Instellings- en benoemingsbesluit Commissie Basisregistratie Personen

[Regeling vervallen per 15-04-2018.]
Geldend van 29-11-2017 t/m 14-04-2018

Besluit van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 november 2017, nr. 2017-0000579256, houdende de instelling en benoeming van de leden van de commissie Basisregistratie Personen (commissie BRP)

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies en artikel 4 van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 15-04-2018]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • Staatssecretaris: Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • Commissie: Commissie Basisregistratie Personen, bedoeld in artikel 2, eerste lid.

Artikel 2

[Vervallen per 15-04-2018]

 • 1 Er is een Commissie Basisregistratie Personen.

 • 2 De Commissie heeft tot taak om:

  • a. Na te gaan op welke wijze sinds 2009 de modernisering van de GBA en de operatie BRP is aangestuurd, inclusief de wijze waarop besluitvorming heeft plaatsgevonden over het project c.q. programma modernisering GBA en het programma Operatie BRP en hoe dat project c.q. die programma’s hebben gewerkt.

  • b. Een feitenrelaas op te stellen over de in het vorige lid bedoelde periode waaruit blijkt welke gebeurtenissen zich hebben voorgedaan, welke beslissingen zijn genomen en welke overwegingen daaraan ten grondslag hebben gelegen. Het feitenrelaas moet daarnaast inzichtelijk maken wie op welk moment beschikte over welke informatie, wanneer duidelijk was dat de planning niet werd gehaald, wanneer het budget werd overschreden, wanneer bleek dat eerdere informatie niet juist was en wat de oorzaak hiervan is geweest. Tevens moet het feitenrelaas antwoord geven op een aantal specifieke vragen die door de Tweede Kamer zijn gesteld.

  • c. Op basis van het feitenrelaas een analyse te maken van de lessen die te trekken zijn voor de toekomst.

Artikel 3

[Vervallen per 15-04-2018]

 • 1 De Commissie bestaat uit 3 leden.

 • 2 De leden worden door de Staatssecretaris benoemd.

 • 3 De leden kiezen uit hun midden een voorzitter.

 • 4 De benoeming geschiedt voor de duur van maximaal 1 jaar.

 • 5 Bij tussentijds vertrek van een lid kan de Staatssecretaris een ander lid benoemen.

 • 6 De leden kunnen worden geschorst en ontslagen door de Staatssecretaris.

Artikel 4

[Vervallen per 15-04-2018]

Tot lid van de Commissie worden benoemd:

 • a. prof. dr. E.W. Berghout;

 • b. drs. H. de Jong;

 • c. prof. dr. M.J.W. van Twist.

Artikel 5

[Vervallen per 15-04-2018]

 • 1 De Commissie wordt ondersteund door een secretaris.

 • 2 De secretaris is voor de inhoudelijke uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de voorzitter van de Commissie.

 • 3 In het secretariaat wordt voorzien door de Staatssecretaris.

Artikel 6

[Vervallen per 15-04-2018]

 • 1 De Commissie stelt de eigen werkwijze vast.

 • 2 De Commissie kan zich, na toestemming van de Staatssecretaris, door andere personen doen bijstaan voor zover dat voor de vervulling van haar taak nodig is.

Artikel 7

[Vervallen per 15-04-2018]

De Commissie verstrekt aan de Staatssecretaris desgevraagd de door hem gewenste inlichtingen over de uitoefening van haar taak.

Artikel 8

[Vervallen per 15-04-2018]

 • 1 De Commissie levert uiterlijk 15 april 2018 het feitenrelaas en de analyse op, bedoeld in artikel 2.

 • 2 Nadat de Commissie het feitenrelaas en de analyse bedoeld in artikel 2 heeft opgeleverd, wordt de Commissie opgeheven.

Artikel 9

[Vervallen per 15-04-2018]

 • 1 De voorzitter en de overige leden van de commissie ontvangen, voor zover zij niet in Rijksdienst zijn, een vaste vergoeding per maand.

 • 3 De arbeidsduurfactor voor de voorzitter en de overige leden is 0,2.

Artikel 10

[Vervallen per 15-04-2018]

 • 1 De kosten van de Commissie komen, voor zover goedgekeurd, voor rekening van de Staatssecretaris.

 • 2 Onder kosten worden in ieder geval verstaan:

  • a. De kosten voor de faciliteiten van vergaderingen;

  • b. De kosten voor het inschakelen van externe deskundigen en het laten verrichten van onderzoek.

Artikel 11

[Vervallen per 15-04-2018]

Rapporten, notities, verslagen, adviezen en andere producten die door of namens de Commissie worden vervaardigd of vergaard, worden niet door de Commissie openbaar gemaakt, maar aan de Staatssecretaris uitgebracht of overgedragen.

Artikel 12

[Vervallen per 15-04-2018]

De Commissie draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van de werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende de werkzaamheden over aan het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 13

[Vervallen per 15-04-2018]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 15 april 2018.

Artikel 14

[Vervallen per 15-04-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellings- en benoemingsbesluit Commissie Basisregistratie Personen. Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

,

R.W. Knops

Terug naar begin van de pagina