Regeling vaststelling premiepercentage Wlz 2018

Geldend van 02-12-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 24 november 2017, kenmerk 1259840-170338, houdende Regeling vaststelling premiepercentage Wlz 2018

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 11, derde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

H.M. de Jonge

Terug naar begin van de pagina