Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies vijfenveertigplussers

[Regeling vervallen per 01-07-2020.]
Geraadpleegd op 23-02-2024.
Geldend van 05-12-2017 t/m 27-03-2018

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 november 2017, nr. 2017-0000186494, tot verstrekking van subsidies voor ontwikkeladviezen aan werkenden van vijfenveertig jaar en ouder (Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies vijfenveertigplussers)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 3, eerste en derde lid, en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. loopbaanadviseur: natuurlijk persoon die in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf als adviseur werkzaam is op het gebied van loopbaanadvisering;

 • b. aanvrager: loopbaanadviseur of de rechtspersoon tot wie de loopbaanadviseur in privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking staat;

 • c. werkende: niet-werkloze werknemer, ambtenaar of zelfstandige zonder personeel van vijfenveertig jaar of ouder, die voor gemiddeld minimaal 12 uur per week werkzaam is in een beroepsgroep, genoemd in artikel 2, tweede lid, voor wie geen plan van aanpak is opgesteld of op korte termijn zal worden opgesteld als bedoeld in artikel 4 van de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar en die geen beroep kan doen op voorzieningen in een door de werkgever vaststelde regeling in verband met een reorganisatie;

 • d. leidinggevende: persoon die binnen een arbeidsorganisatie functionerings- of personeelsgesprekken voert met werknemers of ambtenaren als bedoeld in onderdeel c;

 • e. minister: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • f. CMI: Career Management Institute CMI;

 • g. Noloc: beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals Noloc; en

 • h. KvK-nummer: door de Kamer van Koophandel toegekend uniek nummer over een onderneming of maatschappelijke activiteit in het handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007.

Artikel 2. Te subsidiëren activiteiten

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

 • 1 De Minister verstrekt subsidie voor:

  • a. ontwikkeladviestrajecten, die zijn uitgevoerd op de wijze beschreven in bijlage 1, voor werkenden, die werkzaam zijn in een in het tweede lid genoemde beroepsgroep; en

  • b. trainingstrajecten ontwikkeladvies, die zijn uitgevoerd op de wijze beschreven in bijlage 2, voor leidinggevenden van werkenden die werkzaam zijn in een in het tweede lid genoemde beroepsgroep.

 • 2 De beroepsgroepen, bedoeld in het eerste lid, zijn:

  • a. administratief en secretarieel personeel, assistenten en managementassistenten;

  • b. cateringmedewerkers;

  • c. verkoopmedewerkers en medewerkers logistieke centra in de detailhandel;

  • d. gemeenteambtenaren, werkzaam in de domeinen burger- en publiekszaken;

  • e. buitengewoon opsporingsambtenaren, bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, toezichthouders en handhavers;

  • f. schoonmakers; en

  • g. ambulancepersoneel en meldkamerpersoneel ten behoeve van de ambulancedienst.

Artikel 3. Eisen loopbaanadviseur

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

 • 1 De activiteiten, bedoeld in artikel 2, worden uitgevoerd door een loopbaanadviseur die:

  • a. een mens- of organisatiegerichte opleiding heeft afgerond op minimaal hbo-niveau of minimaal een hbo-opleiding in een andere richting heeft afgerond en aanvullende mens- of organisatiegerichte cursussen en trainingen heeft afgerond;

  • b. minimaal drie jaar relevante werkervaring heeft; en

  • c. verklaart zich te houden aan de gedragscode in bijlage 3.

 • 2 Een loopbaanadviseur wordt geacht aan de eisen in het eerste lid, onderdelen a en c, te hebben voldaan, wanneer hij is geregistreerd bij Noloc als Noloc Erkend CMI Register Loopbaanprofessional of Noloc Erkend Loopbaanprofessional.

 • 3 Een loopbaanadviseur wordt geacht aan de eisen in het eerste lid, onderdelen a en b, te hebben voldaan als hij is gecertificeerd door CMI als CMI-gecertificeerde loopbaanprofessional (RL).

Artikel 4. Subsidieplafond

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

 • 1 Voor subsidies op grond van artikel 2, eerste lid, onderdeel a, is per beroepsgroep als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdelen a tot en met f, € 1,5 miljoen beschikbaar en voor de beroepsgroep, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel g, € 300.000 beschikbaar.

Artikel 5. Rangschikking

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

 • 1 De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst, waarbij alleen volledige subsidieaanvragen in behandeling worden genomen.

 • 2 Aanvragen die op dezelfde werkdag zijn ontvangen, worden geacht gelijktijdig te zijn ontvangen.

 • 3 Aanvragen die worden ontvangen op werkdagen na 17:00 uur of andere dagen, worden aangemerkt als ontvangen op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 6. Subsidiebedrag

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

De subsidie bedraagt:

Artikel 7. Specifieke eisen aan de subsidieaanvraag

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

 • 1 De aanvrager dient de subsidieaanvraag in door middel van een door de Minister beschikbaar gesteld elektronisch formulier binnen zes weken na:

  • a. de datum waarop het gespreksverslag ontwikkeladvies, bedoeld in bijlage 1, en het ontwikkelplan, bedoeld in bijlage 1, zijn ondertekend door de werkende; of

  • b. de datum waarop het laatste gesprek, bedoeld in bijlage 2, of de laatste trainingsbijeenkomst, bedoeld in bijlage 2, met de leidinggevende of leidinggevenden heeft plaatsgevonden.

 • 2 In de subsidieaanvraag wordt onder meer vermeld:

  • a. het burgerservicenummer en de geboortedatum van de werkende die het ontwikkeladviestraject heeft doorlopen;

  • b. het door het onderzoeksbureau bij aanvang van het traject verstrekte unieke nummer, bedoeld in de bijlagen 1 en 2;

  • c. de beroepsgroep, bedoeld in artikel 2, tweede lid, waarin de werkende, de leidinggevende of leidinggevenden werkzaam is of zijn; en

  • d. het KvK-nummer van de loopbaanadviseur of de rechtspersoon tot wie hij in dienstbetrekking staat.

 • 3 Bij de subsidieaanvraag wordt de door de werkende of leidinggevende getekende prestatieverklaring, bedoeld in format 1.3 in bijlage 1, en formats 2.1 en 2.2 in bijlage 2, gevoegd.

 • 4 In afwijking van het eerste lid kunnen subsidieaanvragen voor trajecten die zijn gestart en afgerond tussen de datum waarop deze regeling in werking is getreden en 26 maart 2018, worden ingediend van 26 maart 2018 9:00 uur tot en met 4 mei 2018 17:00 uur.

Artikel 8. Subsidievaststelling zonder verlening en beslistermijn

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

 • 1 De Minister stelt de subsidie vast zonder voorafgaande verlening.

Artikel 9. Weigering van de subsidie

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Een aanvraag voor subsidie wordt afgewezen wanneer:

 • a. de subsidieaanvraag niet voldoet aan de daaraan in of op grond van de Kaderwet SZW-subsidies en deze regeling gestelde eisen;

 • b. subsidieverstrekking tot gevolg heeft dat het van toepassing zijnde maximaal beschikbare bedrag, bedoeld in artikel 4, wordt overschreden;

 • c. de administratie van de subsidieontvanger niet voldoet aan de gebruikelijke eisen; of

 • d. de activiteit reeds geheel of gedeeltelijk uit andere middelen is of wordt gefinancierd.

Artikel 10. Meewerken aan onderzoek

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

 • 1 De subsidieontvanger werkt, onder meer door het verschaffen van de daartoe benodigde inlichtingen, gegevens en bescheiden, mee aan door of namens de Minister ingesteld onderzoek dat erop is gericht de Minister inlichtingen te verschaffen die van belang zijn voor:

  • a. het nemen van een besluit over het verstrekken van de subsidie;

  • b. het beoordelen of een subsidie terecht is verstrekt; en

  • c. de evaluatie van de doeltreffendheid en doelmatigheid van deze regeling en de ontwikkeling van het beleid van de Minister.

 • 2 De subsidieontvanger spant zich ervoor in dat de werkende of leidinggevende medewerking verleent aan een onderzoek van de Minister als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c.

Artikel 11. Melding fraude

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Bij een gerechtvaardigd vermoeden dat een loopbaanadviseur fraude heeft gepleegd bij het verkrijgen van subsidie, kan de Minister hierop betrekking hebbende informatie verstrekken aan Noloc of CMI.

Artikel 12. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 juli 2019 om 17:00 uur.

 • 2 In afwijking van het eerste lid blijft deze regeling, zoals die luidde op 30 juni 2019, van toepassing op de afwikkeling van de op grond van deze regeling verstrekte subsidies.

Artikel 13. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies vijfenveertigplussers.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 november 2017

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. Koolmees

Bijlage 1. behorende bij artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van de Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies vijfenveertigplussers

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Beschrijving ontwikkeladviestraject en verplichte formats

Een ontwikkeladviestraject moet aan een aantal eisen voldoen om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen. Onderstaand wordt beschreven welke eisen dit zijn.

Ontwikkeladviestraject

Het ontwikkeladviestraject omvat gerichte interventies die resulteren in een ontwikkelplan voor de korte- en langere termijn volgens het onderstaande format 1.2.

Van het ontwikkeladviestraject wordt een gespreksverslag gemaakt volgens het onderstaande format 1.1.

Het ontwikkeladviestraject omvat minimaal de volgende activiteiten:

 • 1. Registratie van de loopbaanadviseur op de website www.ontwikkeladvies45plussers.nl.

 • 2. Voor de start van een ontwikkeladviestraject vergewist de loopbaanadviseur zich ervan dat de werkende voldoet aan de eisen die de regeling stelt aan de doelgroep die in aanmerking komt voor een gesubsidieerd ontwikkeladvies.

 • 3. De loopbaanadviseur stelt de identiteit van de werkende vast door een kopie te maken van een wettig identiteitsbewijs. Deze kopie wordt bewaard in de administratie.

 • 4. Ondertekening door de werkende van het formulier ‘Toestemmingsverklaring verwerking persoonsgegevens werkende’ (format 1.4).

 • 5. Het door de werkende alleen, of samen met de loopbaanadviseur, bij aanvang van het eerste gesprek invullen van het digitaal intake formulier op www.ontwikkeladvies45plussers.nl.

  De loopbaanadviseur ontvangt na het verzenden van het intakeformulier een uniek nummer per e-mail. Deze e-mail moet de loopbaanadviseur bewaren in zijn administratie. Het nummer zal meerdere malen moeten worden verstrekt, zoals in de subsidieaanvraag.

 • 6. De loopbaanadviseur voert gesprekken met de werkende met een tijdsbeslag van in totaal minimaal vier uren.

 • 7. De loopbaanadviseur stelt een gespreksverslag op conform format 1.1 en laat dit ondertekenen door de werkende.

 • 8. De loopbaanadviseur stelt samen met de werkende het ontwikkelplan op conform format 1.2. en laat dit ondertekenen door de werkende.

 • 9. Het ontwikkeladviestraject wordt afgesloten met een door de werkende en de loopbaanadviseur ingevulde en ondertekende prestatieverklaring conform format 1.3.

Inhoud ontwikkeladviesgesprekken

Onderwerpen die tijdens de ontwikkeladviesgesprekken aan bod moeten komen zijn:

 • Situatieschets en bewustwording van de eigen situatie en toekomstperspectieven van de werkende.

 • Persoonsprofiel van de werkende, waaronder:

  • o Competenties;

  • o Kwaliteiten;

  • o Vaardigheden;

  • o Eisen die de werkende stelt aan arbeidsuren, reistijd, locatie en dergelijke;

 • Toekomstoriëntatie;

 • Adviseren over financiële, persoonlijke en rechtspositionele consequenties en zicht geven op instanties of sites waar kennis over deze zaken te halen is.

Ontwikkelplan

Als resultaat van de gesprekken stelt de werkende zelf of samen met de loopbaanadviseur een ontwikkelplan op conform format 1.2. Hierin worden kort en bondig een aantal acties beschreven die de werkende op de korte of de lange termijn kan inzetten om te werken aan zijn wendbaarheid en om aan het werk te blijven tot het pensioen.

Tevens wordt in het ontwikkelplan beschreven waar de werkende terecht kan om (financiële) ondersteuning te krijgen bij de uitvoering van zijn ontwikkelplan.

Punten die in elk geval aan de orde moeten komen in het ontwikkelplan zijn:

 • o Wie neemt welke acties op de korte en de lange termijn om beter voorbereid te zijn op de toekomst?

 • o Wanneer en hoe kan er actie worden ondernomen?

 • o Mogelijkheden om persoonlijke ontwikkelvraagstukken en huidige beperkingen in bijvoorbeeld energieniveau, financiële sfeer, de persoonlijke of gezinssfeer, leren en taalvaardigheid aan te pakken.

 • o Indien van toepassing: suggesties voor het inzetten van andere experts om bovenstaande belemmeringen te verhelpen.

Formats

Onderstaande formats zijn verplicht. Dit betekent dat wanneer deze niet of onvolledig worden ingevuld, de loopbaanadviseur niet in aanmerking komt voor subsidie.

Format 1.1. Gespreksverslag ontwikkeladviestraject

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Naam deelnemer (werkende):

Burgerservicenummer werkende:

Uniek nummer (verstrekt door onderzoeksbureau Regioplan):

Startdatum ontwikkeladviestraject (datum eerste gesprek met de werkende):

Naam loopbaanadviseur:

Ad1) Situatieschets

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad2) Persoonsprofiel

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad3) Toekomstoriëntatie

 
 
 
 
 
 
 
 

Ad4) Overige relevante gesprekspunten

 
 
 
 
 
 
 
 

Dit gesprekverslag geeft goed weer wat tijdens het ontwikkeladviestraject is besproken en aan de orde is geweest.

Plaats en datum:

Datum:

Handtekening deelnemer (werkende):

Plaats en datum:

Datum:

Handtekening loopbaanadviseur:

Format 1.2. Ontwikkelplan

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Naam deelnemer (werkende):

Burgerservicenummer werkende:

Uniek nummer (verstrekt door onderzoeksbureau Regioplan):

Startdatum ontwikkeladviestraject (datum eerste gesprek):

Naam loopbaanadviseur:

1) Actie/termijn/ondersteuning

 
 
 
 

2) Actie/termijn/ondersteuning

 
 
 
 

3) Actie/termijn/ondersteuning

 
 
 
 

4) Actie/termijn/ondersteuning

 
 
 
 

5) Actie/termijn/ondersteuning

 
 
 
 

Voor akkoord:

Plaats en datum:

Datum:

Handtekening deelnemer (werkende):

Plaats en datum:

Datum:

Handtekening loopbaanadviseur:

Format 1.3. Prestatieverklaring ontwikkeladvies

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Naam deelnemer ontwikkeladvies (werkende):

E-mail adres1:

Telefoonnummer2:

Burgerservicenummer:

Uniek nummer (verstrekt door onderzoeksbureau Regioplan):

Geboortedatum:

Functie:

In te vullen door deelnemer (werkende):

Ik verklaar deelgenomen te hebben aan een ontwikkeladviestraject bij ........... (naam loopbaanadviseur), dat heeft bestaan uit:

 • Een digitale intake vragenlijst

 • Bespreking van/advies over:

  • eigen situatie en toekomstperspectieven

  • wie ben ik en wat kan ik

  • toekomstoriëntatie

  • toekomstmogelijkheden

  • wat kan ik zelf gaan doen

 • Het adviestraject is afgerond met:

  • een door mij gemaakt ontwikkelplan

  • een gespreksverslag

Het ontwikkeladviestraject is gestart op (datum) ........... en geëindigd op (datum) ...........

Het bestond uit (aantal) ........... bijeenkomsten/sessies. In totaal bestond het ontwikkeladviestraject uit ........... uur.

 • o Ik geef toestemming dat het ministerie van SZW contact met mij kan opnemen als onderdeel van de controle op de aan mijn loopbaanadviseur verstrekte subsidie.

 • o Ik heb het formulier ondertekend waarmee ik toestemming geef voor inzage in mijn persoonsgegevens.

Plaats: ......................

Datum: ......................

Handtekening werkende:

In te vullen door loopbaanadviseur die ontwikkeladviestraject heeft gegeven:

Ik heb mij ervan vergewist dat de werkende voldoet aan de eisen die de Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies vijfenveertigplussers stelt.

Naam en handtekening loopbaanadviseur:

Format 1.4. Toestemmingsverklaring verwerking persoonsgegevens werkende

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Toestemmingsverklaring

U gaat een ontwikkeladviestraject volgen. Dit traject bestaat uit een aantal gesprekken met uw loopbaanadviseur. Tijdens deze gesprekken werkt u samen met uw loopbaanadviseur aan een ontwikkelplan.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) betaalt dit traject: uw loopbaanadviseur krijgt subsidie. Voordat het traject van start kan gaan, vragen we uw toestemming voor een aantal zaken.

 • 1. Inzage in uw ontwikkelplan en het -gespreksverslag voor controle

  SZW kan bij uw loopbaanadviseur een controle uitvoeren. Hiermee wordt vastgesteld of het ontwikkeladviestraject echt is uitgevoerd en of het volgens de regels is gebeurd. Daarvoor is uw BSN-nummer nodig en is inzage in uw persoonlijke ontwikkelplan en het gespreksverslag nodig. De controlerende ambtenaar van SZW heeft een geheimhoudingsplicht. Hij zal geen kopieën maken of op een andere manier uw gegevens delen met derden. Het ministerie wil alleen weten of er een door u ondertekend ontwikkelgespreksverslag en ontwikkelplan is. En of het plan en het verslag op de juiste wijze zijn opgesteld.

 • 2. Benadering voor onderzoeksdoeleinden door het door het ministerie ingeschakelde onderzoeksbureau en medewerking aan onderzoek

  Het ministerie wil graag weten wat het ontwikkeladviestraject de deelnemers heeft opgeleverd. Een onderzoeksbureau, Regioplan, gaat dit onderzoek uitvoeren. Het onderzoeksbureau zal u tweemaal vragen om een korte online enquête in te vullen. Daarvoor is het nodig dat zij beschikken over uw contactgegevens. Uw gegevens worden anoniem verwerkt.

  Door dit formulier te ondertekenen, geeft u toestemming. U vindt het goed dat uw persoonsgegevens worden gebruikt zoals hierboven is beschreven. Uw toestemming geldt alleen voor de twee beschreven doelen.

  Als u geen toestemming geeft, kan uw loopbaanadviseur geen subsidie voor het ontwikkeladviestraject aanvragen. U zult hier dan geen gebruik van kunnen maken of het zelf moeten betalen.

  Deze toestemming is twee jaar geldig.

  Plaats en datum:

  Naam en handtekening deelnemer (werkende):

  Burgerservicenummer:

Bijlage 2. behorende bij artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies vijfenveertigplussers

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Beschrijving training ontwikkeladvies leidinggevenden en verplichte formats

Een training ontwikkeladvies voor leidinggevenden moet aan een aantal eisen voldoen om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen. Onderstaand wordt beschreven welke eisen dit zijn.

De training voor leidinggevenden omvat minimaal de volgende activiteiten:

 • 1. Registratie van de loopbaanadviseur op de website www.ontwikkeladvies45plussers.nl.

 • 2. Aanmelding door de loopbaanadviseur van de individuele training of groepstraining (van drie tot tien leidinggevenden) ontwikkeladvies leidinggevende op de website www.ontwikkeladvies45plussers.nl.

 • 3. Bij aanmelding ontvangt de loopbaanadviseur een uniek nummer dat noodzakelijk is om subsidie te kunnen aanvragen. Iedere training of groepstraining dient afzonderlijk te worden aangemeld.

 • 4. Ondertekening door de deelnemers aan de training van de Toestemmingsverklaring verwerking persoonsgegevens leidinggevende (format 2.3).

 • 5. Een training ontwikkeladvies voor leidinggevenden van één of meerdere gesprekken of bijeenkomsten van in totaal minimaal 3 uur.

 • 6. In de training worden minimaal de onderstaande onderwerpen behandeld:

  • Het eigenbelang van de leidinggevende en zijn organisatie bij het ondersteunen van de werknemer in zijn deelname aan een ontwikkeladviestraject.

  • De bedoeling en vorm van een ontwikkeladviestraject voor werkenden.

  • Welke mogelijkheden er voor de werkenden zijn voor een vervolgtraject zoals het uitvoeren van een ontwikkelplan.

  • De manier waarop een leidinggevende een werkende hierbij kan begeleiden, informeren en faciliteren.

  • Algemene belemmeringen die werkenden kunnen hebben of ervaren en hoe je hiermee als leidinggevende kunt omgaan.

  • Welke belemmeringen en projecties een leidinggevende kan hebben die een eventueel vervolg traject in de weg kunnen zitten en leren hoe hier als leidinggevende mee om te gaan.

  • De ontwikkelingen binnen de branche en de arbeidsmarkt, zodat de leidinggevende de werkende hierover kan informeren.

  • Gesprekstechnieken en vaardigheden om een werkende te kunnen begeleiden in het zetten van vervolgstappen na een ontwikkeladviestraject.

 • 7. Het laatste gesprek of de laatste trainingsbijeenkomst wordt afgesloten met het door de deelnemende leidinggevende(n) invullen en ondertekenen van een prestatieverklaring volgens format 2.1 voor individuele trainingen en format 2.2 voor groepstrainingen. Deze prestatieverklaringen zijn nodig om een subsidieaanvraag in te kunnen dienen voor het trainingstraject.

Formats

Onderstaande formats zijn verplicht. Dit betekent dat wanneer deze niet of onvolledig worden ingevuld, de loopbaanadviseur niet in aanmerking komt voor subsidie.

Format 2.1. Prestatieverklaring training ontwikkeladvies leidinggevenden individueel

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Naam deelnemer:

Uniek nummer:

Burgerservicenummer:

E-mail adres3:

Telefoonnummer4:

Functie: ......................:......................

Ik verklaar deelgenomen te hebben aan een training ontwikkeladvies leidinggevenden bij ........... (naam loopbaanadviseur).

In te vullen door loopbaanadviseur

De training heeft bestaan uit:

 • Bewustwording van het eigenbelang voor mij als leidinggevende en mijn organisatie bij het ondersteunen van de werkende in zijn deelname aan een ontwikkeladviestraject.

 • De bedoeling en vorm van een ontwikkeladvies aan werkenden. Welke onderwerpen komen daarin aan bod?

 • Welke mogelijkheden er voor de werkende zijn voor een vervolgtraject zoals het uitvoeren van een ontwikkelplan en de manier waarop ik als leidinggevende de werkende kan informeren en faciliteren.

 • Kennis over algemene belemmeringen die werkenden kunnen hebben of ervaren en hoe hier mee om te gaan.

 • Inzicht in mijn eigen belemmeringen, die een eventueel vervolg traject in de weg kunnen zitten, en hoe deze mogelijk op te lossen.

 • Kennis over de ontwikkelingen binnen de branche/arbeidsmarkt.

 • Gesprekstechnieken en -vaardigheden.

De training bestond uit (aantal) ........... gesprekken/sessies van ongeveer ........... uur per keer.

De training is gegeven op de volgende data:

Datum:

van tot (tijdstip):

......................

......................

......................

......................

......................

......................

Daarnaast heeft een ...................... * plaatsgevonden.

*invullen indien een instrument is ingezet anders dan gesprekken.

In te vullen door de deelnemer:

 • Ik verklaar deelgenomen te hebben aan genoemde training ontwikkeladvies leidinggevenden.

 • Ik verklaar leidinggevende te zijn van werknemers of ambtenaren die vallen onder de in de Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies vijfenveertigplussers genoemde beroepsgroepen en verantwoordelijk te zijn voor het voeren van personeels- en functioneringsgesprekken.

 • Ik geef toestemming om voor controle- of evaluatiedoeleinden contact met mij op te nemen en heb het formulier toestemmingsverklaring verwerking persoonsgegevens leidinggevende ondertekend.

Plaats: ......................

Datum: ......................

Handtekeningdeelnemer:

Plaats: ......................

Datum: ......................

Handtekening loopbaanadviseur:

Format 2.2. Prestatieverklaring training ontwikkeladvies leidinggevenden groepsgewijs

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Uniek nummer:

In te vullen door loopbaanadviseur

Ik verklaar een groepstraining ontwikkeladvies voor leidinggevenden te hebben gegeven die heeft bestaan uit:

De training heeft bestaan uit:

 • Bewustwording van het eigen belang van de leidinggevende en zijn organisatie bij het ondersteunen van de werkende in zijn deelname aan een ontwikkeladviestraject.

 • De bedoeling en vorm van een ontwikkeladvies aan werkenden. Welke onderwerpen komen daarin aan bod?

 • Welke mogelijkheden er voor de werkende zijn voor een vervolgtraject zoals het uitvoeren van een ontwikkelplan en de manier waarop ik als leidinggevende de werkende kan informeren en faciliteren.

 • Kennis over algemene belemmeringen die werkenden kunnen hebben of ervaren en hoe hier mee om te gaan.

 • Inzicht in eigen belemmeringen, die een eventueel vervolg traject in de weg kunnen zitten, en hoe deze mogelijk op te lossen.

 • Kennis over de ontwikkelingen binnen de branche of arbeidsmarkt.

 • Gesprekstechnieken en -vaardigheden.

Naam loopbaanadviseur:

Plaats: ......................

Datum: ......................

Handtekening:

In te vullen door de deelnemers:

 • Ik verklaar deelgenomen te hebben aan genoemde training ontwikkeladvies leidinggevenden.

 • Ik verklaar leidinggevende te zijn van werknemers of ambtenaren die vallen onder de in de tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies vijfenveertigplussers genoemde beroepsgroepen en verantwoordelijk te zijn voor het voeren van personeels- en functioneringsgesprekken.

 • Ik geef toestemming om voor controle of evaluatie doeleinden contact met mij op te nemen.

 • Ik heb de toestemmingsverklaring verwerking persoonsgegevens leidinggevende getekend.

Datum training

Naam + initialen deelnemer

Burgerservicenummer

e-mail

Telefoon1

Handtekening

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

1 Het ministerie van SZW is verantwoordelijk voor de controle op de verstrekte subsidies. SZW kan contact met u opnemen in het kader van een controle op de aan uw loopbaanadviseur verstrekte subsidie.

Format 2.3. Toestemmingsverklaring verwerking persoonsgegevens leidinggevende

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Toestemmingsverklaring

U gaat een trainingstraject volgen. Dit traject bestaat uit één of meerdere individuele gesprekken met een loopbaanadviseur of een groepstraining. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) betaalt dit traject: uw loopbaanadviseur krijgt subsidie. Voordat het traject van start kan gaan, vragen we uw toestemming voor een aantal zaken.

 • 1. Controle op subsidieaanvraag loopbaanadviseur

  SZW kan bij uw loopbaanadviseur een controle uitvoeren. Hiermee wordt vastgesteld of de training echt is uitgevoerd. En of het volgens de regels is gebeurd.

 • 2. Medewerking aan onderzoek

  Het ministerie wil graag weten wat het trainingstraject de deelnemers heeft opgeleverd. Een onderzoeksbureau (Regioplan) gaat dit onderzoek uitvoeren. Het onderzoeksbureau zal een steekproef uit de deelnemers vragen om een korte online enquête in te vullen.

  Door dit formulier te ondertekenen, geeft u toestemming dat SZW u indien zij dit wenselijk acht u benadert met vragen over de gegeven training.

  Ook geeft u toestemming dat de loopbaanadviseur uw contactgegevens voor onderzoeksdoeleinden beschikbaar stelt aan het onderzoeksbureau Regioplan.

  Uw toestemming geldt alleen voor de twee beschreven doelen.

  Het tekenen van deze verklaring is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de training.

  Deze toestemming is twee jaar geldig.

  Plaats en datum:

  Naam leidinggevende:

  Burgerservicenummer:

  Handtekening

Bijlage 3. behorende bij artikel 3, eerste lid, onderdeel c, van de Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies vijfenveertigplussers

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Gedragscode loopbaanadviseur

Gedragscode Algemeen

De loopbaanadviseurs volgen bij de beroepsuitoefening de volgende gedragsregels:

 • 1. De loopbaanadviseur (waar aangeduid in de mannelijke vorm dient ook de vrouwelijke vorm te worden gelezen) onderwerpt zich aan de in deze gedragscode vastgestelde regels.

 • 2. De loopbaanadviseur richt zijn werkzaamheden primair op begeleiding bij loopbaanontwikkeling, outplacement, herplaatsing, re-integratie, job coaching en studie/beroepskeuzeadvies. Daarnaast kan hij andere activiteiten verrichten, waarop deze Gedragscode echter niet van toepassing is.

 • 3. De loopbaanadviseur geeft zich bij de uitvoering van de onder punt 2 genoemde activiteiten rekenschap van de functies en relatievormen die hij in zijn persoon verenigt, zoals die van opdrachtnemer, begeleider, werknemer, vriend e.d., en voorkomt dat hij tegengestelde belangen moet behartigen.

 • 4. De loopbaanadviseur zal, zowel bij de uitoefening van werkzaamheden als in contacten met collega’s en opdrachtgevers, de grootste zorgvuldigheid in acht nemen en zich onthouden van gedrag dat afbreuk doet aan het vertrouwen in en het aanzien van het beroep.

 • 5. De loopbaanadviseur richt zijn werkzaamheden op begeleiding van de cliënt bij loopbaanontwikkeling. De loopbaanadviseur zal een cliënt te allen tijde voor aanvang van de begeleiding informeren over eventuele conflicterende rollen/activiteiten die hij verricht respectievelijk in de afgelopen twee jaar verricht heeft t.b.v. de werkgever van de cliënt.

 • 6. De loopbaanadviseur beseft welke invloed er van zijn positie, houding en beoordeling kan uitgaan op de cliënt en op de omstandigheden waarin die cliënt verkeert. Hij houdt in zijn optreden rekening met de mogelijke beïnvloedbaarheid en afhankelijkheid van de cliënt en andere betrokkenen.

Opdrachtaanvaarding

 • 7. Indien de loopbaanadviseur opdrachten wil aanvaarden die voortvloeien uit door hem, in een andere rol, verstrekte adviezen zal hij daarover alle betrokkenen van te voren informeren.

 • 8. De loopbaanadviseur zal erop toezien dat een overeenkomst tot het uitvoeren van een opdracht schriftelijk wordt vastgelegd met duidelijke afspraken over de verplichtingen van beide partijen. De opdrachtbevestiging dient tenminste de volgende onderdelen te bevatten:

  • een beschrijving van de doelstelling

  • een beschrijving van de te volgen werkwijze

  • een beschrijving van de wijze van rapporteren

  • tijdsduur

  • honoraria en onkosten

  • betalingswijze

  • de mededeling dat op de uitvoering van de opdracht de gedragsregels van deze code van toepassing zijn.

 • 9. De loopbaanadviseur zal, in het kader van een opdracht, een goede werkrelatie met alle betrokken partijen bevorderen.

 • 10. De loopbaanadviseur zal de aan hem verstrekte opdracht slechts aanvaarden als hij zich ervan heeft vergewist dat:

  • de aanvaarding van de opdracht als zodanig door de werkgever niet zal worden geïnterpreteerd als toezegging tot vertrek of erkenning van de noodzaak daartoe door een cliënt noch als erkenning van disfunctioneren of ongeschiktheid van de cliënt in zijn huidige functie of het bestaan van een onwerkbare situatie

  • hij kennis heeft genomen van alle informatie die relevant is voor een goede uitvoering van de opdracht en waarvan het bestaan bekend is of redelijkerwijs bekend zou kunnen zijn.

 • 11. Een opdracht kan geen onderdeel vormen van afspraken met betrekking tot beëindiging van het dienstverband: hierover wordt door en aan alle partijen vooraf duidelijkheid verschaft.

Begeleiding cliënt

 • 12. De loopbaanadviseur zal een cliënt bij hun eerste contact kenbaar maken dat het die cliënt te allen tijde vrijstaat de dienstverlening te aanvaarden dan wel te weigeren, alsmede deze op ieder moment af te breken. Bij een totale onderbreking van meer dan zes maanden wordt de opdracht beschouwd als te zijn beëindigd, tenzij andersluidende afspraken zijn gemaakt die door alle betrokken partijen schriftelijk zijn bevestigd.

 • 13. De loopbaanadviseur zal de door hem ten behoeve van een cliënt te verrichten werkzaamheden zorgvuldig en na bespreking met die cliënt uitvoeren. Hij zal een cliënt verwijzen naar andere disciplines indien en voor zover dit voor de belangen van die cliënt wenselijk is.

 • 14. De loopbaanadviseur is bevoegd de begeleiding van een cliënt tussentijds te beëindigen als hij, met inachtneming van de zorgvuldigheid in de beroepsuitoefening en met inachtneming van de in punt 10 gestelde regel, het bereiken van de doelstelling van het begeleidingsproces in redelijkheid niet meer hoeft te verwachten. Obstructie door een cliënt kan leiden tot tussentijdse onderbreking of tot definitieve beëindiging van de dienstverlening door de loopbaanadviseur. Alvorens hiertoe over te gaan zal de loopbaanadviseur de cliënt schriftelijk informeren.

Rapportage

 • 15. De loopbaanadviseur streeft naar een rapportage die aanvaardbaar is voor de cliënt.

 • 16. Iedere rapportage die inhoudelijke informatie over een cliënt bevat, zal uitsluitend met diens schriftelijke toestemming worden gerapporteerd. Hierop kan slechts bij schriftelijke overeenkomst van alle betrokken partijen en voor aanvang van de begeleiding een uitzondering worden gemaakt.

Geheimhouding en plicht tot vertrouwelijke behandeling

 • 17. De loopbaanadviseur zal alle informatie die hem eenzijdig van de kant van een cliënt ter kennis komt geheim houden en van die informatie uitsluitend gebruik maken voor zover de goede uitvoering van de hem opgedragen taak dat vereist en voor zover het gebruik daarvan hem niet uitdrukkelijk is ontzegd.

 • 18. Alle van de zijde van de cliënt aan de loopbaanadviseur ter kennis gekomen informatie zal als vertrouwelijk worden behandeld.

 • 19. De loopbaanadviseur is niet gehouden geheimhouding in acht te nemen als hij gegronde redenen heeft om te menen dat het doorbreken van de geheimhouding het enige en laatste middel is om direct gevaar voor personen te voorkomen, dan wel wanneer hij door wettelijke bepalingen of een rechterlijke beslissing daartoe wordt gedwongen. Als te voorzien is dat een dergelijke situatie zich kan voordoen, stelt het lid de betrokkene ervan op de hoogte dat hij in dat geval genoodzaakt kan zijn de geheimhouding te doorbreken, tenzij door een dergelijke mededeling acuut gevaar voor hemzelf of derden kan ontstaan.

 • 20. Als de loopbaanadviseur besluit tot het doorbreken van de geheimhouding dan mag die doorbreking zich niet verder uitstrekken dan in de gegeven omstandigheden is vereist en dient hij de betrokkene van zijn besluit op de hoogte te stellen, tenzij door een dergelijke mededeling acuut gevaar voor hemzelf of derden kan ontstaan.

Professionaliteit

 • 21. De loopbaanadviseur streeft naar het verwerven en handhaven van een hoog niveau van professionaliteit in zijn beroepsuitoefening. Hij neemt de grenzen van zijn deskundigheid en de beperkingen van zijn ervaring in acht.

 • 22. De loopbaanadviseur neemt zichzelf regelmatig onder de loep, doet aan zelfreflectie en past zelfanalyse toe om na te gaan hoe en in welke richting hij zichzelf als mens en als professional zal ontwikkelen, om optimaal te kunnen blijven functioneren.

 • 23. De loopbaanadviseur verschaft, desgevraagd, informatie over zijn opleiding, c.q. ervaring en kwalificaties die hij heeft en welke methoden en stijl hij (voornamelijk) gebruikt bij zijn begeleiding van cliënten. Hij heeft daartoe een Curriculum Vitae beschikbaar dat door hem actueel wordt gehouden.

Klachten

 • 24. De loopbaanadviseur verplicht zich om de ontvangst van een klacht van een cliënt binnen twee weken schriftelijk te bevestigen en deze vervolgens binnen vier weken na ontvangst af te handelen.

 1. Het ministerie van SZW is verantwoordelijk voor de controle op de verstrekte subsidies. SZW kan contact met u opnemen in het kader van een controle op de aan uw loopbaanadviseur verstrekte subsidie. ^ [1]
 2. Het ministerie van SZW is verantwoordelijk voor de controle op de verstrekte subsidies. SZW kan contact met u opnemen in het kader van een controle op de aan uw loopbaanadviseur verstrekte subsidie. ^ [2]
 3. Te gebruiken om u te benaderen als er een controle van de declaratie van de loopbaanadviseur plaatsvindt of door het onderzoeksbureau voor evaluatiedoeleinden. ^ [3]
 4. Te gebruiken om u te benaderen als er een controle van de declaratie van de loopbaanadviseur plaatsvindt of door het onderzoeksbureau voor evaluatiedoeleinden. ^ [4]
Naar boven