Tijdelijke subsidieregeling onderwerken graanresten 2018–2022

[Regeling vervalt per 01-01-2023.]
Geraadpleegd op 13-08-2022.
Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 29 november 2017, nr. IENM/BSK-2017/285018, houdende regels voor het subsidiëren van het onderwerken van graanresten na de oogst (Tijdelijke subsidieregeling onderwerken graanresten 2018–2022)

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op artikel 3, eerste lid, onderdeel c, van de Kaderwet subsidies I en M;

BESLUIT:

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • minister: Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

 • onderwerken: bij de oogst van graan hakselen van stro en onderwerken van graanresten na de oogst zodanig, dat een perceel niet meer aantrekkelijk is voor op graanresten foeragerende ganzen;

 • uitvoeringsovereenkomst: tussen de Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd door de Minister, enerzijds, en een eigenaar of pachter van één of meer percelen, anderzijds, gesloten overeenkomst ‘Uitvoeringsovereenkomst versneld onderwerken graanresten 2018–2022’.

Artikel 2. Doel

Deze regeling heeft tot doel om graanresten versneld onder te laten werken zodat de percelen niet meer aantrekkelijk zijn voor op graanresten foeragerende ganzen, waarmee het risico van aanvaringen tussen vliegtuigen en ganzen in het gebied op en rond de luchthaven Schiphol wordt beperkt.

Artikel 4. Subsidieontvangers en reikwijdte

 • 1 In aanmerking voor een subsidie als bedoeld in artikel 3 komen eigenaren of pachters:

  • a. van percelen die zich bevinden in het gebied dat op de in de bijlage 1 opgenomen kaart gearceerd is weergegeven, en

  • b. die een uitvoeringsovereenkomst met de minister hebben gesloten voor het versneld onderwerken van graanresten.

 • 2 De minister verstrekt alleen subsidie voor percelen of delen van percelen waarop het graangewas een aaneengesloten oppervlak heeft van ten minste 0,5 hectare.

Artikel 5. Hoogte subsidie

 • 1 De subsidie bedraagt € 787,– per hectare graanakker, indien het onderwerken binnen 48 uur na afronding van de oogst correct heeft plaatsgevonden.

 • 2 De subsidie bedraagt € 656,– per hectare graanakker, indien het onderwerken later dan 48 uur na afronding van de oogst correct heeft plaatsgevonden.

Artikel 7. Aanvraag

 • 1 Een eigenaar of pachter die zijn percelen heeft ondergewerkt, zendt uiterlijk drie weken na de afronding van het onderwerken een volledig ingevuld en ondertekend registratieformulier aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van Directie Luchtvaart, Meldpunt graan, Postbus 20901, 2500 EX Den Haag.

 • 2 Het registratieformulier, bedoeld in het eerste lid, wordt aangemerkt als een aanvraag voor subsidievaststelling.

 • 3 Het te gebruiken model van het registratieformulier is opgenomen in bijlage 2 bij deze regeling.

Artikel 10. Weigeringsgronden

De minister kan de gehele bijdrage of een gedeelte daarvan in ieder geval weigeren te verstrekken, indien:

 • a. bij controle van de percelen blijkt dat het onderwerken niet of niet correct heeft plaatsgevonden;

 • b. niet voldaan wordt aan artikel 6.

Artikel 11. Begrotingsvoorbehoud

De subsidie wordt verstrekt onder de voorwaarde dat er op de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in het desbetreffende jaar voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 12. Inwerkingtreding en looptijd

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018 en vervalt met ingang van 1 januari 2023, met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft op:

 • a. de afwikkeling van subsidies die vóór de vervaldatum op basis van deze regeling zijn verstrekt;

 • b. op bezwaar- en beroepsprocedures ten aanzien van de verstrekte subsidies;

 • c. aanvragen om subsidies waarop voor de vervaldatum nog niet is beslist.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Bijlage 2. Model registratieformulier, behorende bij artikel 7

FORMULIER REGISTRATIE VAN DE OVEREENGEKOMEN MAATREGELEN

BEDRIJF

 

ADRES

 

TELEFOONNR.

 

E-MAILADRES

 

Kamer van Koophandel nr.

     

In de volgende tabel worden per rij de gegevens van een perceel ingevuld. Het perceelnummer moet overeenkomen met de ingediende opgave

Perceel

Nr.

Perceel oppervlak in ha

gewastype

Oogst van het graan

onderwerken

Toegepaste of geplande groenbemester

datum

Tijdstip einde oogst

datum

Tijdstip einde onderwerken

Gebruikte methode van onderwerken

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

DATUM

 

NAAM

 

HANDTEKENING

 
Naar boven