Besluit mandatering bevoegdheden tot uitvoering van programma op gebied van Internationaal Onderwijs

[Regeling vervalt per 01-07-2019.]
Geldend van 24-11-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 15 november 2017, nr. MinBuZa-2017.1189862, houdende mandatering van bevoegdheden tot uitvoering van een programma op het gebied van het Internationaal Onderwijs

De Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikelen 2.2, sub a, b en d, 2.3, sub a, b, c, e en f, en 6.4, sub a, b en c, en 6.5, sub a, b en c, van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 20061 en afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

  • 2 De voorzitter kan van zijn op grond van het eerste lid gemandateerde bevoegdheden, ondermandaat en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen van de Stichting Nuffic.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 juli 2019, met dien verstande dat dit besluit van toepassing blijft op besluiten als bedoeld in artikel 1, onder a, die voor de vervaldatum zijn genomen.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Buitenlandse Zaken

en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Namens deze,

Secretaris-Generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken,

J. Brandt

  1. Stcrt 2005, 251

    ^ [1]
  2. Stcrt 2017, nr. 62114

    ^ [2]
Terug naar begin van de pagina