Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2018

[Regeling vervallen per 01-01-2019.]
Geraadpleegd op 21-05-2022.
Geldend van 01-01-2018 t/m 31-12-2018

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 31 oktober 2017, nr. WJZ/17164689, houdende regels omtrent de vergoeding voor werkzaamheden en diensten van Agentschap Telecom (Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2018)

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op de artikelen 3, tweede lid, 4, tweede lid, 5, 6 en 7 van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet en artikel 4:93 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

 • 1 Voor de kosten van de door of namens het agentschap te verrichten werkzaamheden of diensten met betrekking tot de categorieën en subcategorieën, genoemd in bijlage 1, zijn de in bijlage 1 genoemde vergoedingen voor het kalenderjaar 2018 verschuldigd.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing voor zover werkzaamheden worden verricht voor verlenging van een vergunning, wijziging van de vergunning of van de tenaamstelling, of het verlenen van toestemming tot overdracht van een vergunning.

 • 3 Indien een vergunning gedeeltelijk wordt overgedragen met gebruik van geografische splitsing, wordt in afwijking van categorie I.C van bijlage 1 de voor de vergunning verschuldigde vergoeding voor toezicht naar evenredigheid van de grootte van de geografische gebieden van de gesplitste vergunningen over de houders omgeslagen.

 • 4 Indien geen frequentieplanning plaatsvindt bij het verlenen van een vergunning als bedoeld in subcategorie I.E.3 is in afwijking van het eerste lid een vergoeding verschuldigd van € 30. Deze vergoeding is verschuldigd door de verkrijger van de vergunning.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

De jaarlijkse bijdrage is onderdeel van het bedrag dat per categorie of subcategorie in bijlage 1 is genoemd voor het toezicht dan wel voor de uitvoering en het toezicht. De jaarlijkse bijdrage bedraagt het bij onderstaande categorieën, bedoeld in bijlage 1, genoemde percentage als onderdeel van de vergoeding voor de desbetreffende (sub)categorie:

 • a. (sub)categorie I.A.: 3 procent;

 • b. (sub)categorie I.B.: 4 procent;

 • c. (sub)categorie I.C.: 7 procent;

 • d. (sub)categorie I.D.: 3 procent;

 • e. (sub)categorie I.E.: 4 procent;

 • f. (sub)categorie I.F.: 4 procent;

 • g. (sub)categorie II.C.: 8 procent.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

De jaarlijkse bijdrage en de vergoeding voor de kosten van de door het agentschap verrichte werkzaamheden of diensten met betrekking tot uitvoering en het toezicht op het gebruik van frequentieruimte bedragen gezamenlijk voor:

 • a. het ministerie van Defensie: € 1.313.507;

 • b. het ministerie van Justitie en Veiligheid: € 304.631;

 • c. het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: € 507.246.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

 • 1 Voor de verlenging van een vergunning of het verlenen van toestemming tot overdracht van een vergunning is een vergoeding verschuldigd van € 30 bij de categorieën en subcategorieën I.A.1, I.A.2, I.A.6, I.B, met uitzondering van de categorieën en subcategorieën I.B.9, I.B.16 en I.B.17, I.D, I.E en I.G, genoemd in bijlage 1.

 • 2 Voor de wijziging van de tenaamstelling van een vergunning is een vergoeding verschuldigd van € 30.

 • 3 Voor de verlenging van een vergunning of het verlenen van toestemming tot overdracht van een vergunning is een vergoeding verschuldigd die wordt vastgesteld op grond van de uurtarieven, bedoeld in bijlage 2, bij de categorieën en subcategorieën I.A.4, I.A.5, I.B.9, I.B.16, I.B.17, I.C en I.F, genoemd in bijlage 1.

 • 4 Voor de wijziging van een vergunning is een vergoeding verschuldigd van € 633 bij de subcategorieën I.A.1, I.A.2, I.A.4, I.B.1, I.B.3, I.B.6, I.B.14, I.B.15, I.B.18 en I.D.2, ingeval die het wijzigen van een of meer individueel geplande frequenties inhoudt.

 • 5 Voor de wijziging van een vergunning is een vergoeding verschuldigd van € 156 bij de subcategorieën: I.B.1, I.B.5, I.B.6, I.B.14, I.D.2 en I.E.2, ingeval die het wijzigen van een of meer algemeen geplande frequenties inhoudt.

 • 6 Voor de wijziging van een vergunning, anders dan bedoeld in het vierde of het vijfde lid, is een vergoeding verschuldigd die wordt vastgesteld op grond van de uurtarieven, bedoeld in bijlage 2.

 • 7 Bij het verlenen van toestemming tot overdracht van een vergunning alsmede de wijziging van een vergunning bij dat toestemmingsbesluit, is de ingevolge dit artikel vastgestelde vergoeding verschuldigd door de verkrijger van de vergunning.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Voor de kosten van de door het agentschap te verrichten werkzaamheden of diensten met betrekking tot het gebruik van frequentieruimte die niet vallen onder de artikelen 2 tot en met 5 is een vergoeding verschuldigd die wordt vastgesteld op grond van de uurtarieven, bedoeld in bijlage 2.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

 • 2 De in het eerste lid bedoelde vergoeding wordt vastgesteld op grond van de uurtarieven, bedoeld in bijlage 2.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

De vergoeding voor het afnemen van een bijzonder examen als bedoeld in artikel 5 van de Examenregeling frequentiegebruik 2008 wordt vastgesteld op grond van de uurtarieven, bedoeld in bijlage 2.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Voor de kosten van andere werkzaamheden of diensten die door het agentschap in het kader van de bij of krachtens de wet opgedragen taak worden verricht en waarop de artikelen 2 tot en met 6 niet van toepassing zijn, kan een vergoeding worden vastgesteld op grond van de uurtarieven, bedoeld in bijlage 2, indien vooraf kenbaar is gemaakt dat voor de werkzaamheden of diensten een vergoeding in rekening zal worden gebracht.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

 • 1 De vergoeding voor de kosten van werkzaamheden of diensten door het agentschap ter uitvoering van de bij of krachtens de wet gestelde regels behoeft door degene die deze vergoeding ingevolge deze regeling is verschuldigd niet bij vooruitbetaling te worden voldaan.

 • 2 De vergoeding voor de kosten die verband houden met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de wet gestelde regels en de jaarlijkse bijdrage behoeft door degene die de vergoeding of de jaarlijkse bijdrage verschuldigd is niet bij vooruitbetaling te worden voldaan, indien de vergoeding of jaarlijkse bijdrage wordt opgelegd binnen of na de laatste zes weken van het kalenderjaar waarover de vergoeding of jaarlijkse bijdrage verschuldigd is.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

De minister kan met toepassing van artikel 4:93 van de Algemene wet bestuursrecht een geldschuld jegens de vergunninghouder die verband houdt met een bij of krachtens hoofdstuk 3 van de wet genomen besluit, verrekenen met een vordering op grond van deze regeling.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

De Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2017 wordt ingetrokken, met dien verstande dat voor werkzaamheden of diensten die zijn verricht vóór het kalenderjaar 2018 het recht van toepassing blijft zoals dat ten tijde van verrichting van die werkzaamheden of diensten gold.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 31 oktober 2017

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

M.C.G. Keijzer

Bijlage 1. behorende bij artikel 2, eerste lid

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Over het kalenderjaar 2018 zijn de volgende bedragen verschuldigd:

I

(SUB)CATEGORIEËN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN FREQUENTIERUIMTE

Verdeelsleutel voor de subcategorie

Vergoeding voor de uitvoering (I)

Vergoeding voor het toezicht (II)

Vergoeding voor de uitvoering en het toezicht (III)

A.

VASTE VERBINDINGEN

       

1.

Zendende satelliet-grondstations

Per vergunning

€ 633

   

Per radioapparaat met een bandbreedte:

   

– tot 2 MHz

 

€ 18

– 2 MHz – 18 MHz

 

€ 92

– vanaf 18 MHz

 

€ 459

2.

Satellite News Gathering (SNG)

Per vergunning

€ 633

   

Per radioapparaat

 

€ 382

3.

Standaard internationale frequentiecoördinatie satellietgrondstations

Per coördinatie ten behoeve van de verlening

€ 1.125

   

4.

Point-point straalverbindingen

Per vergunning

€ 633

A

 

5.

Point-multipoint straalverbindingen in de frequentieband WLL

Per vergunning

€ 7.667

   

Per internationale coördinatie / per opstelpunt

€ 156

 
   

Per vergunde MHz bandbreedte:

   

– 3,5 GHz

 

€ 234

24,5 tot 26,5 GHz

 

€ 117

 

6.

Satellite Repeater System

Per vergunning

   

€ 51

7.

GNSS Repeaters

Per vergunning

   

€ 101

           

B.

MOBIELE COMMUNICATIE

 

I

II

III

1.

VHF/UHF-radiotelefonen voor (beperkt) landmobiel gebruik

Per vergunning met algemene planning

€ 156

   

Per vergunning met individuele planning

€ 633

 

Per vergunning

 

€ 59

Per vaste post

 

€ 301

2.

Vervallen

       

3.

VHF/UHF-radiotelefonen voor landmobiel gebruik met dynamische frequentietoewijzing (trunking)

Radioapparaten bestemd voor het verlenen van tele-informatiediensten (datamonitoring)

Per basisstation

€ 633

   

Per toegewezen frequentiekanaal als volgt :

   

-één frequentiekanaal toegepast op één opstelpunt

 

€ 738

-één frequentiekanaal toegepast op twee opstelpunten

 

€ 1.476

-één frequentiekanaal toegepast op drie of meer opstelpunten

 

€ 2.213

4.

Draadloze audioverbinding

Per vergunning

   

€ 59

Radio-alarmering

   

€ 59

Radiobeveiligings-installatie

   

€ 59

HF Radiotelefonen (27 MHz)

   

€ 59

Bijzonder gebruik maritieme frequenties

   

€ 21

5.

Marifoonwalstation

Per installatie

€ 156

€ 59

 

AIS-installatie voor maritiem gebruik anders dan aan boord van schepen

6.

HF-oproepinrichting (OS-HF)

Per radioapparaat

€ 156

€ 212

 

Radio-afstandsbesturing

Per radioapparaat

€ 156

€ 212

Telemetrie (TLA/ TLM)

Per radioapparaat met algemene planning

€ 156

€ 212

Per radioapparaat met individuele planning

€ 633

7.

GSM-R

Per netwerk

€ 12.090

€ 21.077

 

8.

Portofoon/mobilofoon voor tijdelijk gebruik

Per vergunning

€ 156

€ 237

 

9.

Landelijke volg- en opsporingssystemen

Per vergunning

€ 5.075

€ 2.701

 

10.

Recreatieve luchtvaartfrequenties

Per vergunning

   

€ 66

11.

Beperkte toegang luchtvaart-frequenties (hele VHF-band, ELT en SSR-transponder)

Per vergunning

   

€ 132

12.

Volledige toegang luchtvaart-frequenties

Per vergunning

   

€ 330

13.

Grondstation gedeeld gebruik communicatie-frequenties, inclusief Heli-VHF

Per frequentie per opstelpunt

€ 156

€ 59

 

14.

Grondstation gepland en gecoördineerd gebruik

Per frequentie per opstelpunt individuele planning

€ 633

€ 176

 

Per frequentie per opstelpunt algemene planning

€ 156

15.

Grondstations luchtverkeersdienstverlening/ vitaal gebruik

Per frequentie per opstelpunt

€ 633

€ 1.587

 

16.

Openbare elektronische communicatie netwerken in de VHF/UHF-band

Per vergunning

€ 12.339

€ 41.298

 

Per MHz bandbreedte

 

€ 4.131

17.

Landelijke DGPS en CGC’s t.b.v. MSS 2 GHz

Per vergunning

 

€ 11.952

 

18.

Kerktelefonie

Per vergunning

€ 633

€ 301

 
           

C.

(OPENBARE) (MOBIELE) ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

 

I

II

III

1.

SMF 3

Per vergunning

 

€ 11.689

 

2.

800-900-1800-2100-2600-3500 MHz

Per gepaarde MHz

€ 633

€ 6.245

 

Per ongepaarde MHz

€ 3.123

3.

ERMES

Per vergunning

 

€ 21.722

 
           

D.

RADIODETERMINATIE

 

I

II

III

1.

Walradarstation

Per vergunning

   

€ 29

PLB

2.

Radarsysteem landmobiel

Per radioapparaat

€ 156

€ 166

 

Baken voor helikopter (helibeacon)

€ 633

€ 58

           

E.

RADIOZENDAMATEURS

 

I

II

III

1.

Tijdelijke vergunning in Nederland voor niet-ingezetenen van Nederland

Per vergunning

€ 30

   

2.

Frequentiegebruik

relaisstations en bakenstations radiozendamateurs

€ 156

   

3.

Overig niet vrijgesteld gebruik amateurbanden

   

€ 55

           

F.

OMROEP

 

I

II

III

1.

AM/FM/Kortegolf

Per opstelplaats voor AM/DRM-frequenties, KG/DRM-frequenties en FM-frequenties lager dan 104,9 MHz

€ 633

   

Per opstelplaats voor FM-frequenties 104,9 MHz en hoger

€ 156

 

Per combinatie van frequentiekanaal en opstelplaats en tevens per kW zendvermogen

 

€ 349

€ 578

2.

Digitale omroep in de banden III, IV en V

Per vergunning

€ 633

   

Per melding opstelpunt1

€ 156

 

Per combinatie van frequentiekanaal en opstelplaats,

en tevens per kW zendvermogen 1

 

€ 417

€ 417

3.

Laag vermogen middengolf waarvan de vergunning is verleend na 11 mei 2016

Per vergunning

€ 156

   

Per vergunning met een vermogen van ≤1 Watt

 

€ 165

Per vergunning met een vermogen van >1 Watt-100 Watt

 

€ 437

           

G.

IMMUNITEITSBEPROEVINGEN

 

I

II

III

1.

Immuniteitsbeproevingen

Per vergunning

€ 156

€ 286

 
           

H.

Registraties

 

I

II

III

1.

Registratie maritiem frequentiegebruik

Per registratie

   

€ 34

Registratie radiozendamateur

1 Indien artikel 3.21 van de wet van toepassing is, worden de bedragen in subcategorie I.F.2, waar voetnoot 1 is geplaatst, bepaald door toepassing van de formule A x B, waarbij:

A voorstelt: het minimaal vergunde percentage van de in de vergunning genoemde capaciteit van de frequentieruimte;

B voorstelt: het van toepassing zijnde bedrag dat genoemd is in subcategorie I.F.2.

II.

(SUB)CATEGORIEËN MET BETREKKING TOT EINDAPPARATEN EN RADIOAPPARATEN

Verdeelsleutel voor de subcategorie

Vergoeding voor de uitvoering (I)

A.

EXAMENS, CERTIFICATEN EN AANWIJZINGEN ALS EXAMINERENDE INSTELLING

   

1.

Examens ter verkrijging van een certificaat van bediening voor radioapparaten ten behoeve van de scheepvaart, met uitzondering van de examens die worden afgenomen onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen:

Per examen / per module

 

-algemeen certificaat maritieme radiocommunicatie MARCOM A;

 

€ 86

-beperkt certificaat maritieme radiocommunicatie MARCOM B;

 

€ 86

-basiscertificaat marifonie;

 

€ 62

-module GMDSS-B.

 

€ 86

2.

Examens ter verkrijging van een registratie voor frequentieruimte voor het doen van onderzoekingen:

Per examen

 

- examen voor de categorie N;

 

€ 62

- examen voor de categorie F.

 

€ 62

3.

Erkenning als bedoeld in artikel 18 van de Examenregeling frequentiegebruik 2008

Per erkenning

€ 66

4.

Afgifte van een certificaat van bediening voor radioapparaten ten behoeve van de scheepvaart

Per certificaat

€ 28

Afgifte van een certificaat ter verkrijging van een vergunning van een buitenlandse administratie voor radioapparaten voor het doen van proeven

€ 28

5.

Aanwijzing van een examinerende instelling als bedoeld in artikel 19, eerste lid van de Examenregeling frequentiegebruik 2008

Per aanwijzing

€ 484

B.

VERKLARINGEN EN ERKENNINGEN

 

I

II

III

1.

Vergunning voor de aanleg van zendende radioapparaten zonder gebruik van frequentieruimte

Per vergunning

€ 46

   

C.

EINDAPPARATEN

 

I

1.

Werkzaamheden die voor de overheid voortvloeien uit de toepassing van het bij of krachtens de Telecommunicatiewet terzake van eindapparatuur bepaalde

Per op 1 januari 2018 bij de ACM bekende toegekend nummer

€ 0,013

AVoor het toezicht op point-point-straalverbindingen gelden per bandbreedte en frequentieband de volgende bedragen:

 

frequentieband

     

Bandbreedte

< 12 GHz

12 GHz – < 24,5 GHz

24,5 GHz – < 39,5 GHz

> 39, 5 GHz

< 10 MHz

€ 187

€ 94

€ 66

€ 38

10 MHz – < 25 MHz

€ 234

€ 113

€ 85

€ 42

25 MHz – < 50 MHz

€ 281

€ 131

€ 103

€ 47

50 MHz – < 150

MHz

€ 328

€ 149

€ 122

€ 51

> 150 MHz

n.v.t.

€ 168

€ 140

€ 56

Bijlage 2. behorende bij de artikelen 2, vijfde lid, 5, tweede lid, 6, 7, tweede lid, 8 en 9

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Tarieven personeel (in €):

SALARISSCHAAL BBRA 1984

VERGOEDINGEN PER MANUUR 1

1 tot en met 5

€ 83

6 tot en met 8

€ 92

9 tot en met 11

€ 107

12 tot en met 14

€ 119

15 en hoger

€ 146

1 Bij onregelmatigheid of overwerk kunnen de tarieven voor functionarissen tot en met schaal 10 worden verhoogd met een toeslag van 30% voor onregelmatigheid en 50% voor overwerk.

Naar boven