Regeling transparantie zorginkoopproces Zvw

[Regeling vervallen per 01-01-2022.]
Geraadpleegd op 09-12-2023.
Geldend van 01-01-2018 t/m 31-12-2021

Regeling transparantie zorginkoopproces Zvw

Ingevolge artikel 45 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels betreffende de wijze van totstandkoming van overeenkomsten met betrekking tot zorg of tarieven en betreffende de voorwaarden in die overeenkomsten.

1. Reikwijdte

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Deze regeling is van toepassing op zorgverzekeraars in de zin van artikel 1, onderdeel d, Wmg en zorgaanbieders in de zin van artikel 1, onderdeel c, Wmg.

2. Doel van de regeling

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Deze regeling ziet op het proces waarin zorgaanbieders en zorgverzekeraars tot overeenkomsten komen. De regeling beoogt de transparantie van dit proces voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars te vergroten.

3. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

In deze regeling wordt verstaan onder:

4. Bekendmaking zorginkoopbeleid en procedure van zorginkoop

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Zorgverzekeraars maken het zorginkoopbeleid en de procedure van de zorginkoop uiterlijk op 1 april voorafgaand aan het kalenderjaar of de kalenderjaren waarvoor de zorginkoop zal plaatsvinden bekend. Deze informatie betreft in ieder geval:

 • 1. de verschillende fasen waaruit de zorginkoop bestaat en de termijnen waarbinnen de zorgaanbieder onderscheidenlijk de zorgverzekeraar in de verschillende fasen moeten reageren;

 • 2. de bereikbaarheid van de zorgverzekeraar gedurende de zorginkoop;

 • 3. het kwaliteitsbeleid dat de zorgverzekeraar bij de zorginkoop hanteert;

 • 4. de minimumeisen waaraan zorgaanbieders moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een contract;

 • 5. in welke mate de zorgverzekeraar ruimte biedt voor innovatief zorgaanbod en, indien van toepassing, welke specifieke eisen de zorgverzekeraar stelt aan dergelijk innovatief zorgaanbod;

 • 6. een overzicht van de wijzigingen in het zorginkoopbeleid ten opzichte van het voorgaande zorginkoopbeleid.

5. Voldoende beschikbaarheid, duidelijke reactie

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1. De zorgverzekeraar is vanaf het moment van bekendmaking van het zorginkoopbeleid en de procedure van de zorginkoop tot het moment van het sluiten van het contract voldoende beschikbaar voor vragen en opmerkingen van zorgaanbieders.

 • 2. De zorgaanbieder is vanaf het moment van bekendmaking van het zorginkoopbeleid en de procedure van de zorginkoop tot het moment van het sluiten van het contract voldoende beschikbaar voor vragen en opmerkingen van zorgverzekeraars.

 • 3. Zowel de zorgverzekeraar als de zorgaanbieder geeft tijdig een duidelijke reactie op vragen en opmerkingen van de andere partij.

6. Redelijke termijn voor bestudering

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1. De zorgverzekeraar neemt in het tijdspad voor het zorginkoopproces een redelijke termijn op voor de zorgaanbieders om het initiële voorstel te bestuderen en vragen te stellen.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde termijn bedraagt ten minste vier weken, tenzij partijen anders overeenkomen.

 • 3. Het tweede lid is niet van toepassing voor zover dat lid afbreuk doet aan het gestelde bij of krachtens de wet.

7. Bekendmaking van wijzigingen

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1. Indien de zorgverzekeraar een wijziging aanbrengt in het zorginkoopbeleid en de procedure van de zorginkoop, maakt hij dit tijdig bekend op dezelfde wijze waarop de bekendmaking van de eerdere informatie heeft plaatsgevonden.

 • 2. Wijzigingen na 1 april worden bij bekendmaking door de zorgverzekeraar gemotiveerd.

9. Toepasselijkheid voorafgaande regeling

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

De Regeling Transparantie zorginkoopproces Zvw, met kenmerk TH/NR-005, blijft van toepassing op aangelegenheden die betrekking hebben op de periode waarvoor die regeling gold.

10. Inwerkingtreding en citeerregel

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018 voor alle contracten die ingaan op 1 januari 2019 of een latere datum. Deze regeling wordt bekendgemaakt door plaatsing in de Staatscourant op grond van artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wmg.

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Regeling transparantie zorginkoopproces Zvw’.

De Nederlandse Zorgautoriteit,

M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur

Naar boven