Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (aanpassing [...] de Rijksschoonmaakorganisatie en enkele andere wijzigingen)

Geldend van 23-11-2017 t/m heden

Besluit van 9 november 2017, houdende wijziging van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 in verband met aanpassing van de salarissen die betrekking hebben op de Rijksschoonmaakorganisatie en enkele andere wijzigingen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 september 2017, nr. 2017-0000457588;

Gelet op artikel 125, eerste lid, van de Ambtenarenwet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 11 oktober 2017, No. W04.17.0327/l);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 30 oktober 2017, nr. 2017-0000530865;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

Artikel III

  • 1 De artikelen I en II van dit besluit treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werken terug tot en met 1 juli 2017.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 9 november 2017

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren

Uitgegeven de tweeëntwintigste november 2017

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Terug naar begin van de pagina