Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2017

Geldend van 03-10-2018 t/m heden

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 13 november 2017, nr. WJZ/17167909, houdende regels inzake de verlening van mandaat, volmacht en machtiging voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2017 (Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2017)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, tweede lid, van het Coördinatiebesluit organisatie en bedrijfsvoering rijksdienst 2011;

Handelende met instemming van de Minister van Economische Zaken en Klimaat;

Gezien de schriftelijke instemming van de plaatsvervangend secretaris-generaal, de directeur Regio, de directeur Algemene Economische Politiek, de directeur Bedrijfsvoering, de directeur Europese en Internationale zaken, de directeur Financieel-Economische zaken, de directeur Wetgeving en Juridische Zaken, de algemeen directeur Dienst ICT Uitvoering, de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • b. de secretaris-generaal: de secretaris-generaal van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • c. de directeur Transitie en aansturing bedrijfsvoering: de directeur Transitie en aansturing bedrijfsvoering van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • d. de hoofden van dienst:

  • 1°. de directeur-generaal van Agro;

  • 2°. de directeur-generaal van Natuur, Visserij en Landelijk Gebied;

  • 3°. de directeur Bureau Bestuursraad;

  • 4°. de directeur Communicatie;

  • 5°. de directeur Financieel-Economische Zaken;

  • 6°. de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

Artikel 2

De organisatie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt vastgesteld overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage.

Artikel 3

 • 1 Mandaat, volmacht en machtiging in de zin van dit besluit heeft geen betrekking op:

  • a. bevoegdheden, privaatrechtelijke rechtshandelingen en andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling met betrekking waartoe een wettelijk voorschrift zich tegen verlening van mandaat, volmacht of machtiging verzet;

  • b. bevoegdheden, privaatrechtelijke rechtshandelingen en andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling waarvan de aard zich tegen verlening van mandaat, volmacht of machtiging verzet.

 • 2 Aangelegenheden waarvan de aard zich tegen verlening van mandaat, volmacht of machtiging verzet zijn in ieder geval:

  • a. beslissingen omtrent politieke beleidswijzigingen en omtrent de uitbreiding of beperking van de bemoeienissen van de minister;

  • b. het vaststellen van ministeriële regelingen en beleidsregels, met uitzondering van ministeriële regelingen als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel b, en beleidsregels als bedoeld in artikel 5, vierde lid;

  • c. delegatie van bevoegdheden;

  • d. het beslissen op een bezwaarschrift tegen een besluit dat door de minister of namens de minister door de secretaris-generaal is genomen;

  • e. aangelegenheden met betrekking tot de secretaris-generaal.

 • 3 Mandaat, volmacht en machtiging in de zin van dit besluit heeft voorts geen betrekking op het afdoen van stukken bestemd voor:

  • a. de Koning en het Kabinet van de Koning;

  • b. de raad van ministers of de daaruit gevormde vaste colleges;

  • c. een minister of een staatssecretaris;

  • d. de voorzitter van de Eerste of de Tweede Kamer der Staten-Generaal of de voorzitter van een uit een van die kamers gevormde commissie;

  • e. de Raad van State, behoudens voor zover het betreft bestuursrechtelijke procedures of het aanbieden van documenten van louter informatieve aard;

  • f. de Algemene Rekenkamer behoudens voor zover het betreft gevraagde inlichtingen of gedane verzoeken of het aanbieden van documenten van louter informatieve aard;

  • g. een adviescollege in de zin van de Kaderwet adviescolleges;

  • h. autoriteiten in binnen- of buitenland, in rang gelijk aan of hoger dan een minister.

§ 2. Mandaat aan ondergeschikten

§ 2.1. Mandaat, volmacht en machtiging

Artikel 4

 • 1 Aan de secretaris-generaal wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. aangelegenheden op het gebied van de ambtelijke leiding van al hetgeen het Ministerie betreft, zoals nader omschreven in de toelichting bij het koninklijk besluit van 18 oktober 1988, houdende regeling van de functie en verantwoordelijkheid van de secretaris-generaal (Stb. 1988, 499);

  • b. het vaststellen van ministeriële regelingen als bedoeld in de artikel 31a van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, artikel 5.2 van de Wet dieren en het nemen van besluiten die noodzakelijk zijn ter uitvoering van Europese verordeningen op het gebied van het Europese Visserijbeleid;

  • c. het vaststellen van circulaires, met uitzondering van circulaires die naar het oordeel van de secretaris-generaal door een hoofd van dienst moeten worden vastgesteld;

  • d. het vaststellen van de werkterreinen van de hoofden van dienst;

  • e. aangelegenheden op het werkterrein van de hoofden van dienst:

   • 1°. ten aanzien waarvan de secretaris-generaal in een incidenteel geval aan een hoofd van dienst mededeling heeft gedaan dat zij door hem zullen worden behandeld of;

   • 2°. die door een hoofd van dienst aan de secretaris-generaal ter afhandeling worden voorgelegd, tenzij zij naar het oordeel van de secretaris-generaal door een ander hoofd van dienst moeten worden behandeld;

  • f. het verkennen van de inrichting en de opbouw van nieuwe organisatieonderdelen binnen het ministerie;

  • g. aangelegenheden op het gebied van de Wet openbaarheid van bestuur, waaronder begrepen het nemen van beslissingen op bezwaarschriften, voor zover niet behorend tot het werkterrein van een hoofd van dienst;

  • h. het uitoefenen van de bevoegdheden van de minister inzake benoeming, goedkeuring van benoemingen, schorsing, ontslag en vergoeding van ambtenaren en andere personen in organen van rechtspersonen, zelfstandige bestuursorganen, commissies en colleges, voor zover daarvoor geen mandaat, volmacht en machtiging is verleend aan een hoofd van dienst;

  • i. aangelegenheden op het gebied van personeel, financiën, organisatie en bedrijfsvoering, voor zover niet vallend onder het werkterrein van een hoofd van dienst;

  • j. aangelegenheden op het gebied van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), waaronder begrepen het nemen van beslissingen op bezwaarschriften;

  • k. aangelegenheden op het gebied van de Wet hergebruik van overheidsinformatie, waaronder begrepen het nemen van beslissingen op bezwaarschriften, voor zover niet behorend tot het werkterrein van een hoofd van dienst;

  • l. aangelegenheden op het gebied van de Algemene verordening gegevensbescherming, waaronder begrepen het nemen van beslissingen op bezwaarschriften, voor zover niet behorend tot het werkterrein van een hoofd van dienst of voor zover niet binnen een redelijke termijn te achterhalen is welk hoofd van dienst verantwoordelijke is;

  • m. het voeren van de regie over de aanpak van regionale knelpunten en het sluiten van regio deals en de in het kader daarvan aan te wenden financiële middelen;

  • n. het vervullen van de bestuurlijke contactfunctie voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met regionale sleutelfiguren in geval van het uitbreken van een crisis;

  • o. de algemene coördinatie van de belangen, het beleid en de activiteiten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit inzake Caribisch Nederland, inclusief algemeen bestuurlijke taken;

  • p. het in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op grond van artikel 3, eerste lid, van de Wet veiligheidsonderzoeken aanwijzen van functies die de mogelijkheid bieden de nationale veiligheid te schaden als vertrouwensfuncties;

  • q. het invulling geven aan de eigenaarsrol van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit richting de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit;

  • r. het afnemen van de eed of de belofte bij de indiensttreding van een medewerker bij het kernministerie, bedoeld in artikel 51, eerste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement.

 • 2 Tot de aangelegenheden, bedoeld in het eerste lid, onderdeel i, behoren in ieder geval:

  • a. het vaststellen van de organisatie en formatie van de diensten, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, subonderdelen 1° tot en met 5°;

  • b. het vaststellen van de apparaatskosten van de diensten;

  • c. het vaststellen van interne circulaires;

  • d. beslissingen op bezwaarschriften inzake personeelsaangelegenheden voor zover daarvoor geen mandaat, volmacht en machtiging is verleend aan de directeur Bedrijfsvoering van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat;

  • e. personeelsaangelegenheden met betrekking tot de hoofden van dienst;

  • f. het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van medewerkers voor wie salarisschaal 15 of hoger van bijlage B van het BBRA geldt, respectievelijk kandidaten voor functies waarvoor die salarisschalen gelden, betreffende:

   • 1°. het aanstellen in vaste of tijdelijke dienst en het beëindigen van vaste of tijdelijke aanstellingen;

   • 2°. het bevorderen naar een hogere salarisschaal;

   • 3°. het verlenen van buitengewoon verlof ten behoeve van het vervullen van een functie bij een internationale volkenrechtelijke organisatie op grond van artikel 34 van het ARAR;

   • 4°. het opdragen van een andere functie op basis van artikel 57 van het ARAR;

   • 5°. het opdragen van tijdelijke andere werkzaamheden op basis van artikel 58 van het ARAR;

   • 6°. het toekennen van een terugkeergarantie, al dan niet op grond van sociaal flankerend beleid;

   • 7°. het toekennen van financiële tegemoetkomingen op grond van sociaal flankerend beleid;

   • 8°. het toekennen van schadeloosstellingen boven een bedrag van € 10.000 op grond van artikel 69 van het ARAR;

   • 9°. het opleggen van disciplinaire straffen op grond van artikel 81 van het ARAR;

   • 10°. het schorsen op grond van artikel 91 van het ARAR;

   • 11°. het verminderen van bezoldiging tijdens schorsing op basis van artikel 92 van het ARAR.

Artikel 4a

Aan de directeur Transitie en aansturing bedrijfsvoering wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

 • a. het sturing geven aan de organisatie en bedrijfsvoeringsaspecten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit waaronder het vaststellen van de begroting op de apparaatskosten en personeelsbudgetten;

 • b. het beslissen over gemeenschappelijke en generieke ICT-vraagstukken van het ministerie;

 • c. het sturing geven aan en bewaken van de uitvoering van departementale taakstellingen;

 • d. het begeleiden van transitie- en organisatietrajecten die voortvloeien uit wijzigingen binnen de organisatie;

 • e. het vervangen van de secretaris-generaal in overleggen met de medezeggenschap en centrales van verenigingen van ambtenaren;

 • f. het optreden als Chief Information Officer (CIO) van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit door onder meer het voorzitten van de LNV CIO-raad en het binnen het ministerie beheren van het portfolio op het gebied van informatievoorziening en sturen op de naleving van (inter)departementale kaders;

 • g. het voorzitten van het Bedrijfsvoeringoverleg van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • h. het invulling geven aan de bedrijfsmatige relatie met de aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gelieerde organisaties met publieke taken;

 • i. het sturing geven aan inbreng in projecten die voortvloeien uit het overleg tussen secretarissen-generaal;

 • j. het vertegenwoordigen van het ministerie in interdepartementale gremia, waaronder de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst en de Interdepartementale Commissie Chief Information Officers;

 • k. het vorderen van opgaven en inlichtingen op grond van artikel 5.3 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), het handhaven, bedoeld in de artikelen 5.4, 5.5. en 5.6 van de WNT, ten aanzien van de in artikel 1 van die wet bedoelde rechtspersonen, instellingen en topfunctionarissen en de invordering van verbeurde dwangsommen en van gemaakte kosten voor bestuursdwang als bedoeld in artikel 5:25 van de Algemene wet bestuursrecht, voor zover deze verband houden met de voorgaande bevoegdheid;

 • l. aangelegenheden op het gebied van de Wet openbaarheid van bestuur, voor zover niet behorend tot het werkterrein van een hoofd van dienst;

 • m. aangelegenheden op het gebied van de Wet hergebruik van overheidsinformatie, voor zover niet behorend tot het werkterrein van een hoofd van dienst;

 • n. aangelegenheden op het gebied van de Algemene verordening gegevensbescherming, voor zover niet behorend tot het werkterrein van een hoofd van dienst of voor zover niet binnen een redelijke termijn te achterhalen is welk hoofd van dienst verantwoordelijke is;

 • o. het zorgdragen voor aangelegenheden op het gebied van de Archiefwet 1995, voor zover niet behorend tot een hoofd van dienst, waaronder het voor het gehele ministerie vaststellen van beheersregels en selectielijsten als bedoeld in de artikelen 14 van het Archiefbesluit 1995 en 5, tweede lid, onderdeel b, van de Archiefwet 1995 en het stellen van beperkingen aan de openbaarheid van archiefbescheiden bij de overbrenging als bedoeld in artikel 15 van de Archiefwet 1995;

 • p. het afnemen van de eed of de belofte bij de indiensttreding van een medewerker bij het kernministerie, bedoeld in artikel 51, eerste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement.

Artikel 5

 • 1 Aan de hoofden van dienst wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein, als bedoeld in de bijlage van dit besluit, met uitzondering van aangelegenheden waarvoor mandaat, volmacht en machtiging is verleend aan de secretaris-generaal of aan een ander hoofd van dienst.

 • 3 Aan het hoofd van dienst als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, subonderdeel 1°, wordt, voor zijn werkterrein, mandaat en machtiging verleend voor aangelegenheden inzake de benoeming, ontslag en vergoeding van leden van adviescommissies ter zake van subsidieverlening.

 • 4 Aan het hoofd van dienst als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, subonderdeel 1°, wordt mandaat en machtiging verleend inzake de benoeming, schorsing, ontslag en vergoeding van de leden en de secretaris van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Artikel 6

Aan de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het behandelen van niet op personeelsaangelegenheden betrekking hebbende bezwaar- en beroepschriften op zijn werkterrein, waaronder begrepen het nemen van beslissingen op bezwaarschriften en het instellen van (hoger) beroep, tegen besluiten die in mandaat zijn genomen of behandeld door hem of door onder hem ressorterende medewerkers.

§ 2.2. Instructies

Artikel 7

Mandaat en volmacht worden uitgeoefend met inachtneming van:

 • a. ter zake geldende algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, Aanwijzingen voor de rijksdienst en andere van toepassing zijnde regelingen, circulaires en instructies;

 • b. de in de beschrijving van de administratieve organisatie voorgeschreven medeparaafprocedures alsmede andere afspraken omtrent afstemming en coördinatie.

Artikel 8

Het krachtens mandaat, volmacht of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

§ 2.3. Ondermandaat

Artikel 9

 • 1 De secretaris-generaal kan aan een hoofd van dienst binnen diens werkterrein ondermandaat en machtiging verlenen voor benoeming, schorsing, ontslag en vergoeding van ambtenaren en andere personen in organen van rechtspersonen, zelfstandige bestuursorganen en colleges.

 • 2 De secretaris-generaal kan tevens ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan functionarissen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor:

  • a. het verkennen van de inrichting en de opbouw van nieuwe organisatieonderdelen binnen het ministerie;

  • b. het voeren van de regie over de aanpak van regionale knelpunten en het sluiten van regio deals en de in het kader daarvan aan te wenden financiële middelen;

  • c. de taken van de programmamanager Regio Portefeuille LNV.

 • 3 De secretaris-generaal kan voorts aan de directeur Transitie en aansturing bedrijfsvoering en aan een hoofd van dienst als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, subonderdelen 1º en 5º, ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen voor P&O-aangelegenheden van zijn dienst, waarvoor de secretaris-generaal krachtens dit besluit mandaat, volmacht en machtiging heeft verkregen.

Artikel 10

 • 1 De hoofden van dienst als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, subonderdelen 1° en 5° kunnen, ieder voor zijn werkterrein, voor aangelegenheden als bedoeld in de artikelen 5, eerste lid, en 6, ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan hun plaatsvervangers, en wat het werkterrein van ondergeschikte organisatieonderdelen of functionarissen betreft, aan de hoofden van die onderdelen of aan die functionarissen en aan hun plaatsvervangers.

 • 2 De hoofden van dienst als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, subonderdelen 1° en 5°, kunnen, ieder voor zich, voor P&O-aangelegenheden van hun dienst, ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan de onder hem ressorterende medewerkers.

 • 3 Voor de hoofden van dienst als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, subonderdelen 1° en 5°, geldt tevens dat voor P&O-aangelegenheden, geen ondermandaat, volmacht en machtiging mag worden verleend voor de volgende aangelegenheden:

  • a. het aanstellen in vaste of tijdelijke dienst of het beëindigen van vaste of tijdelijke aanstellingen;

  • b. het verlenen van buitengewoon verlof op grond van artikel 34 van het ARAR;

  • c. het opdragen van een andere functie op grond van artikel 57 van het ARAR;

  • d. het opdragen van tijdelijke andere werkzaamheden op grond van artikel 58 van het ARAR;

  • e. het bevorderen naar een hogere salarisschaal;

  • f. het toekennen van beloningen;

  • g. het toekennen van schadeloosstellingen op grond van artikel 69 van het ARAR;

  • h. het schorsen op grond van artikel 91 van het ARAR;

  • i. het toekennen van een terugkeergarantie;

  • j. het afnemen van de eed en belofte.

Artikel 11

 • 1 Het verlenen van ondermandaat en volmacht alsmede wijziging daarvan, geschiedt schriftelijk en wat de formulering betreft in overeenstemming met de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

 • 2 Een afschrift van besluiten inzake ondermandaat, volmacht en machtiging als bedoeld in de artikelen 9 en 10 wordt gezonden aan de secretaris-generaal, de directeur Financieel-Economische Zaken, de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de directeur Bedrijfsvoering van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer.

§ 2.4. Vervanging

Artikel 12

 • 1 De uit dit besluit voor de secretaris-generaal voortvloeiende bevoegdheden gaan in geval van zijn afwezigheid over op de directeur Transitie en aansturing bedrijfsvoering. Bij afwezigheid van zowel de secretaris-generaal als de directeur Transitie en aansturing bedrijfsvoering gaan de uit dit besluit voortvloeiende bevoegdheden over op een door secretaris-generaal aangewezen directeur-generaal.

 • 2 De uit dit besluit voor de hoofden van dienst voortvloeiende bevoegdheden gaan in geval van afwezigheid over op hun plaatsvervanger, met uitzondering van de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat, volmacht en machtiging.

§ 2.5. Ondertekening bij afwezigheid minister

Artikel 13

 • 1 Indien afwezigheid of ontstentenis van de minister eraan in de weg staat dat een door de minister genomen besluit door hem wordt ondertekend, kan, tenzij een wettelijk voorschrift of de aard van de bevoegdheid zich ertegen verzet, een besluit namens de minister worden ondertekend door de secretaris-generaal.

 • 2 In het geval bedoeld in het eerste lid geschiedt het ondertekenen als volgt:

  De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

  namens deze,

  overeenkomstig het door de minister genomen besluit:

  (handtekening)

  (naam)

  secretaris-generaal

§ 3. Mandaat aan niet-ondergeschikten

§ 3.1. Mandaat, volmacht en machtiging aan dienstonderdelen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Artikel 14

 • 1 De directie Regio, de directie Algemene Economische Politiek, de directie Bedrijfsvoering, de directie Europese en Internationale Zaken, de directie Financieel-Economische Zaken, de directie Wetgeving en Juridische Zaken, de Dienst ICT Uitvoering en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat oefenen de bevoegdheden uit en verrichten de aan hen opgedragen taken in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZK 2017 en de bijlage Organisatie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, voor zover van toepassing, ook voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In deze paragraaf wordt daartoe, voor zover van toepassing, mandaat, volmacht en machtiging voor besluiten, privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen verleend.

 • 2 De directie bureau Bestuursraad, de directie Communicatie en de directie Financieel-Economische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ondersteunen in afstemming met de directeur Bureau Bestuursraad, de directeur Communicatie en de directeur Financieel-Economische Zaken van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het stafbureau Bestuursraad, het stafbureau Communicatie en het stafbureau Financieel-Economische Zaken van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij het verrichten van de aan hen opgedragen taken in de bijlage Organisatie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2017. In deze paragraaf wordt daartoe, voor zover van toepassing, mandaat, volmacht en machtiging voor besluiten, privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen verleend.

Artikel 14a

Aan de secretaris-generaal, de plaatsvervangend secretaris-generaal, de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie en de directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt, ieder voor zich, mandaat en machtiging verleend voor het afnemen van de eed of de belofte bij de indiensttreding van een medewerker bij het kernministerie, bedoeld in artikel 51, eerste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement.

Artikel 15

Aan de directeur Regio van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor besluiten, privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen die verband houden met:

 • a. het vertegenwoordigen van het gehele ministerie op bestuurlijk niveau in de regio, met name via de regioambassadeurs die bij de directie Regio van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn ondergebracht en het fungeren als bestuurlijke schakel tussen de bewindslieden/ambtelijke top en de regionale en lokale bestuurders, bedrijfsleven en maatschappelijke actoren;

 • b. het onderhouden van een relevant regionaal netwerk en kennis van de regio’s ten behoeve van het gehele departement (horizontale regionale functie) alsmede het inbrengen van dit netwerk en deze kennis in landelijke beleidstrajecten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • c. het signaleren van ontwikkelingen en stemmingen in de regio die de realisering van het beleid van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kunnen versnellen dan wel frustreren en het acteren naar aanleiding van deze signalen zoals het agenderen, het interveniëren, het initiëren, het analyseren, het leggen van verbindingen en het formuleren van beleidsconsequenties;

 • d. het vervullen van de bestuurlijk contactfunctie voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met regionale sleutelfiguren in geval van het uitbreken van een crisis;

 • e. de algemene coördinatie van de belangen, het beleid en de activiteiten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit inzake Caribisch Nederland, inclusief algemeen-bestuurlijke zaken.

Artikel 16

Aan de directeur Algemene en Economische Politiek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor besluiten, privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen ten behoeven van het versterken van het duurzaam economisch groeivermogen van Nederland en het scheppen van voorwaarden voor een goed functioneren economie en markten door middel van:

 • a. het analyseren van, adviseren over en waar nodig interveniëren op het gebied van macro-economische ontwikkelingen, arbeidsmarkt en sociale zekerheid, collectieve sector, overheidsfinanciën en ordening voor zover de algemeen-economische of budgettaire aspecten leidend zijn;

 • b. het begeleiden en waar nodig initiëren van activiteiten in het kader van het beleid gericht op structurele hervorming van de Nederlandse economie;

 • c. het analyseren van en adviseren over algemeen-economische aspecten van EU-beleid, waaronder macro economische beleidscoördinatie in EU-verband, Europees Semester en Ecofin;

 • d. het verkennen, het agenderen, het aanjagen en het adviseren van ontwikkelingen en vraagstukken in de breedte van het beleidsterrein van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • e. het versterken van het strategisch vermogen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • f. het coördineren van het fiscale beleid binnen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel 17

 • 1 Aan de directeur Bedrijfsvoering van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor besluiten, privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen die verband houden met:

  • a. het ontwikkelen van beleid en adviseren van de departementsleiding en het management en het leveren van een bijdrage aan interdepartementale beleidsontwikkeling, op het gebied van de facilitaire diensten, personeel en organisatie, inkoop, ICT-toepassingen, informatievoorziening, huisvesting en ondersteuning van het management bij directoraten-generaal en stafdirecties;

  • b. het adviseren van de departementsleiding en het management over en het implementeren van beleid op het gebied van management development (ABD), mobiliteit, werving, opleiding, de personeelscyclus, leren en ontwikkelen, diversiteit en gezond & veilig werken (of vitaliteit);

  • c. het ondersteunen en adviseren van de departementsleiding en het management inzake medezeggenschap, P-advies en sociaal-juridische zaken;

  • d. het uitvoeren van taken rond personeels- en salarisadministratie voor zover die niet bij P-Direkt zijn ondergebracht en met betrekking tot de personeelsstichting;

  • e. het beschikbaar stellen en houden van ICT-toepassingen, ondersteuning bij het gebruik van toepassingen en het functioneel beheer van concernapplicaties en gegevensbeheer voor Identity Management;

  • f. het uitvoeren van zowel alle operationele taken binnen het spectrum van digitale informatievoorziening als de wettelijke taken die hierover zijn vastgelegd voor het kerndepartement;

  • g. het voorzien in informatiecentra, interne nieuwsvoorziening en intranet;

  • h. het adviseren over en het ontwikkelen van nieuwe informatieproducten, informatiekanalen, toepassingen en functionaliteiten;

  • i. het coördineren van de inkoop van het ministerie en het in opdracht van de plaatsvervangend secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de secretaris-generaal of een hoofd van dienst aangaan en ondertekenen van inkoopopdrachten en contracten;

  • j. het aangaan van overeenkomsten op het terrein van roerende goederen en dienstverlening, alsmede het materiele beheer van roerende goederen en het in opdracht van de secretaris-generaal, de directeur Transitie en aansturing bedrijfsvoering of een hoofd van dienst aangaan en ondertekenen van inkoopopdrachten en contracten;

  • k. het voeren van regie en het zorg dragen van uitvoering op het gebied van huisvesting, waaronder begrepen huur, beheer van vastgoed, werkplekinrichting, technisch onderhoud, ruimtebeheer en verhuizingen, de huisvestingspecial`pied-à-terres`van de politieke top;

  • l. het voorzien in overige facilitaire zaken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot personenvervoer, vertaaldiensten, telefooncentrale en uitvoering van evenementen;

  • m. het voorzien in de secretariële ondersteuning bij directoraten-generaal en stafdirecties en het standaardiseren van bijbehorende werkprocessen;

  • n. het adviseren van het management bij directoraten-generaal en stafdirecties op bedrijfsvoeringsterreinen en het doorgeleiden van wensen naar het juiste onderdeel binnen de directie Bedrijfsvoering;

  • o. het ondersteunen van concern en bestuur bij organisatieontwikkeling en verandertrajecten door middel van advisering, teamcoaching en procesbegeleiding;

  • p. voorbereiden van (inter)departementaal overleg op het terrein van organisatie en bedrijfsvoering en het zorg dragen voor een integrale afweging;

  • q. het voortouw nemen op bedrijfsvoeringsbrede thema's zoals het nieuwe werken, (informatie)beveiliging, integriteit en programmatisch werken;

  • r. het voorzien in expertise en capaciteit op het terrein van beleid (projectenpool), bedrijfsvoering en interim-management;

  • s. het leveren van diensten en voorzieningen voor een vlot verloop van het dagelijkse werk voor de individuele medewerker van het kerndepartement, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het reserveren van vergaderzalen met catering, het voorzien in toegangspassen en het afhandelen van vragen en storingsmeldingen;

  • t. het behandelen van verzoeken tot het organiseren van evenementen en verzoeken tot interne verhuizingen;

  • u. het verzorgen van de communicatie binnen het kerndepartement inzake bedrijfsvoeringsonderwerpen;

  • v. het leveren van managementinformatie ten behoeve van de departementsleiding en dienstonderdelen op het gebied van bedrijfsvoering;

  • w. de controle op de personele budgetten, processen en formatie van het kerndepartement;

  • x. de financiële controle op materiele budgetten en het bewaken van de kwaliteit van werkprocessen van de directie;

  • y. het in opdracht van een hoofd van dienst autoriseren van medewerkers van de onderdelen van het ministerie genoemd in paragraaf I, tweede lid, onderdelen b en c, van de Bijlage Organisatie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het afnemen van digitale overheidsdiensten door middel van het inkopen, uitgeven en beheren van digitale authenticatiemiddelen;

  • z. het zorg dragen voor een actuele inschrijving van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel;

  • aa. het coördineren en het ontwerpen van de selectielijsten zoals bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Archiefwet 1995 voor het gehele ministerie.

 • 2 Aan de directeur Bedrijfsvoering van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt tevens mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van medewerkers voor wie salarisschaal 1 tot en met 14 van bijlage B van het BBRA geldt, betreffende:

  • a. beslissingen op bezwaarschriften inzake personeelsaangelegenheden met uitzondering van de beslissingen op bezwaarschriften tegen besluiten die in mandaat zijn genomen door hem of door hem aangewezen ambtenaren;

  • b. het verlenen van buitengewoon verlof ten behoeve van het vervullen van een functie bij een internationale volkenrechtelijke organisatie op grond van artikel 34 van het ARAR;

  • c. het toekennen van een terugkeergarantie op grond van sociaal flankerend beleid;

  • d. het toekennen van financiële tegemoetkomingen op grond van sociaal flankerend beleid;

  • e. het toekennen van schadeloosstellingen boven een bedrag van € 10.000 op grond van artikel 69 van het ARAR;

  • f. het opleggen van disciplinaire straffen op grond van artikel 81 van het ARAR;

  • g. het verminderen van bezoldiging tijdens schorsing op basis van artikel 92 van het ARAR;

  • h. het verlenen van ontslag op grond van artikel 99 van het ARAR en het verlenen van ontslag in combinatie met een financiële regeling.

Artikel 18

Aan de directeur Europese en Internationale Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor besluiten, privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen die verband houden met:

 • a. het coördineren van en het zorg dragen voor een coherente en daadkrachtige inbreng op Europese dossiers in nationaal en EU-kader waaronder in de Coördinatie Commissie, de BNC en de Landbouw- en Visserijraad;

 • b. verantwoordelijkheid voor de LNV inbreng vanuit de Permanente Vertegenwoordiging bij de EU en in de interdepartementale gremia zoals de Interdepartementale Raad voor Handelspolitiek voor communautaire handelspolitieke zaken en voor de invulling en uitvoering van het Benelux-verdrag;

 • c. het onderhouden van contacten met relevante (kabinetten van) EU-Commissarissen, het EU-voorzitterschap en collega-bewindspersonen uit de Lidstaten van de EU en andere relevante belanghebbenden, waaronder het bedrijfsleven;

 • d. advisering over dossiers op buitenlands beleid aan LNV-bewindspersoon, en het coördineren van en zorg dragen voor een coherente en daadkrachtige LNV inbreng op de internationale beleidsterreinen;

 • e. de beleidsinhoudelijke advisering over de algemene bilaterale relaties met betrekking tot de EU-lidstaten en VS, China, India en Rusland en de strategische advisering over de reisagenda van de LNV-bewindspersoon;

 • f. deelname aan hoogambtelijke voorportalen voor de ministerraad en voorbereiding van (internationale) besluitvorming voor LNV-bewindspersoon in de ministerraad en REA (Raad Europese Aangelegenheden).

Artikel 19

Aan de directeur Financieel-Economische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

 • a. de uitoefening van taken en bevoegdheden in het kader van de verantwoording van de begroting 2017 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, voor zover betrekking hebbend op het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vanaf 26 oktober 2017;

 • b. de uitoefening van taken en bevoegdheden in het kader van de uitvoering van de begroting 2018 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, voor zover betrekking hebbend op het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • c. het optreden als bevoegde autoriteit voor het Europees Landbouwgarantiefonds en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling voor het jaar 2017 vanaf 26 oktober 2017 en het jaar 2018;

 • d. het verzorgen van aangiften inzake de Wet op de omzetbelasting 1968 (BTW) voor de directeuren-generaal, de directeur Bureau Bestuursraad, directeur Communicatie en de directeur Financieel-Economische Zaken van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor de jaren 2017 en 2018;

 • e. het verzorgen van aangiften inzake de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor de jaren 2017 en 2018.

Artikel 20

 • 1 Aan de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend:

  • a. voor het behandelen van verzoeken van de Nationale ombudsman;

  • b. voor het behandelen van bezwaar- en beroepschriften, waaronder begrepen het nemen van beslissingen op bezwaarschriften en het instellen van beroep of hoger beroep inzake aangelegenheden met betrekking tot de Wet openbaarheid van bestuur, Wet hergebruik van overheidsinformatie en de Algemene verordening gegevensbescherming, met uitzondering van:

   • 1°. besluiten behorende tot het werkterrein van het hoofd van dienst, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, subonderdeel 5° en de algemeen directeur van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat;

   • 2°. besluiten inzake personeelsaangelegenheden.

 • 2 Aan de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt tevens volmacht en machtiging verleend voor het aangaan van verplichtingen inzake het verlenen van opdrachten aan externe juridische dienstverleners, met uitzondering van verplichtingen op het werkterrein van het hoofd van dienst, genoemd in artikel 1, onderdeel d, subonderdeel 5° en de algemeen directeur van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Artikel 21

Aan de algemeen directeur van de Dienst ICT Uitvoering van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor besluiten, privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen die verband houden met:

 • a. het zorg dragen voor betrouwbare, gestandaardiseerde en kosten efficiënte ICT-services die de bedrijfsprocessen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondersteunen;

 • b. het zorg dragen voor de bewaking van het gebruik van digitale authenticatiemiddelen voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • c. het in opdracht van een hoofd van dienst autoriseren van medewerkers van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het afnemen van digitale overheidsdiensten door middel van het inkopen, uitgeven en beheren van digitale authenticatiemiddelen;

 • d. het zorgdragen voor het crypto-beheer van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, waaronder het autoriseren van gebruikers van cryptomiddelen, het registreren van in gebruik zijnde cryptomiddelen en het implementeren van de cryptografische technieken conform vigerende wet- en regelgeving.

Artikel 22

 • 1 Aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor besluiten, privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen voor het in opdracht van een hoofd van dienst of de secretaris-generaal uitvoeren van aanbestedingsprocedures en het ondertekenen van contracten en raamovereenkomsten.

 • 2 Aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt tevens mandaat, volmacht en machtiging verleend voor besluiten, privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen voor het in opdracht van de plaatsvervangend secretaris-generaal, de directie Regio, de directie Algemene Economische Politiek, de directie Bedrijfsvoering, de directie Europese en Internationale Zaken, de directie Financieel-Economische Zaken, de directie Wetgeving en Juridische Zaken, de Dienst ICT Uitvoering en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat uitvoeren van aanbestedingsprocedures en het ondertekenen van contracten en raamovereenkomsten.

 • 3 Aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt tevens mandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden inzake benoeming, schorsing, ontslag en vergoeding van leden van adviescommissies ter zake van subsidieverlening op het terrein van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

 • 4 Aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt voorts mandaat, volmacht en machtiging verleend voor besluiten, privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen voor het in opdracht van een hoofd van dienst voeren van het secretariaat van een adviescollege of adviescommissie, inclusief het betalen van de vergoedingen aan leden daarvan en het regelen van alle benodigde faciliteiten.

 • 5 Aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor besluiten, privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen die verband houden met de uitvoering van wet- en regelgeving en andere taken op het terrein van landbouw, natuur en voedselkwaliteit, waaronder begrepen:

  • a. de Wet openbaarheid van bestuur, de Wet hergebruik van overheidsinformatie en de Algemene verordening gegevensbescherming, met uitzondering van die besluiten behorend tot het werkterrein van de directeur Transitie en aansturing Bedrijfsvoering van Economische Zaken en Klimaat of de hoofden van dienst als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, subonderdelen 1° tot en met 4°;

  • b. het fungeren als landelijk opererende uitvoeringsorganisatie voor Europese en nationale regelgeving en programma's, onder meer gericht op subsidieverlening, inkomenssteun, vergunningverlening en maatregelen;

  • c. het bieden van ondersteuning bij de administratieve en financiële afwikkeling van crises;

  • d. het fungeren als loket voor burgers en ondernemers;

  • e. de ontwikkeling en het beheer van gegevensregistraties van dieren, percelen, grondgebruik en relaties, en het beschikbaar stellen van gegevens aan andere publieke en private organisaties;

  • f. de registratie en integratie van gegevens gericht op evaluatie en beleidsontwikkeling en de advisering over beleidsontwikkeling met het oog op de uitvoerbaarheid;

  • g. het beschikbaar stellen van haar inhoudelijke expertise, uitvoeringsdeskundigheid en infrastructuur aan andere opdrachtgevers binnen de overheid, nationaal en in EU-verband in de vorm van adviezen of anderszins;

  • h. het vertalen van wet- en regelgeving naar effectief en efficiënt uitvoeringsbeleid;

  • i. het uitvoeren van gebiedsgericht beleid waaronder begrepen de inrichting van het landelijk gebied en het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van Geografische Informatiesystemen (GIS Competence Center).

 • 7 Aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor besluiten, privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen die verband houden met het functioneren als erkend betaalorgaan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, en het toetsen en verantwoorden van de besteding van Europese Fondsen vanuit de rol als Certificeringsautoriteit.

§ 3.2. Ondermandaat, volmacht en machtiging aan dienstonderdelen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Artikel 23

 • 1 De directeur Bedrijfsvoering van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de directeur Financieel-Economische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de algemeen directeur van de Dienst ICT Uitvoering van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat kunnen, ieder voor zich, voor de in dit besluit genoemde bevoegdheden ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan functionarissen die werkzaam zijn binnen hun eigen dienstonderdeel.

 • 2 Het verlenen van ondermandaat, volmacht en machtiging alsmede wijziging daarvan, geschiedt schriftelijk en wat de formulering betreft in overeenstemming met de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

 • 3 Een afschrift van besluiten inzake ondermandaat, volmacht en machtiging als bedoeld in het vorige lid wordt gezonden aan de secretaris-generaal, de directeur Financieel-Economische Zaken, de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer.

§ 3.3. Instructies

Artikel 24

Mandaat en volmacht worden uitgeoefend met inachtneming van:

 • a. ter zake geldende algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, Aanwijzingen voor de rijksdienst en andere van toepassing zijnde regelingen, circulaires en instructies;

 • b. de in de beschrijving van de administratieve organisatie voorgeschreven medeparaafprocedures alsmede andere afspraken omtrent afstemming en coördinatie;

 • c. artikel 2, tweede lid, van het Besluit Taak FEZ.

Artikel 25

Het krachtens mandaat, volmacht of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 25a

Besluiten, privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen genomen of verricht krachtens artikel 15, tussen 15 mei 2018 en de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, nr. WJZ/18074188, houdende wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2017 (Stcr. 2018,…) is gepubliceerd, worden geacht te zijn genomen of verricht krachtens artikel 4a.

Artikel 26

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de secretaris-generaal, de hoofden van dienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Algemene Rekenkamer.

Artikel 27

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 26 oktober 2017.

Dit besluit zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 november 2017

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.J. Schouten

Bijlage Organisatie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

I. Hoofdstructuur van de organisatie

 • 1. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bestaat uit het kernministerie en de buitendienst.

 • 2. Het kernministerie bestaat uit:

  • a. de algemene leiding;

  • b. de beleidsonderdelen: het directoraat-generaal voor Agro en het directoraat-generaal voor Natuur, Visserij en Landelijk Gebied;

  • c. de stafbureaus:

   • 1°. het stafbureau Bestuursraad;

   • 2°. het stafbureau Communicatie;

   • 3°. het stafbureau Financieel-Economische Zaken;

 • 3. Onder het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ressorteert de volgende buitendienst: de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

II. Algemene leiding

 • 1. De algemene leiding staat onder leiding van de secretaris-generaal.

 • 2. De secretaris-generaal heeft tot taak de aangelegenheden, genoemd in artikel 4 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2017.

 • 3. Onder de secretaris-generaal ressorteert de directeur Transitie en aansturing bedrijfsvoering.

 • 4. De directeur Transitie en aansturing bedrijfsvoering heeft tot taak de aangelegenheden, genoemd in artikel 4a van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2017.

III. Het directoraat-generaal voor Agro

 • 1. Het directoraat-generaal voor Agro staat onder leiding van een directeur-generaal.

 • 2. Het directoraat-generaal heeft tot taak:

  • a. het bevorderen van een transparante afweging tussen people, planet en profit, die voortdurend aan de orde is binnen het LNV-domein;

  • b. het stimuleren en faciliteren van verduurzaming en duurzame ontwikkeling van agroketens;

  • c. het bijdragen aan en zeker stellen van een adequate en duurzame voedselvoorziening en voedselzekerheid op nationaal, Europees en mondiaal niveau;

  • d. het met partners werken aan agroketens die voldoende veerkrachtig zijn om zich aan te passen aan klimaatverandering en waar mogelijk de gevolgen ervan opvangen en bijdragen aan het verminderen van broeikasgasemissies;

  • e. het versterken van de specifieke maatschappelijke betekenis en waarde van agro als bron van voedsel, en voor grondstoffen, biodiversiteit en beleving;

  • f. vergroten van de maatschappelijke acceptatie van Nederlandse agroketens die bijdragen aan de welvaart in brede zin;

  • g. het versterken van de agroketens als kapitale dragers van de economie;

  • h. het onderhouden en versterken van een breed Europees en internationaal netwerk en het actief beïnvloeden van internationale besluitvormingsprocessen op het gebied van agro;

  • i. het vormen van beleid rondom het Gemeenschappelijk EU-Landbouwbeleid, de bijbehorende implementatiekeuzes in Nederland en het borgen van een EU-conforme uitvoering van het Gemeenschappelijk EU-Landbouwbeleid;

  • j. het daartoe onderhouden van een goed maatschappelijk netwerk.

IV. Het directoraat-generaal voor Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

 • 1. Het directoraat-generaal voor Natuur, Visserij en Landelijk Gebied staat onder leiding van een directeur-generaal.

 • 2. Het directoraat-generaal heeft tot taak:

  • a. het beschermen en ontwikkelen van een veelzijdige natuur en wederzijdse versterking van ecologie en economie en de samenhang daartussen;

  • b. het bevorderen dat natuur wordt meegenomen in andere beleidsdomeinen en besluitvormingsprocessen;

  • c. het versterken van de maatschappelijke betekenis van natuur als bron van voedsel, en voor grondstoffen, biodiversiteit en beleving;

  • d. het onderhouden en versterken van een breed Europees en internationaal netwerk en het actief inzetten op het beïnvloeden van internationale besluitvormingsprocessen op het gebied van natuur, visserij en landelijk gebied;

  • e. het vormen van beleid rondom het Gemeenschappelijk EU-Visserijbeleid, de bijbehorende implementatiekeuzes in Nederland en het borgen van een EU-conforme uitvoering van het Gemeenschappelijk EU-Visserijbeleid;

  • f. het zorg dragen voor de vormgeving van een duurzame visserij op de kust- en binnenwateren, waarbij inbegrepen een duurzame aquacultuur;

  • g. het (doen) ontwikkelen van Regio Deals samen met vakdepartementen en regionale partners – al dan niet gefinancierd uit de Regio-enveloppe – die bijdragen aan de versterking van de brede welvaart door het gezamenlijk aanpakken van specifieke regionale opgaven;

  • h. het versterken van de samenwerking met de regio;

  • i. het zorg dragen voor aansluiting van landelijk beleid op de gebiedsgerichte aanpak vanuit samenhangende thema’s en regionale uitdagingen;

  • j. het onderhouden en versterken van een breed, landsdekkend netwerk van regionale partners, daarmee gebruik makend van de regioambassadeurs.

V. Het stafbureau Bestuursraad

 • 1. Het stafbureau Bestuursraad staat onder leiding van een directeur.

 • 2. Het stafbureau heeft tot taak:

  • a. het verkennen van de inrichting en de opbouw van het dienstonderdeel Bureau Bestuursraad;

  • b. het bedienen van bewindslieden en ambtelijke top opdat zij hun politieke, inhoudelijke en bedrijfsmatige eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ten volle waar kunnen maken;

  • c. het coördineren van contacten met het parlement en de voorbereiding voor de ministerraad;

  • d. het stimuleren en het coördineren van samenwerking tussen de dienstonderdelen waaronder de samenwerking tussen beleid en uitvoering;

  • e. het adviseren over alle stukken die naar de politiek-ambtelijke top en naar buiten gaan, waaronder alle Kamerstukken;

  • f. het voeren van het secretariaat van de bewindspersonenstaf en de bestuursraad;

  • g. het bieden van ondersteuning aan de leden van de Bestuursraad voor hun portefeuilletaken en aangelegenheden die het gehele Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit betreffen;

  • h. het behandelen van protocollaire aangelegenheden en het coördineren van evenementen die het gehele Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit betreffen;

  • i. het houden van toezicht op de toepassing en naleving van de geldende wet- en regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens door een functionaris voor de gegevensbescherming;

  • j. het houden van toezicht op het beleid ten aanzien van financiële belangen (compliance);

  • k. het zorgdragen voor het toezicht en het geven van advies over de integrale beveiliging van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, waaronder begrepen het (laten) onderzoeken van incidenten, het opstellen en onderhouden van de lijst vertrouwensfuncties en de coördinatie van veiligheidsonderzoeken.

  • l. de coördinatie van de departementale crisisbeheersing.

VI. Het stafbureau Communicatie

 • 1. Het stafbureau Communicatie staat onder leiding van een directeur.

 • 2. Het stafbureau heeft tot taak:

  • a. het verkennen van de inrichting en de opbouw van het dienstonderdeel Communicatie;

  • b. het dagelijks anticiperen en reageren op de actualiteit door middel van woordvoering, het schrijven van persberichten en het organiseren van persbijeenkomsten;

  • c. het ontwikkelen, vormgeven en uitvoeren van strategisch communicatieadvies rond de communicatieprioriteiten;

  • d. het schrijven van speeches voor de bewindslieden;

  • e. het volgen, strategisch inzetten en innoveren van online media in de externe en interne communicatie;

  • f. het faciliteren en organiseren van externe optredens, zowel reactief als proactief;

  • g. het ontwikkelen en uitvoeren van het (corporate) communicatiebeleid;

  • h. het realiseren van samenhang in en het bevorderen van kwaliteit van de in- en externe communicatie, zowel in woord als in beeld;

  • i. het bijdragen aan de interdepartementale beleidsvorming en samenwerking op communicatiegebied, onder andere met betrekking tot de kabinetsbrede communicatie;

  • j. het beheer van de Rijkshuisstijl.

VII. Het stafbureau Financieel-Economische Zaken

 • 1. Het stafbureau Financieel-Economische Zaken staat onder leiding van een directeur.

 • 2. Het stafbureau heeft tot taak:

  • a. het verkennen van de inrichting en de opbouw van het dienstonderdeel Financieel-Economische Zaken en daarmee samenhangende uitoefening van taken en bevoegdheden;

  • b. het voorbereiden en het samenstellen van de jaarlijkse begrotingen en de daarmee samenhangende suppletoire begrotingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vanaf het jaar 2019;

  • c. het optreden als bevoegde autoriteit voor het Europees Landbouwgarantiefonds en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling vanaf het jaar 2019;

  • d. het verzorgen van aangiften inzake de Wet op de omzetbelasting 1968 (BTW) voor de hoofden van dienst, met uitzondering van de in artikel 1, onderdeel c, subonderdeel 5° vanaf het jaar 2019;

  • e. het verzorgen van aangiften inzake de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vanaf het jaar 2019;

  • f. het opstellen van het jaarverslag van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van het Dier Gezondheids Fonds.

  • g. het voeren van overleg en het adviseren over de uitoefening van taken en bevoegdheden in het kader van de verantwoording van de begroting van 2017 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, voor zover betrekking hebbend op het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vanaf 26 oktober 2017, met het oog op de verplichting tot afstemming van de directeur Financieel-Economische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat met de directeur Financieel-Economische Zaken van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  • h. het voeren van overleg en het adviseren over de uitoefening van taken en bevoegdheden in het kader van de uitvoering van de begroting van 2018 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, voor zover betrekking hebbend op het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, met het oog op de verplichting tot afstemming van de directeur Financieel-Economische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat met de directeur Financieel-Economische Zaken van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

VIII. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

 • 1. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit staat onder leiding van een inspecteur-generaal.

 • 2. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft tot taak:

  • a. het werken aan de veiligheid van voedsel- en niet-voedsel producten om de gezondheid van mens en dier te beschermen;

  • b. het zorg dragen voor handhaving van wet- en regelgeving waarvoor de minister (mede) verantwoordelijkheid draagt op het terrein van land- en tuinbouw, natuur, visserij, diergezondheid en welzijn, milieu, dierproeven, voedselveiligheid en consumentenproducten;

  • c. het verzamelen en verdelen van inlichtingen en het uitvoeren van analyses ter vergroting van inzicht, aard en omvang van (niet-)naleving;

  • d. het informeren van de buitenwereld over risico's en risicoreductie;

  • e. het fungeren als centraal meldpunt voor consumenten, bedrijven, laboratoria, de Europese Commissie en andere landen op het gebied van voedselveiligheid;

  • f. het samenwerken met de Europese Voedsel Veiligheidsautoriteit;

  • g. het bewaken en bevorderen van de gezondheid van planten waarmee een bijdrage wordt geleverd aan een gezonde groene sector van internationaal aanzien, een gezonde en veilige land- en tuinbouw en een landschap met een hoge biodiversiteit;

  • h. het voorkomen dat ziekten, plagen en ongewenste planten binnen Nederland en over de wereld worden verspreid;

  • i. het bevorderen dat planten, ziekten, plagen en onkruiden op een veilige en duurzame wijze worden beheerst;

  • j. het optreden als coördinerend controle orgaan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid;

  • k. het uitoefenen van verificaties en controles van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid;

  • l. het verlenen van ontheffingen van maatregelen ter bestrijding van plantenziekten op grond van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

  • m. het verrichten van taken waaronder het verlenen, schorsen en intrekken van ontheffingen, erkenningen, vergunningen, het nemen van maatregelen en het doen van aanwijzingen op het terrein van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, de Wet dieren, Wet op de dierproeven, de Plantenziektenwet, de Landbouwwet, de Landbouwkwaliteitswet, de Wet natuurbescherming, de Wet implementatie Nagoya Protocol, visserijregelgeving en de daarmee samenhangende besluiten;

  • n. het ontwikkelen van de kennisagenda en ondersteunen divisies bij strategische kennisontwikkeling;

  • o. het verzorgen van opleidingen voor managers en (bij)scholing voor handhavers op het gebied van toezicht en opsporing;

  • p. het voeren van de LNV brede regie en het zorg dragen van de opdrachtverstrekking en de uitvoering op het gebied van ‘specialties’ huisvesting, zoals inspectiekantoren, archiefopslag, laboratoria, waaronder begrepen het bepalen van de huisvestingsbehoefte en het op basis van rijksbeleid sturen van behoeftestellers op regionale vestiging en volume op het gebied van huisvesting en huur van vastgoed met uitzondering van de pied-à-terres van de politieke top.

 • 3. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit verricht de in het tweede lid, onderdeel p, genoemde taken voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en ook voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

 • 4. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bestaat uit:

  • a. de directie Strategie;

  • b. de directie Handhaven;

  • c. de directie Keuren;

  • d. de directie CFO/Financiën;

  • e. de directie Bedrijfsvoering;

  • f. het bureau Risicobeoordeling & Onderzoek (BuRO).

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.J. Schouten

Terug naar begin van de pagina