Regeling materieelbeheer roerende zaken van het Rijk

Geraadpleegd op 29-06-2022.
Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Financiën van 21 november 2017, houdende regels over het materieelbeheer van roerende zaken bij het Rijk (Regeling materieelbeheer roerende zaken van het Rijk)

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begrippen

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • Domeinen Roerende Zaken: het dienstonderdeel van het Ministerie van Financiën dat belast is met het beheren van overtollige roerende zaken van het Rijk en van derde partijen in beslag genomen roerende zaken;

  • Minister: de Minister die het aangaat;

  • overtollige roerende zaken: roerende zaken die niet voor de bedrijfsvoering nodig zijn;

  • roerende zaken: stoffelijke zaken die niet aard- en nagelvast zijn verbonden aan een onroerende zaak als bedoeld in artikel 3 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.

§ 2. Beheer van roerende zaken

Artikel 2. Beheer

 • 1 De Minister of het college draagt zorg voor een deugdelijk beheer en gebruik van de roerende zaken.

 • 2 De Minister of het college stelt voor het materieelbeheer van roerende zaken die hij beheert of gebruikt een risicoanalyse op en neemt indien noodzakelijk maatregelen ter voorkoming of beperking van de geschatte risico’s.

Artikel 3. Administratie

 • 1 De Minister of het college houdt een adequate administratie bij van het gevoerde materieelbeheer van de roerende zaken.

 • 2 De Minister of het college draagt zorg voor een administratieve organisatie waarin is voorzien in voldoende functiescheiding voor het materieelbeheer van de roerende zaken.

§ 3. Beheer van overtollige roerende zaken

Artikel 4. Het overtollig stellen

 • 1 De Minister of het college neemt over roerende zaken die niet nodig zijn voor het beleid en bedrijfsvoering van het ministerie, respectievelijk de bedrijfsvoering van het college zo spoedig mogelijk een besluit tot het overtollig stellen.

 • 2 De Minister of het college informeert Domeinen Roerende Zaken binnen één maand over een besluit tot het overtolligstellen van de roerende zaak.

 • 3 Indien een besluit van de Minister of het college, als bedoeld in het eerste lid, en het informeren van Domeinen Roerende Zaken, als bedoeld in het tweede lid, na één maand uitblijft, kan Domeinen Roerende Zaken de roerende zaak in beheer nemen.

 • 4 Roerende zaken die door een rechterlijke uitspraak aan de Staat zijn toegevallen, behoeven geen overtolligstelling. Deze roerende zaken komen zonder overtolligstelling in beheer bij Domeinen Roerende Zaken.

Artikel 5. Overdracht van overtollige roerende zaken

 • 1 De Minister of het college draagt het beheer van de roerende zaken die overtollig zijn gesteld over aan Domeinen Roerende Zaken op een door Domeinen Roerende Zaken aan te geven wijze.

 • 2 De overdracht van het beheer aan Domeinen Roerende Zaken geschiedt na acceptatie door Domeinen Roerende Zaken.

 • 3 De Minister of het college maakt bij de overdracht afspraken met Domeinen Roerende Zaken over een verrekening van de middelen of bijdrage.

Artikel 6. Verkopen, verhuren, in beheer geven of vernietigen

 • 1 Domeinen Roerende Zaken draagt met betrekking tot de overgedragen overtollige en de aan de Staat toegevallen roerende zaken zorg voor:

  • a. het verkopen of verhuren aan een derde;

  • b. het in beheer geven aan een minister of een college;

  • c. het vernietigen.

 • 2 In afwijking van het eerste lid kan Domeinen Roerende Zaken toestemming verlenen dat de verhuur of verkoop door de Minister of het college zelf of namens de Minister of het college door derden plaatsvindt. Aan die toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

 • 3 De verkoop, verhuur aan derden geschiedt tegen marktconforme prijzen, tenzij in overeenstemming met Domeinen Roerende Zaken anders wordt overeengekomen.

 • 4 Domeinen Roerende Zaken kan de kosten van de verkoop of, verhuur geheel of gedeeltelijk aan de Minister of het college in rekening brengen, indien Domeinen Roerende Zaken die kosten niet kan dekken uit de opbrengst van de verkoop of verhuur. Domeinen Roerende Zaken deelt dit zo spoedig mogelijk mee aan de Minister of het college.

 • 5 Domeinen Roerende Zaken vernietigt namens de Minister of het college de roerende zaken die niet zijn verkocht, verhuurd, of in beheer zijn gegeven aan een minister of een college.

 • 6 In afwijking van het vijfde lid kan Domeinen Roerende Zaken toestemming verlenen dat de roerende zaken die niet zijn verkocht, verhuurd of in beheer zijn gegeven, door de Minister of het college zelf worden vernietigd.

Artikel 7. Inruilen, schenken of vernietigen

 • 1 De Minister of het college kan de overtollig gestelde roerende zaken inruilen of schenken met toestemming van Domeinen Roerende Zaken.

 • 2 Domeinen Roerende Zaken beoordeelt bij het inruilen de vergelijkbaarheid en de marktconformiteit van de waarde van de overtollige roerende zaak. Bij schenking beoordeelt Domeinen Roerende Zaken de waarde van de overtollige roerende zaak.

 • 3 Het inruilen geschiedt tegen marktconforme prijzen, tenzij in overeenstemming met Domeinen Roerende Zaken anders wordt overeengekomen.

 • 4 Domeinen Roerende Zaken vernietigt namens de Minister of het college de roerende zaken die niet ingeruild of geschonken zijn.

 • 5 In afwijking van het vierde lid kan Domeinen Roerende Zaken toestemming verlenen dat de roerende zaken die niet ingeruild of geschonken zijn door de Minister of het college zelf worden vernietigd.

 • 6 De schenking van een roerende zaak en een overtollige roerende zaak met een waarde van ten minste € 1.000.000 inclusief btw geschiedt in overeenstemming met de Minister van Financiën.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Financiën,

W.B. Hoekstra

Naar boven