Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 januari 2018

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-07-2018.]
Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Mededeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 november 2017, 2017-0000185541, over per 1 januari 2018 gewijzigde bedragen in enkele wetten, besluiten en regelingen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 2:8, tweede lid, van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten, artikel 2, tweede lid, van de Algemene nabestaandenwet, artikel 9, zevende lid, van de Algemene Ouderdomswet, artikel 2.1:1, vierde lid, van het Arbeidstijdenbesluit, artikel 2, tweede en derde lid, van het Besluit tegemoetkoming Anw-ers, artikel 60, eerste en derde lid, van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004, de artikelen 3, tweede lid, 4, tweede lid, 5, tweede lid, en 6, tweede lid, van het Besluit uitvoering kinderbijslag, de artikelen 1d, vierde lid, en 1i, derde lid van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen, de artikelen 37, vierde lid, 38, eerste tot en met derde lid en vijfde en zesde lid, en 39, eerste lid, van de Participatiewet, artikel 5, derde lid, van de Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004, artikel 19 van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014, de artikelen 5, derde tot en met zevende en tiende lid en 8, vierde, zesde en achtste lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de artikelen 5, vierde tot en met zesde en negende lid, en 8, vijfde, achtste, tiende, twaalfde en dertiende lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, artikel 5, derde lid, van de Regeling vermogenswaardering Ioaz, artikel 15, vijfde lid, van het Reïntegratiebesluit, artikel 9 van de Toeslagenwet, de artikelen 3, zesde lid, en 8, vierde lid, van de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW, artikel 63a, derde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, artikel 65l, derde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 67i, derde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en artikel 3:75, derde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;

Deelt mee:

Dat met ingang van 1 januari 2018 in de hierna genoemde regelgeving de bedragen zijn gewijzigd en als volgt komen te luiden:

B. Algemene nabestaandenwet

I. Participatiewet

 • 1. [Red: Wijzigt de Participatiewet.]

 • 2. [Red: Wijzigt de Participatiewet.]

 • 3. [Red: Wijzigt de Participatiewet.]

 • 4. [Red: Wijzigt de Participatiewet.]

 • 5. [Red: Wijzigt de Participatiewet.]

 • 6. [Red: Wijzigt de Participatiewet.]

 • 7. [Red: Wijzigt de Participatiewet.]

 • 8. [Red: Wijzigt de Participatiewet.]

 • 9. [Red: Wijzigt de Participatiewet.]

 • 10. [Red: Wijzigt de Participatiewet.]

 • 11. Het percentage, genoemd in artikel 37, tweede lid, van de Participatiewet, bedraagt: 178,75%.

Deze mededeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. Koolmees

Naar boven