringsverordening (EU) 2019/2130: Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2130 van de Commissie van 25 november 2019 tot vaststelling van gedetailleerde regels voor de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd tijdens en na documentencontroles, overeenstemmingscontroles en materiële controles van dieren en goederen die onderworpen zijn aan officiële controles aan grenscontroleposten (PbEU 2019, L321);

 • verordening (EU) 284/2011: verordening (EU) nr. 284/2011 van de Commissie van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer van keukengerei van polyamide- of melaminekunststof van oorsprong of verzonden uit de Volksrepubliek China en de Speciale Administratieve Regio Hongkong van de Volksrepubliek China (PbEU 2011, L 77);

 • verordening (EG) 852/2004: verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (PbEU 2004, L 139);

 • verordening (EG) 853/2004: verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (PbEU 2004, L 139);

 • verordening (EU) 952/2013: verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PbEU 2013, L 269);

 • verordening (EU) 2017/625: verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PbEU 2017, L 95);

 • verordening (EU) 2019/787: verordening (EU) 2019/787 van het Europees parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de definitie, omschrijving, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken, het gebruik van de namen van gedistilleerde dranken in de presentatie en etikettering van andere levensmiddelen en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken, het gebruik van ethylalcohol en distillaten uit landbouwproducten in alcoholhoudende dranken, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 110/2008 (PbEU 2019 L 130);

 • verzamelaar: de ondernemer die bedrijfsmatig ongesorteerde eieren ophaalt bij of koopt van een legpluimveehouder teneinde deze eieren af te leveren of te verkopen aan de houder van een pakstation, de eiproductfabrikant of de fabrikant van levensmiddelen bestemd voor de eindverbruiker;

 • visserijproducten: producten als bedoeld in bijlage I, onderdeel 3.1, van verordening (EG) 853/2004;

 • werkdag: dag, niet zijnde een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag.

§ 2. Door te berekenen activiteiten en tarieven

Artikel 2

 • 1 De minister berekent aan de belanghebbende bij de lading de kosten door voor een op grond van artikel 47, eerste lid, van verordening (EU) 2017/625 voorgeschreven controle van producten van dierlijke oorsprong afkomstig uit derde landen die op Nederlands grondgebied worden gebracht met bestemming invoer en die plaatsvindt overeenkomstig de artikelen 49, eerste, tweede en derde lid, 51, eerste lid, onderdeel b en c, of 52, van verordening (EU) 2017/625.

 • 2 De kosten, bedoeld in het eerste lid, bedragen:

  • a. voor een invoercontrole als bedoeld in de artikelen 49, eerste, tweede en derde lid, en 52 van verordening (EU) 2017/625:

   • € 0,01262 per kg voor zover de controle plaatsvindt op een werkdag tussen 06.00 en 23.00 uur, met dien verstande dat voor elke ter keuring aangeboden partij producten van dierlijke oorsprong ten minste € 75,72 en ten hoogste € 580,52 in rekening wordt gebracht;

   • € 0,01639 per kg voor zover controle plaatsvindt op een werkdag tussen 23.00 en 06.00 uur, of op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, met dien verstande dat voor elke ter keuring aangeboden partij producten van dierlijke oorsprong ten minste € 98,34 en ten hoogste € 753,94 in rekening wordt gebracht;

  • b. voor een invoercontrole als bedoeld in artikel 51, eerste lid, onderdeel b en c, van verordening (EU) 2017/625:

   • € 165,03 starttarief; en

   • € 34,57 per kwartier dat aan de werkzaamheden door een medewerker van de NVWA is besteed.

 • 3 In afwijking van het tweede lid, onderdeel a, bedragen de maximale kosten indien het de invoercontrole betreft van:

  • a. een partij visserijproducten die vervoerd en aangeboden wordt als stukgoederen:

   • € 826,96 per schip met een lading visserijproducten tot 500 ton;

   • € 1.653,89 per schip met een lading visserijproducten tot 1.000 ton;

   • € 3.307,85 per schip met een lading visserijproducten tot 2.000 ton;

   • € 4.961,77 per schip met een lading visserijproducten van 2.000 ton of meer;

  • b. een partij pluimveevlees die vervoerd en aangeboden wordt als stukgoederen:

   • € 1.075,03 per schip met een lading pluimveevlees tot 500 ton;

   • € 2.150,08 per schip met een lading pluimveevlees tot 1.000 ton;

   • € 4.300,19 per schip met een lading pluimveevlees tot 2000 ton;

   • € 6.459,12 per schip met een lading pluimveevlees van 2000 ton of meer.

 • 4 In afwijking van het tweede lid, onderdeel a, en derde lid, bedragen de kosten indien het de invoercontrole betreft van een partij producten van dierlijke oorsprong afkomstig uit Nieuw Zeeland: 77,5% van de bedragen genoemd in het tweede lid, onderdeel a, en derde lid.

Artikel 2a

 • 1 De minister berekent aan de belanghebbende bij de lading de kosten door voor een op grond van artikel 49, eerste lid, van verordening (EU) 2017/625 voorgeschreven controle van elk document dat een eerder gecontroleerd document vervangt dat niet voldoet aan de voorschriften, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van uitvoeringsverordening (EU) 2019/2130, en waarvan correctie alleen mogelijk is door indiening van een vervangend document.

 • 2 De kosten, bedoeld in het eerste lid, bedragen € 103,71.

Artikel 2b

 • 1 De minister berekent aan de belanghebbende bij de lading de kosten door voor een op grond van artikel 49, eerste lid, van verordening (EU) 2017/625 voorgeschreven controle van een document wanneer eerder een digitale versie van het desbetreffende document is gecontroleerd en gebleken is dat het originele document niet overeenstemt met de digitale versie.

 • 2 De kosten, bedoeld in het eerste lid, bedragen € 103,71.

Artikel 2c

 • 1 De minister berekent aan de belanghebbende bij de lading de kosten door voor de intrekking op zijn verzoek, voor aankomst van de lading in Nederland, van de kennisgeving door middel van het document, bedoeld in artikel 56 van verordening (EU) 2017/625.

 • 2 De kosten, bedoeld in het eerste lid, bedragen:

  • a. € 69,14; of

  • b. € 138,28, indien voorafgaand aan de intrekking werkzaamheden in het kader van de documentencontrole, bedoeld in artikel 49, eerste lid, van verordening (EU) 2017/625, zijn aangevangen.

Artikel 3

 • 1 De minister berekent aan de belanghebbende bij de lading de kosten door voor een op grond van de artikelen 65, vierde, vijfde en zesde lid, 67, 73 of 129 van verordening (EU) 2017/625 genomen maatregel, indien het betreft een aangepaste controle van producten van dierlijke oorsprong afkomstig uit derde landen die op Nederlands grondgebied worden gebracht als bedoeld in die artikelen.

 • 2 De kosten, bedoeld in het eerste lid, komen overeen met de werkelijke kosten van de controle op bepaalde stoffen of residuen van die stoffen, waarop op grond van de in het eerste lid genomen maatregel moet worden gecontroleerd, met inbegrip van de administratiekosten, de loonkosten en de sociale premies van de met de controle belaste personen medewerkers van de NVWA en de kosten van laboratoriumonderzoek.

Artikel 4

 • 1 De minister berekent aan de belanghebbende bij de lading de kosten door voor de activiteiten in verband met de wederinvoer van een door een derde land geweigerde partij uit de Europese Unie afkomstige producten in Nederland als bedoeld in artikel 77, eerste lid, onderdeel h, van verordening (EU) 2017/625.

 • 2 De kosten, bedoeld in het eerste lid, komen overeen met de werkelijke kosten van de activiteiten verricht door de medewerker van de NVWA.

Artikel 5

 • 1 De minister berekent aan de belanghebbende bij de lading de kosten door voor een op grond van artikel 4 van het Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen en artikel 47, eerste lid, onderdelen d, e en f, van verordening (EU) 2017/625 voorgeschreven controle van bepaalde eet- en drinkwaren afkomstig uit derde landen die op Nederlands grondgebied worden gebracht met bestemming invoer en waarvoor door de Europese Commissie bijzondere voorwaarden zijn vastgesteld.

 • 2 De kosten, bedoeld in het eerste lid, komen overeen met de werkelijke kosten van de controle op bepaalde stoffen of residuen van die stoffen, waarop op grond van de in het eerste lid bedoelde voorwaarden moet worden gecontroleerd, met inbegrip van de administratiekosten, de loonkosten en de sociale premies van de met de controle belaste medewerker van de NVWA en de kosten van laboratoriumonderzoek.

Artikel 6

 • 1 De minister berekent aan de belanghebbende bij de lading de kosten door voor een activiteit als bedoeld in de artikelen 7, 65, eerste, tweede en derde lid, 66, eerste, derde, vijfde en zesde lid, 67, 69, 71 en 72, eerste lid, van verordening (EU) 2017/625.

 • 2 De kosten, bedoeld in het eerste lid, komen overeen met de werkelijke kosten van de activiteiten, met inbegrip van de administratiekosten, de loonkosten en de sociale premies van de met de activiteit belaste medewerker van de NVWA en de kosten van laboratoriumonderzoek.

Artikel 7

 • 1 De minister berekent aan de belanghebbende bij de lading de kosten door voor een op grond van verordening (EU) 2017/625 voorgeschreven controle van producten van dierlijke oorsprong afkomstig uit derde landen die op Nederlands grondgebied worden gebracht en bestemd zijn voor doorvoer naar een derde land of voor zeevervoermiddelen als proviand.

 • 2 De kosten, bedoeld in het eerste lid, bedragen:

  • a. voor een controle bij doorvoer als bedoeld in artikel 51, eerste lid, onderdeel d, van verordening (EU) 2017/625:

   • € 0,01262 per kg voor zover de controle plaatsvindt op een werkdag tussen 06.00 en 23.00 uur, met dien verstande dat voor elke ter keuring aangeboden partij producten van dierlijke oorsprong ten minste € 75,72 en ten hoogste € 580,52 in rekening wordt gebracht;

   • € 0,01639 per kg voor zover de controle plaatsvindt op een werkdag tussen 23.00 en 06.00 uur, of op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, met dien verstande dat voor elke ter keuring aangeboden partij producten van dierlijke oorsprong ten minste € 98,34 en ten hoogste € 753,94 in rekening wordt gebracht.

  • b. voor een controle bij inslag, opslag en uitslag als bedoeld in artikel 48, onderdeel h, en 77, eerste lid, onderdeel k, van verordening (EU) 2017/625 voor iedere medewerker van de NVWA:

   • € 165,03 starttarief; en

   • € 34,57 per kwartier dat aan de werkzaamheden door deze medewerker van de NVWA is besteed.

 • 3 In afwijking van het tweede lid, onderdeel a, bedragen de maximale kosten indien het de doorvoercontrole betreft van:

  • a. een partij visserijproducten die vervoerd en aangeboden wordt als stukgoederen:

   • € 826,96 per schip met een lading visserijproducten tot 500 ton;

   • € 1.653,89 per schip met een lading visserijproducten tot 1.000 ton;

   • € 3.307,85 per schip met een lading visserijproducten tot 2.000 ton;

   • € 4.961,77 per schip met een lading visserijproducten van 2.000 ton of meer;

  • b. een partij pluimveevlees die vervoerd en aangeboden wordt als stukgoederen:

   • € 1.075,03 per schip met een lading pluimveevlees tot 500 ton;

   • € 2.150,08 per schip met een lading pluimveevlees tot 1.000 ton;

   • € 4.300,19 per schip met een lading pluimveevlees tot 2.000 ton;

   • € 6.459,12 per schip met een lading pluimveevlees van 2.000 ton of meer.

Artikel 8

 • 1 De minister berekent aan de exploitant of de eigenaar van een inrichting die een aanvraag doet tot erkenning van die inrichting in het kader artikel 4 van verordening (EG) 853/2004 de kosten door.

 • 2 De kosten voor de behandeling en afhandeling door de NVWA van een aanvraag tot erkenning van een inrichting als bedoeld in het eerste lid, bedragen voor iedere medewerker van de NVWA:

  • € 165,03 starttarief; en

  • € 34,57 per kwartier dat aan de werkzaamheden door een medewerker van de NVWA is besteed.

 • 3 De kosten, bedoeld in het tweede lid, worden vermeerderd met een in de tweede kolom van de bijlage genoemd bedrag aan administratiekosten, waarbij het bedrag afhankelijk is van de inspectietijd, zoals opgenomen in de eerste kolom van de bijlage.

 • 4 In afwijking van het tweede en derde lid bedragen de kosten voor de behandeling en afhandeling door het COKZ van een aanvraag tot erkenning van een inrichting, bedoeld in artikel 4 van verordening (EG) 853/2004 en waarvoor bijlage III, sectie IX, van die verordening voorschriften bevat:

  • a. € 63,34 aanvraagtarief;

  • b. € 85,68 starttarief;

  • c. € 21,42 per kwartier dat aan de werkzaamheden is besteed door de persoon die met de werkzaamheden is belast; en

  • d. € 78,95 administratiekosten.

 • 5 In afwijking van het tweede tot en met vierde lid bedragen de kosten voor de behandeling en afhandeling door het COKZ van een aanvraag tot erkenning van een inrichting, bedoeld in artikel 4 van verordening (EG) 853/2004 en waarvoor bijlage III, sectie X, van die verordening voorschriften bevat:

  • a. € 63,34 aanvraagtarief;

  • b. € 61,05 starttarief;

  • c. € 20,35 per kwartier dat aan de werkzaamheden is besteed door de persoon die met de werkzaamheden is belast; en

  • d. € 75,94 administratiekosten.

Artikel 9

 • 1 De minister berekent aan de exploitant of de eigenaar, bedoeld in artikel 8, eerste lid, de kosten door voor vooraf aangekondigde en vastgelegde periodieke controles op de naleving van de eisen verbonden aan de erkenning als bedoeld in artikel 4 van verordening (EG) 853/2004.

 • 2 De kosten voor de behandeling en afhandeling van een periodieke controle als bedoeld in het eerste lid, bedragen voor iedere medewerker van de NVWA:

  • a. € 165,03 starttarief; en

  • b. € 34,57 per kwartier dat aan de werkzaamheden door deze medewerker van de NVWA is besteed.

 • 3 De kosten, bedoeld in het tweede lid, worden vermeerderd met een in de tweede kolom van de bijlage genoemd bedrag aan administratiekosten, waarbij het bedrag afhankelijk is van de inspectietijd, zoals opgenomen in de eerste kolom van de bijlage.

 • 4 In afwijking van het tweede en derde lid bedragen de kosten voor de behandeling en afhandeling van een periodieke controle door het COKZ op de naleving van de eisen verbonden aan de erkenning van een inrichting als bedoeld in artikel 4 van verordening (EG) 853/2004 en waarvoor bijlage III, sectie IX, van die verordening voorschriften bevat:

  • a. € 85,68 starttarief;

  • c. € 21,42 per kwartier dat aan de werkzaamheden is besteed door de persoon die met de werkzaamheden is belast; en

  • d. € 78,95 administratiekosten.

 • 5 In afwijking van het tweede tot en met vierde lid bedragen de kosten voor de behandeling en afhandeling van een periodieke controle door het COKZ op de naleving van de eisen verbonden aan de erkenning van een inrichting als bedoeld in artikel 4 van verordening (EG) 853/2004 en waarvoor bijlage III, sectie X, van die verordening voorschriften bevat:

  • a. € 61,05 starttarief;

  • b. € 20,35 per kwartier dat aan de werkzaamheden is besteed door de persoon die met de werkzaamheden is belast; en

  • c. € 75,94 administratiekosten.

Artikel 10

 • 2 De kosten voor de behandeling en afhandeling van een aanvraag van een vergunning als bedoeld in het eerste lid, bedragen voor iedere medewerker van de NVWA:

  • a. € 165,03 starttarief; en

  • b. € 34,57 per kwartier dat aan de werkzaamheden door deze medewerker van de NVWA is besteed.

Artikel 11

 • 1 De minister berekent aan de exploitant of de eigenaar van een inrichting de kosten door voor een aanvraag tot registratie van die inrichting in het kader van artikel 6 van verordening (EG) 852/2004.

 • 2 De kosten voor de aanvraag tot registratie als bedoeld in het eerste lid bedragen: € 48,80.

Artikel 12

 • 1 De minister berekent aan de aanvoerder van een partij ingevroren visserijproducten, niet zijnde aquacultuurproducten, de kosten door voor een controle als bedoeld in artikel 18, eerste en achtste lid, onderdelen a en f, van verordening (EU) 2017/625.

 • 2 De kosten, bedoeld in het eerste lid, worden in rekening gebracht bij de aanvoerder voor zover de eerste verkoop op een afslag binnen Nederland plaatsvindt, dan wel bij een inrichting voor visserijproducten voor zover de partij direct na aanlanding rechtstreeks vervoerd wordt naar een inrichting voor visserijproducten, dan wel bij eerste aanlanding indien de partij direct bestemd is voor een bestemming buiten Nederland.

 • 3 De kosten voor de controle van een partij ingevroren visserijproducten, bedoeld in het eerste lid, bedragen voor iedere medewerker van de NVWA:

  • a. € 165,03 starttarief; en

  • b. € 34,57 per kwartier dat aan de werkzaamheden door deze medewerker van de NVWA is besteed.

Artikel 12a

 • 1 De minister berekent de jaarlijkse kosten van de controles, bedoeld in artikel 18, eerste en achtste lid, onderdelen a en f, van verordening (EU) 2017/625, door aan alle aanvoerders van verse zeevis, schaaldieren, waaronder de Crangon crangon garnalen, en koppotigen.

 • 2 De kosten, bedoeld in het eerste lid, komen overeen met de totale kosten van deze controles en worden in rekening gebracht bij alle aanvoerders als bedoeld in het eerste lid, ongeacht of een controle bij de desbetreffende aanvoerder heeft plaatsgevonden, op basis van de vangstgegevens uit het betreffende jaar.

 • 3 De kosten, bedoeld in het eerste lid, worden in rekening gebracht bij de aanvoerder voor zover de eerste verkoop op een afslag binnen Nederland plaatsvindt, dan wel bij een inrichting voor visserijproducten voor zover de partij direct na aanlanding rechtstreeks vervoerd wordt naar een inrichting voor visserijproducten, dan wel bij eerste aanlanding indien de partij direct bestemd is voor een bestemming buiten Nederland.

Artikel 13

 • 1 De minister berekent de jaarlijkse kosten van de controles, bedoeld in artikel 19 van verordening (EU) 2017/625, ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in rauwe melk door aan alle ontvangers van rauwe melk.

 • 2 De kosten, bedoeld in het eerste lid, komen overeen met de totale kosten van deze controles en worden in rekening gebracht bij alle ontvangers van rauwe melk als bedoeld in het eerste lid, ongeacht of een controle bij de desbetreffende ontvanger van rauwe melk heeft plaatsgevonden.

 • 3 De minister berekent de jaarlijkse kosten van de controles, bedoeld in artikel 19 van verordening (EU) 2017/625, ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in eieren door aan alle houders van een pakstation, legpluimveehouders, eiproductfabrikanten en verzamelaars.

 • 4 De kosten, bedoeld in het derde lid, komen overeen met de totale kosten van deze controles en worden in rekening gebracht bij alle houders van een pakstation, legpluimveehouders, eiproductfabrikanten en verzamelaars als bedoeld in het derde lid, ongeacht of een controle bij de desbetreffende houder van een pakstation, legpluimveehouder, eiproductfabrikant of verzamelaar heeft plaatsgevonden.

 • 5 Degene die ingevolge het eerste en derde lid kosten is verschuldigd, doet aan de NVWA binnen één maand na afloop van het jaar waarover betalingsplicht bestaat, opgave van de hoeveelheid in dat jaar als grondstof gebruikte rauwe melk, dan wel van de hoeveelheid in dat jaar verhandelde eieren en houdt daartoe een register bij. Dit register wordt ter inzage gelegd aan eenieder die namens de NVWA de controle op deze regeling uitvoert.

 • 6 Indien de opgave, bedoeld in het vijfde lid, niet binnen de hiervoor gestelde termijn door de NVWA wordt ontvangen, dan wel naar het oordeel van de NVWA niet betrouwbaar is, stelt de NVWA de desbetreffende hoeveelheid als grondstof gebruikte rauwe melk, dan wel de desbetreffende hoeveelheid verhandelde eieren vast.

Artikel 14

 • 2 De aanvraag, bedoeld in het eerste lid, omvat ten minste:

  • a. de soorten te verrichten bedrijfsactiviteiten;

  • b. de soorten en de hoeveelheden goederen;

  • c. de datum en het tijdstip waarop de bedrijfsactiviteiten naar verwachting zullen aanvangen; en

  • d. de datum en het tijdstip waarop de bedrijfsactiviteiten naar verwachting zullen eindigen.

 • 3 De NVWA stelt naar aanleiding van de melding vast:

  • a. datum en tijdstip waarop de controles of werkzaamheden zullen aanvangen;

  • b. datum en tijdstip waarop de controles of werkzaamheden zullen eindigen;

  • c. het aantal personen dat met het verrichten van deze controles of werkzaamheden zal worden belast.

 • 4 Indien de datum of het tijdstip van aanvang of beëindiging van de controles of werkzaamheden, bedoeld in het derde lid, afwijkt van de datum of het tijdstip volgens de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, stelt de NVWA degene die de aanvraag heeft gedaan, hiervan in kennis.

 • 5 Het eerste lid is niet van toepassing op de controle, bedoeld in artikel 12, eerste lid, indien deze controle plaatsvindt bij eerste verkoop op een afslag binnen Nederland.

Artikel 14a

De minister berekent aan exploitanten als bedoeld in artikel 35, eerste lid, van verordening (EU) 2017/625, die het recht hebben te verzoeken om het advies van een tweede deskundige, de kosten hiervan door. De kosten bedragen de werkelijke kosten.

Artikel 14b

 • 1 De kosten voor de behandeling en afhandeling door de minister van een aanvraag tot aanwijzing van een grenscontrolepost op grond van artikel 59 van verordening (EU) 2017/625, alsmede de door de minister vooraf aangekondigde en vastgelegde periodieke controles op de naleving van de aan die aanwijzing verbonden eisen, bedragen voor iedere medewerker van de NVWA:

  • € 165,03 starttarief; en

  • € 34,57 per kwartier dat aan de werkzaamheden door deze medewerker van de NVWA is besteed.

 • 2 De kosten, bedoeld in het eerste lid, worden vermeerderd met een in de tweede kolom van de bijlage genoemd bedrag aan administratiekosten, waarbij het bedrag afhankelijk is van de inspectietijd, zoals opgenomen in de eerste kolom van de bijlage.

Artikel 14c

 • 1 De kosten voor de behandeling en afhandeling door de minister van een aanvraag tot aanwijzing van een ander controlepunt dan een grenscontrolepost op grond van artikel 53 van verordening (EU) 2017/625, alsmede de door de minister vooraf aangekondigde en vastgelegde periodieke controles op de naleving van de aan die aanwijzing verbonden eisen, bedragen voor iedere medewerker van de NVWA:

  • € 165,03 starttarief; en

  • € 34,57 per kwartier dat aan de werkzaamheden door deze medewerker van de NVWA is besteed.

 • 2 De kosten, bedoeld in het eerste lid, worden vermeerderd met een in de tweede kolom van de bijlage genoemd bedrag aan administratiekosten, waarbij het bedrag afhankelijk is van de inspectietijd, zoals opgenomen in de eerste kolom van de bijlage.

§ 3. Wijziging aangevraagde activiteiten

Artikel 15

Indien een aangevraagde bedrijfsactiviteit niet zal plaatsvinden, wordt uitgesteld of wijziging ondergaat als gevolg van niet aan de NVWA te wijten oorzaken of omstandigheden, bericht degene die de aanvraag heeft gedaan dit schriftelijk aan de NVWA:

§ 4. Verhoging kosten

Artikel 16

 • 1 Indien een controle- of keuringsactiviteit als bedoeld in de artikelen 2, eerste lid, 3, eerste lid, 4, eerste lid, of 7, eerste lid, bij de NVWA is aangemeld na 14.00 uur op de dag voorafgaande aan de dag waarop de controle of de werkzaamheden hebben plaatsgevonden of zouden hebben plaatsgevonden, worden de desbetreffende kosten in de navolgende gevallen verhoogd. Deze verhoging bedraagt:

  • a. € 10,37 per persoon per kwartier voor zover het een invoercontrole betreft als bedoeld in artikel 51, eerste lid, onderdeel b en c, van verordening (EU) 2017/625;

  • b. € 10,37 per persoon per kwartier voor zover het een controle bij de inslag, opslag en uitslag betreft als bedoeld in de artikelen 48, onderdeel h, en 77, eerste lid, onderdeel k, van verordening (EU) 2017/625.

 • 2 Indien een controle- of keuringsactiviteit als bedoeld in artikel 12, eerste lid, bij de NVWA is aangemeld na 08.00 uur op de dag voorafgaande aan de dag waarop de controle of de werkzaamheden hebben plaatsgevonden of zouden hebben plaatsgevonden, worden de desbetreffende kosten verhoogd met € 10,37 per persoon per kwartier dat deze werkzaamheden duren.

 • 3 Indien een controle- of keuringsactiviteit als bedoeld in de artikelen 2, eerste lid, 3, eerste lid, 4, eerste lid, 7, eerste lid, of 12, eerste lid, niet tijdig overeenkomstig artikel 14 is afgemeld, blijft de aanbieder die de aanvraag voor deze werkzaamheden heeft gedaan in de navolgende gevallen kosten verschuldigd, bestaande uit een bedrag per afgemeld kwartier per persoon:

  • a. € 34,57 per persoon per kwartier, voor zover het een controle bij doorvoer betreft als bedoeld in de artikelen 3, 47, eerste lid, 49, tweede lid, en 51, eerste lid, onderdeel b en c, van verordening (EU) 2017/625;

  • b. € 34,57 per persoon per kwartier, voor zover het een controle bij de inslag, opslag en uitslag betreft als bedoeld in de artikelen 48, onderdeel h, 50, eerste lid, en 77, eerste lid, onderdeel k, van verordening (EU) 2017/625;

  • c. € 34,57 voor een in artikel 12, eerste lid, bedoelde controle- of keuringsactiviteit.

Artikel 17

 • 1 Indien een controle- of keuringsactiviteit als bedoeld in de artikelen 2, eerste lid, 3, eerste lid, 4, eerste lid, 7, eerste lid, of 12, eerste lid, wordt onderbroken of uitgesteld en dit is toe te rekenen aan degene die kosten is verschuldigd, worden de desbetreffende kosten in de navolgende gevallen verhoogd. Deze verhoging bedraagt:

  • a. € 34,57 per persoon per kwartier dat de onderbreking onderscheidenlijk het uitstel voor de met de werkzaamheden belaste persoon heeft geduurd, voor zover het een invoercontrole betreft als bedoeld in de artikelen 3, 47, eerste lid, 49, tweede lid, 51, eerste lid, onderdeel b en c, van verordening (EU) 2017/625;

  • b. € 34,57 per persoon per kwartier dat de onderbreking onderscheidenlijk het uitstel voor de met de werkzaamheden belaste persoon heeft geduurd, voor zover het een controle betreft bij de inslag, opslag en uitslag als bedoeld in de artikelen 48, onderdeel h, 50, eerste lid, en artikel 77, eerste lid, onderdeel k, van verordening (EU) 2017/625;

  • c. € 34,57 per persoon per kwartier dat de onderbreking onderscheidenlijk het uitstel voor de met de werkzaamheden belaste persoon heeft geduurd, voor zover het een in artikel 12, eerste lid, bedoelde controle- of keuringsactiviteit betreft.

 • 2 Indien voor de uitvoering van een controle- of keuringsactiviteit als bedoeld in de artikelen 2, eerste lid, 3, eerste lid, 4, eerste lid, 7, eerste lid, of 12, eerste lid, meer tijd nodig is dan de aangevraagde tijd, is de aanbieder naast de ingevolge deze artikelen verschuldigde kosten, in de navolgende gevallen kosten verschuldigd voor de duur van de uitloop van de werkzaamheden. Deze kosten bedragen:

  • a. € 34,57 per persoon per kwartier dat de werkzaamheden langer duren dan is aangemeld, voor zover het een controle betreft bij doorvoer als bedoeld in de artikelen 3, 47, eerste lid, 49, tweede lid, 51, eerste lid, onderdeel b en c, van verordening (EU) 2017/625;

  • b. € 34,57 per persoon per kwartier dat de werkzaamheden langer duren dan is aangemeld, voor zover het een controle betreft bij de inslag, opslag en uitslag als bedoeld in de artikelen artikel 48, onderdeel h, 50, eerste lid, en artikel 77, eerste lid, onderdeel k, van verordening (EU) 2017/625;

  • c. € 34,57 per persoon per kwartier dat de werkzaamheden langer duren dan is aangemeld, voor zover het een in artikel 12, eerste lid, bedoelde activiteit of controle betreft.

 • 3 Indien een controle- of keuringsactiviteit, op verzoek van aanvrager, buiten de openingstijd plaatsvindt, worden de kosten, bedoeld in de artikelen 2, eerste lid, 3, eerste lid, 4, eerste lid, 7, eerste lid, en 12, eerste lid, onverminderd het eerste en tweede lid, in de navolgende gevallen verhoogd met een bedrag voor de tijd die aan de werkzaamheden door een medewerker van de NVWA is besteed. Dat bedrag bedraagt:

  • a. € 10,37 per persoon per kwartier voor zover het een controle betreft bij invoer als bedoeld in de artikelen 3, 47, eerste lid, 49, tweede lid, 51, eerste lid, onderdeel b en c, van verordening (EU) 2017/625;

  • b. € 10,37 per persoon per kwartier voor zover het een controle betreft bij de inslag, opslag en uitslag als bedoeld in de artikelen 48, onderdeel h, 50, eerste lid, en artikel 77, eerste lid, onderdeel k, van verordening (EU) 2017/625;

  • c. € 10,37 per persoon per kwartier voor zover het een in artikel 12, eerste lid, bedoelde activiteit of controle betreft.

§ 5. In rekening brengen starttarieven en gecombineerde werkzaamheden

Artikel 18

Indien op grond van deze regeling een starttarief verschuldigd is, wordt dit in rekening gebracht ten aanzien van werkzaamheden die door iedere aanwezige medewerker van de NVWA op één dag, in één aaneengesloten periode, reguliere pauzes daaronder begrepen, voor één aanbieder op één plaats worden verricht.

Artikel 19

 • 1 Indien één aanvraag, voor het verrichten van werkzaamheden op één dag, wordt ingediend ten behoeve van meerdere aanbieders, actief op verschillende locaties of actief op eenzelfde locatie, binnen een aaneengesloten periode, reguliere pauzes daaronder begrepen, en de werkzaamheden worden dienovereenkomstig verricht, wordt uitsluitend aan de aanbieder die de werkzaamheden heeft aangevraagd, in rekening gebracht:

  • a. eenmaal het starttarief dat voor de desbetreffende werkzaamheden op grond van deze regeling is verschuldigd;

  • b. het bedrag per kwartier dat voor de desbetreffende werkzaamheden op grond van deze regeling is verschuldigd, en

  • c. de reistijd naar de volgende locatie.

 • 2 Voor de reistijd, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, wordt per vijftien minuten het bedrag in rekening gebracht dat op grond van deze regeling is verschuldigd voor de desbetreffende werkzaamheden, die plaatsvinden op de locatie van bestemming.

 • 3 Indien voor de in het eerste lid bedoelde werkzaamheden verschillende starttarieven zijn verschuldigd op grond van deze regeling, wordt in het in het eerste lid bedoelde geval bij de aanbieder die de werkzaamheden heeft aangevraagd, het hoogste starttarief in rekening gebracht dat op grond van deze regeling verschuldigd is voor de werkzaamheden.

§ 7. Tarieven aanvullende officiële controle

Artikel 21

 • 1 De minister berekent aan de exploitant of de eigenaar van de inrichting, dan wel degene die de producten ten tijde van de controle onder zijn hoede had, de kosten door voor een aanvullende officiële controle.

 • 2 De kosten voor een digitale aanvullende officiële controle bedragen € 79,92.

 • 3 De kosten voor een schriftelijke aanvullende officiële controle bedragen € 111,52.

 • 4 De kosten voor een aanvullende officiële controle bedragen voor iedere medewerker:

  • a. € 115,33 starttarief; en

  • b. een bedrag van € 23,96 per kwartier dat aan de inspectiewerkzaamheden door een medewerker van de NVWA is besteed.

 • 5 Het starttarief, bedoeld in het vierde lid, onderdeel a, wordt niet in rekening gebracht indien de aanvullende officiële controle plaatsvindt op internet of via sociale media.

 • 6 De kosten, bedoeld in het vierde lid, worden verhoogd met € 23,96 administratiekosten.

 • 7 In afwijking van het zesde lid worden de kosten, bedoeld in het vierde lid, vermeerderd met:

  • a. € 47,92 administratiekosten indien een interventie plaatsvindt; of

  • b. € 239,60 administratiekosten indien de natuurlijke persoon of rechtspersoon eerder drie maal is beboet voor een vergelijkbare overtreding en er nog geen twee jaar zijn verlopen sinds die eerdere bestuurlijke boetes onherroepelijk zijn geworden of indien de aanvullende officiële controle plaatsvindt bij een bedrijf waar de NVWA eerder met spoed heeft ingegrepen in het proces in verband met risico’s voor de volksgezondheid.

 • 8 De kosten, bedoeld in het vierde lid, worden bij bemonstering en laboratoriumonderzoek vermeerderd met:

  • a. een bedrag van € 23,96 per kwartier dat aan de bemonsteringswerkzaamheden door een medewerker van de NVWA is besteed; en

  • b. de werkelijke kosten van het uitgevoerde laboratorium onderzoek.

 • 9 De kosten voor een aanvullende officiële bemonstering bedragen voor iedere medewerker:

  • a. € 115,33 starttarief;

  • b. een bedrag van € 23,96 per kwartier dat aan de bemonsteringswerkzaamheden door een medewerker van de NVWA is besteed;

  • c. de werkelijke kosten van het uitgevoerde laboratorium onderzoek; en

  • d. € 23,96 administratiekosten.

 • 10 In afwijking van het tweede tot en met negende lid bedragen de kosten voor een aanvullende officiële controle bij een inrichting als bedoeld in artikel 4 van verordening (EG) 853/2004 en waarvoor bijlage III, sectie IX, van die verordening voorschriften bevat:

  • a. € 85,68 starttarief;

  • b. een bedrag van € 21,42 per kwartier dat aan de werkzaamheden is besteed door de persoon die met de werkzaamheden is belast; en

  • c. € 78,95 administratiekosten.

 • 11 In afwijking van het tweede tot en met tiende lid bedragen de kosten voor een aanvullende officiële controle bij een inrichting als bedoeld in artikel 4 van verordening (EG) 853/2004 en waarvoor bijlage III, sectie X, van die verordening voorschriften bevat:

  • a. € 61,05 starttarief;

  • b. € 20,35 per kwartier dat aan de werkzaamheden is besteed door de persoon die met de werkzaamheden is belast; en

  • c. € 75,94 administratiekosten.

 • 12 In afwijking van het vierde tot en met negende lid bedragen de kosten voor een aanvullende officiële controle in een erkend bedrijf voor iedere medewerker van de NVWA:

  • a. € 165,03 starttarief; en

  • b. € 34,57 per kwartier dan aan de inspectiewerkzaamheden door deze medewerker van de NVWA is besteed.

 • 13 In afwijking van het vierde tot en met negende en twaalfde lid bedragen de kosten voor een aanvullende officiële controle bij een veehouder, voor zover deze controle betrekking heeft op de naleving van artikel 4, eerste lid, en bijlage I, deel A, van verordening (EG) 852/2004, voor iedere medewerker van de NVWA:

  • a. € 116,60 starttarief; en

  • b. € 48,80 per kwartier dan aan de inspectiewerkzaamheden door deze medewerker van de NVWA is besteed.

 • 14 De kosten, bedoeld in het twaalfde en dertiende lid, worden vermeerderd met een in de tweede kolom van de bijlage genoemd bedrag aan administratiekosten, waarbij het bedrag afhankelijk is van de inspectietijd, zoals opgenomen in de eerste kolom van de bijlage.

 • 15 Indien het beoordelen van een studie als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van verordening (EG) nr. 2073/2005 van de Commissie van 15 november 2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen (PbEU 2005, L 338) onderdeel uitmaakt van een aanvullende officiële controle, worden de kosten van deze beoordeling doorberekend.

 • 16 De kosten, bedoeld in het vijftiende lid, bedragen:

  • a. € 297,06 per beoordeling van een studie per product of productgroep, voor de eerste twee beoordelingen; en

  • b. € 118,82 per beoordeling van een studie per product of productgroep, vanaf de derde beoordeling.

 • 17 Dit artikel is niet van toepassing op een periodieke controle in een erkend bedrijf als bedoeld in artikel 9, eerste lid.

§ 8. Tarieven productdossier verordening (EU) 2019/787

Artikel 22

 • 1 De minister berekent de kosten voor de verificatie van de inachtneming van het productdossier, bedoeld in artikel 22, eerste lid, van verordening (EU) 2019/787, door aan de exploitanten, bedoeld in artikel 38, tweede lid, van verordening (EU) 2019/787.

 • 2 De kosten, bedoeld in het eerste lid, bedragen: € 34,57 per kwartier dat aan de werkzaamheden door een medewerker van de NVWA is besteed.

 • 3 De kosten, bedoeld in het tweede lid, worden vermeerderd met een starttarief van € 165,03 indien de werkzaamheden verbonden aan de verificatie van een technisch dossier plaatsvinden op de locatie van de exploitant.

§ 9. Tarieven exportverklaringen

Artikel 23

 • 1 De minister berekent aan de exploitant, de eigenaar of de vertegenwoordiger van de eigenaar van een inrichting die een aanvraag indient voor een exportverklaring, de kosten hiervan door.

 • 2 De kosten voor een exportverklaring, bedoeld in het eerste lid, bedragen € 60,59 per aangevraagde exportverklaring indien de aanvraag ten minste voor 14.00 uur op de derde werkdag voor de voorgenomen export is aangevraagd.

 • 3 Indien een aanvraag tot afgifte van een in het eerste lid bedoelde exportverklaring wordt ingetrokken door de aanvrager door omstandigheden buiten toedoen van de met de werkzaamheden belaste medewerker(s) van de NVWA, blijven de desbetreffende in het tweede lid bedoelde kosten verschuldigd.

 • 4 In afwijking van het tweede lid is een bedrag verschuldigd van € 197,42 indien de werkzaamheden betrekking hebben op de aanvraag tot vervanging of wijziging van een eerder afgegeven exportcertificaat of exportverklaring.

 • 5 De NVWA voert in de volgende gevallen voorafgaand aan de afgifte van een exportverklaring een fysieke inspectie uit:

  • a. een bedrijf dat een exportverklaring aanvraagt is niet bekend bij de NVWA;

  • b. een bedrijf verzoekt om een vervangende exportverklaring vanwege een fout in de eerder afgegeven exportverklaring en de partij is al verzonden;

  • c. een exportverklaring is in de afgelopen zes maanden geweigerd en voor dezelfde partij wordt opnieuw een aanvraag gedaan.

 • 6 In afwijking van het tweede lid bedragen de kosten voor een door de minister afgegeven exportverklaring waar voorafgaand een fysieke inspectie heeft plaatsgevonden:

  • a. € 165,03 starttarief; en

  • b. € 34,57 per kwartier dat aan de werkzaamheden door een medewerker van de NVWA is besteed.

Artikel 24

 • 1 De minister berekent aan de exploitant, de eigenaar of de vertegenwoordiger van de eigenaar van een inrichting op wiens verzoek de minister een exportverklaring heeft afgegeven, de kosten hiervan door.

 • 2 De kosten voor een exportverklaring, bedoeld in het eerste lid, bedragen:

  • a. € 23,97 per exportverklaring;

  • b. € 18,36 per kwartier voor de invoer van bijzondere verzoeken van een bedrijf op basis van nacalculatie;

  • c. € 1,53 per kopie certificaat.

 • 3 Indien een aanvraag tot afgifte van een in het tweede lid bedoelde exportverklaring wordt ingetrokken door de aanvrager door omstandigheden buiten toedoen van de met de werkzaamheden belaste medewerker(s) van het COKZ, blijven de desbetreffende in het tweede lid bedoelde kosten verschuldigd.

§ 12. Betalingsvoorwaarden

Artikel 27

 • 1 Indien een factuur voor door de NVWA verrichte werkzaamheden niet binnen 6 weken na bekendmaking is betaald, kan de NVWA besluiten om werkzaamheden als bedoeld in de artikelen 13b en 33 van de Warenwet voor dezelfde betalingsplichtige slechts dan uit te voeren nadat is betaald.

 • 2 Indien het eerste lid is toegepast en de verwachte kosten over een periode van 12 weken na hervatting van de werkzaamheden naar verwachting meer bedragen dan € 5.000,00 kan de NVWA van de betalingsplichtige het stellen van zekerheid eisen voor de betaling van die verwachte kosten over een periode van 12 weken na hervatting van de werkzaamheden, alvorens de werkzaamheden worden hervat.

 • 3 Indien het eerste lid is toegepast en de verwachte kosten over een periode van 12 weken na hervatting van de werkzaamheden naar verwachting minder bedragen dan € 5.000,00 kan de NVWA van de betalingsplichtige eisen dat het totale bedrag van die verwachte kosten over een periode van 12 weken als voorschot wordt betaald, alvorens de werkzaamheden worden hervat.

§ 13. Overige bepalingen

Artikel 30

 • 1 Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, onderdeel D, van de wet van 20 mei 2015 tot wijziging van de Warenwet in verband met het verhogen van het maximum bedrag van de bestuurlijke boete en enkele andere wijzigingen waaronder regels inzake het aanprijzen van het aanbrengen van een tatoeage of piercing en wijziging van de Warenwet BES in verband met het eenduidig regelen van de bevoegdheden van de toezichthouders en de eilandbesturen (Stb. 2015, 235) in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Medische Zorg,

B.J. Bruins

Bijlage bij de Warenwetregeling doorberekening kosten

Netto inspectietijd op het bedrijf

Administratiekosten

15 minuten – 1 uur

€ 34,57

> 1 uur – 2 uur

€ 69,14

> 2 uur – 3 uur

€ 138,28

> 3 uur – 4 uur

€ 207,42

> 4 uur – 5 uur

€ 276,56

> 5 uur – 6 uur

€ 345,70

> 6 uur – 7 uur

€ 414,84

> 7 uur – 8 uur

€ 483,98

> 8 uur – 12 uren

€ 553,12

> 12 uren – 16 uren

€ 622,26

> 16 uren – 20 uren

€ 691,40

> 20 uren – 24 uren

€ 760,54

> 24 uren

€ 829,68

Naar boven