Besluit beperking openbaarheid archief betreffende Oud-Spanjestrijders 1937–1941, toegang 2.09.99

Geldend van 09-11-2017 t/m heden

Besluit beperking openbaarheid archief betreffende Oud-Spanjestrijders 1937–1941, toegang 2.09.99

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 15, derde lid Archiefwet 1995,

Gelet op het besluit van de Minister van Justitie van 19 september 2008 houdende de beperking op de openbaarheid van het archief betreffende Oud-Spanjestrijders 1937–1941 (Staatscourant 2009, 17876),

Gehoord hebbende de Minister van Justitie,

Besluit:

De beperking die gesteld is aan de openbaarheid van de archiefbescheiden geborgen in de inventarisnummers 49, 50, 101, 160, 172, 189, 238, 253 en 270 van het archief Ministerie van Justitie: Oud-Spanjestrijders, toegang 2.09.99, wordt opgeheven.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Den Haag, 26 oktober 2017

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Namens deze,

De algemene rijksarchivaris

M.L. Engelhard

Terug naar begin van de pagina