Regeling beleidsindicatoren provincies

Geraadpleegd op 03-03-2024.
Geldend van 16-11-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 november 2017, nr. 2017-0000031576, tot vaststelling van de beleidsindicatoren die door provincies in de programma’s en programmaverantwoording worden opgenomen

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen 8, derde lid, onderdeel a, en 25, tweede lid, onderdeel a, van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten;

Besluit:

Artikel 1

Provincies hanteren voor het toelichten van de maatschappelijke effecten in de programma’s en de programmaverantwoording de beleidsindicatoren die zijn opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2

Indien de voor een beleidsindicator relevante gegevens niet door de bronhouder kunnen worden verstrekt, neemt de provincie bij de beleidsindicator op: gegevens niet beschikbaar.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren

Bijlage behorende bij artikel 1 van de Regeling beleidsindicatoren provincies

 

Kerntaak

Taakveld

Naam indicator

Eenheid

Bron(houder)

1.

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling waaronder waterbeheer

Kwaliteit oppervlaktewater

Waterkwaliteit (oppervlaktewater)

% van de waterlichamen met een goede ecologische kwaliteit

Informatiehuis Water

2.

Milieu, energie en klimaat

Luchtverontreiniging

Emissie van broeikasgassen

Totale emissie broeikasgassen (uitgedrukt in CO2-equivalenten) in absolute aantallen (in tonnen uitstoot)

Klimaatmonitor RWS

3.

Milieu, energie en klimaat

Duurzaamheid

Hernieuwbare energie

Totale productie van hernieuwbare energie in petajoule (PJ)

Klimaatmonitor RWS

4.

Vitaal platteland, natuurbeheer en ontwikkeling natuurgebieden

Natuurontwikkeling

Ontwikkelde nieuwe natuur

De ontwikkeling van nieuwe natuurwaarden uitgedrukt in hectare binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN)

BIJ12

5.

Vitaal platteland, natuurbeheer en ontwikkeling natuurgebieden

Beheer natuurgebieden

Beheerde natuur

Het beheer van natuurwaarden uitgedrukt in hectare binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN)

BIJ12

6.

Mobiliteit

Openbaar vervoer

Waardering openbaar vervoer

Klantenwaardering voor het openbaar vervoer waarvoor concessieverlening plaatsvindt door de provincie

OV-klantenbarometer

7.

Regionale economie

Regionale economie, overige baten en lasten

Bruto regionaal product

% toename van het bruto regionaal product (BRP) ten opzichte van het voorgaande jaar

CBS

8.

Regionale economie

Regionale economie, overige baten en lasten

Werkgelegenheid

% bruto arbeidsparticipatie (werkgelegenheid) ten opzichte van de totale beroepsbevolking in de leeftijd van 15–75 jaar (conform CBS-definitie)

LISA/CBS

9.

Culturele infrastructuur en monumentenzorg

Cultuur

Restauratievolume

% Rijksmonumenten (exclusief oorspronkelijke functie woonhuis), weergegeven naar de staat van het casco, categorie ‘matig’ en ‘slecht’

Databank Erfgoedmonitor

10.

Kwaliteit van het openbaar bestuur

Interbestuurlijk toezicht op de regio

Gemeenten onder preventief financieel toezicht

Aantallen gemeenten onder preventief toezicht

BZK

11

Kwaliteit van het openbaar bestuur

Bestuurlijke organisatie

Opkomst bij verkiezingen

De opkomstcijfers van verkiezingen voor de Tweede Kamer, provinciale staten en gemeenteraden, weergeven in % kiezers / stemgerechtigden

Kiesraad

Naar boven