Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor het directoraat-generaal voor Agro [...] Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2017

[Regeling vervallen per 01-12-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-09-2018.]
Geraadpleegd op 14-07-2024.
Geldend van 23-11-2017 t/m 31-08-2018

Besluit van de directeur-generaal van Agro en Natuur van 20 november 2017, nr. 17181094, houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging voor het directoraat-generaal voor Agro en Natuur van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2017 (Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor het directoraat-generaal voor Agro en Natuur van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2017)

De directeur-generaal Agro en Natuur,

Gelet op artikel 10, tweede lid, van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2017;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 01-12-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-09-2018]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-12-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-09-2018]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de directeur-generaal: de directeur-generaal van Agro en Natuur;

 • b. de directeuren: de directeuren van het directoraat-generaal voor Agro en Natuur;

 • c. de plaatsvervangend directeuren: de plaatsvervangend directeuren van het directoraat-generaal voor Agro en Natuur;

 • d. het MT DG Agro en Natuur: het collectief van onder a en b bedoelde functionarissen;

 • e. de MT-leden van een directie: de leden van het managementteam van een directie met uitzondering van de directeur en de plaatsvervangend directeur;

 • f. de programmamanager van het Programma naar een Rijke Waddenzee: de programmamanager van het Programma naar een Rijke Waddenzee van het directoraat-generaal voor Agro en Natuur;

 • g. de Chief Veterinary Officer: de Chief Veterinary Officer van het directoraat-generaal voor Agro en Natuur;

 • h. de plaatsvervangend Chief Veterinary Officer: de plaatsvervangend Chief Veterinary Officer van het directoraat-generaal voor Agro en Natuur;

 • i. de secretaris van de Raad voor Dierenaangelegenheden: de secretaris van de Raad voor Dierenaan-gelegenheden van het directoraat-generaal voor Agro en Natuur;

 • j. het hoofd Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij de Rijksdienst Caribisch Nederland: het hoofd Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij de Rijksdienst Caribisch Nederland van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • k. het hoofd regiebureau POP: het hoofd van het regiebureau Plattelandsontwikkelingsprogramma van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • l. het bedrag: bedrag inclusief de verschuldigde omzetbelasting (BTW).

§ 2. Taakverdeling

[Regeling vervallen per 01-12-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-09-2018]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-12-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-09-2018]

Aan de directeur-generaal is voorbehouden: het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling betreffende de volgende aangelegenheden:

 • a. onderwerpen die twee of meer directies van zijn dienstonderdeel raken, tenzij daarover tussen de betrokken directeuren overeenstemming bestaat;

 • b. aangelegenheden op het werkterrein van een directeur:

  • 1°. ten aanzien waarvan de directeur-generaal in een incidenteel geval mededeling heeft gedaan dat zij door hem zullen worden behandeld, of

  • 2°. die door een directeur aan de directeur-generaal ter afhandeling worden voorgelegd, tenzij zij naar het oordeel van de directeur-generaal door een andere directeur moeten worden behandeld.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-12-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-09-2018]

 • 1 Aan de directeuren en de plaatsvervangend directeuren wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 1.000.000 per verplichting niet te boven gaat.

 • 2 Aan de directeuren wordt tevens, ieder voor zich, voor de onder hen ressorterende medewerkers mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het verlenen van verlof en kort buitengewoon verlof;

  • b. het verlenen van zwangerschaps-, bevallings-, en ouderschapsverlof;

  • c. het aangaan van verplichtingen en het afhandelen van verzoeken inzake de opleiding van personeel;

  • d. het accorderen van P-Direkt aanvragen;

  • e. het accorderen van aanvragen voor dienstreizen en het goedkeuren van reiskostendeclaraties.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-12-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-09-2018]

 • 1 Aan de MT-leden van een directie wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 50.000 per verplichting niet te boven gaat.

 • 2 Aan de MT-leden van een directie wordt voorts, ieder voor zich, voor de onder hen ressorterende medewerkers mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het verlenen van verlof en kort buitengewoon verlof;

  • b. het verlenen van zwangerschaps-, bevallings-, en ouderschapsverlof;

  • c. het aangaan van verplichtingen en het afhandelen van verzoeken inzake de opleiding van personeel;

  • d. het accorderen van P-Direkt aanvragen;

  • e. het accorderen van aanvragen voor dienstreizen en het goedkeuren van reiskostendeclaraties.

 • 3 In uitzondering op het eerste en tweede lid, geldt het mandaat, de volmacht en de machtiging aan de MT-leden van een directie niet voor aangelegenheden op hun werkterrein:

  • 1°. ten aanzien waarvan de directeur in een incidenteel geval mededeling heeft gedaan dat zij door hem zullen worden behandeld, of

  • 2°. die door een MT-lid aan de directeur worden voorgelegd, tenzij zij naar het oordeel van de directeur door een ander MT-lid moeten worden behandeld.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-12-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-09-2018]

Aan de programmamanager van het Programma naar een Rijke Waddenzee wordt ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 50.000 per verplichting niet te boven gaat.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-12-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-09-2018]

Aan de Chief Veterinary Officer en de plaatsvervangend Chief Veterinary Officer wordt, ieder voor zich, ondermandaat en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-12-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-09-2018]

Aan de secretaris van de Raad voor Dierenaangelegenheden wordt volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 50.000 per verplichting niet te boven gaat.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-12-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-09-2018]

Aan het hoofd Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij de Rijksdienst Caribisch Nederland wordt ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-12-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-09-2018]

 • 1 Aan het hoofd regiebureau POP wordt ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein.

 • 2 Aan het hoofd regiebureau POP wordt tevens voor de onder hem ressorterende medewerkers ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het verlenen van verlof en kort buitengewoon verlof;

  • b. het verlenen van zwangerschaps-, bevallings-, en ouderschapsverlof;

  • c. het aangaan van verplichtingen en het afhandelen van verzoeken inzake de opleiding van personeel;

  • d. het accorderen van P-Direkt aanvragen;

  • e. het accorderen van aanvragen voor dienstreizen en het goedkeuren van reiskostendeclaraties.

§ 3. Vervanging

[Regeling vervallen per 01-12-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-09-2018]

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-12-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-09-2018]

De uit dit besluit voor de directeuren voortvloeiende bevoegdheden gaan in geval van afwezigheid over op hun plaatsvervanger. Bij afwezigheid van zowel de directeur als zijn plaatsvervanger gaan de uit dit besluit voortvloeiende bevoegdheden over op een ander MT-lid van die directie.

§ 4. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-12-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-09-2018]

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-12-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-09-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 26 oktober 2017.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-12-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-09-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor het directoraat-generaal voor Agro en Natuur van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2017

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 november 2017

M. Sonnema

directeur-generaal Agro en Natuur

Naar boven