Besluit mandaat en ondermandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming 2017

Geldend van 06-07-2018 t/m heden

Besluit van 31 oktober 2017 van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, nr. ANVS-2017/12712, houdende verlening van mandaat, ondermandaat, volmacht en machtiging aan leden, afdelingshoofden en inspecteurs van de ANVS (Besluit mandaat en ondermandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming 2017)

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Mandaat, ondermandaat, volmacht en machtiging leden ANVS

 • 1 Aan elk van de leden van de ANVS wordt:

  • a. mandaat en ondermandaat verleend voor het nemen van de beschikkingen waartoe de ANVS bevoegd is te besluiten,

  • b. volmacht verleend tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en

  • c. machtiging verleend voor het verrichten van handelingen die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn,

   voor zover dat tot de taak van het desbetreffende lid van de ANVS behoort.

 • 2 Bij afwezigheid of verhindering van een lid van de ANVS is het andere lid van de ANVS bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

Artikel 3. Mandaat, ondermandaat, volmacht en machtiging afdelingshoofden

 • 1 Aan elk van de afdelingshoofden van de ANVS wordt:

  • a. mandaat en ondermandaat verleend voor het nemen van de beschikkingen waartoe de ANVS bevoegd is te besluiten,

  • b. volmacht verleend tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en

  • c. machtiging verleend voor het verrichten van handelingen die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn,

   voor zover dat tot de taak van het desbetreffende afdelingshoofd behoort.

 • 2 Bij afwezigheid of verhindering van een afdelingshoofd is elk van de overige afdelingshoofden bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

 • 3 Bij afwezigheid of verhindering van alle afdelingshoofden is elk van de leden van de ANVS bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

Artikel 3a. Volmacht teamleiders

Aan elk van de teamleiders wordt volmacht verleend tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen tot een bedrag van € 15.000,– voor zover dat tot de taak van de desbetreffende teamleider behoort.

Artikel 4. Ondermandaat en machtiging inspecteurs

 • 2 Het ondermandaat, bedoeld in het eerste lid, omvat niet het opleggen van een last onder dwangsom.

 • 3 Aan de inspecteurs wordt voor de gevallen, bedoeld in het eerste lid, machtiging verleend voor het verrichten van handelingen die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn en die met die gevallen samenhangen.

Artikel 5. Bezwaar

 • 2 In afwijking van het eerste lid mag de beslissing op bezwaar niet in mandaat worden genomen door degene die:

  • a. het besluit waartegen het bezwaar is gericht, heeft genomen, of

  • b. in de hiërarchische verhoudingen ressorteert onder degene die het besluit, waartegen het bezwaar zich richt, heeft genomen.

Artikel 5a. Ondermandaat registraties

 • 2 Het afdelingshoofd SBC kan bepalen dat het in het eerste lid bedoelde ondermandaat op bepaalde categorieën van registratieplichtige handelingen niet van toepassing is.

Artikel 6. Informatieplicht

De leden van de ANVS, de afdelingshoofden en de inspecteurs zijn verplicht de ANVS te informeren over de gebruikmaking van de ondergemandateerde bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 2, eerste lid, 3, eerste lid, en 4, eerste lid.

Artikel 7. Wijze van ondertekening

 • 1 In geval van mandaat, machtiging, of ondermandaat als bedoeld in artikel 5a, eerste lid, geschiedt het in een document vastleggen van een besluit of een andere handeling dan een besluit of een privaatrechtelijke handeling op briefpapier van de ANVS met het hoofd: AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING.

 • 2 In geval van mandaat, machtiging, of ondermandaat als bedoeld in artikel 5a, eerste lid, luidt de ondertekening als volgt:

  DE AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING,

  namens deze,

  gevolgd door de aanduiding van de gemandateerde, gemachtigde of ondergemandateerde functionaris.

 • 3 In geval van plaatsvervanging bij mandaat of machtiging bevat de ondertekening zowel een aanduiding van de plaatsvervanger als degene die bij afwezigheid of verhindering wordt vervangen.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en het werkt terug tot en met 1 augustus 2017.

Artikel 10. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en ondermandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming 2017.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming,

J.H. van den Heuvel,

bestuursvoorzitter

M. Brugmans,

plv. bestuursvoorzitter

Terug naar begin van de pagina