Besluit tot geheimverklaring opdracht in het kader van dronedetectie- en verstoringssysteem voor Dienst Justitiële Inrichtingen

Geldend van 02-11-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 19 oktober 2017, nr. 2141459 tot geheimverklaring van de opdracht in het kader van een dronedetectie- en verstoringssysteem ten behoeve van de Dienst Justitiële Inrichtingen

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 2.23, eerste lid, aanhef en onder e, van de Aanbestedingswet 2012;

Besluit:

Tot geheimverklaring van (de) opdracht(en) in het kader van een dronedetectiesysteem ten behoeve van de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit Besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 oktober 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie,

namens deze,

A.L.C. Roelofs

plaatsvervangend Hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen

Terug naar begin van de pagina