Besluit beperking openbaarheid archief Ministerie van Defensie, Directie Materieel [...] 1943 – 1990, bij overbrenging naar archiefbewaarplaats

Geldend van 02-11-2017 t/m heden

Besluit van het Ministerie van Defensie houdende de beperking aan de openbaarheid van het archief van het Ministerie van Defensie, Directie Materieel Koninklijke Marine en taakvoorganger, 1943 – 1990, bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats

De Minister van Defensie,

Overwegende dat een aantal dossiers in het archief van het Ministerie van Defensie, Directie Materieel Koninklijke Marine en taakvoorganger, 1943 – 1990, beperkingen aan de openbaarheid behoeft;

Gelet op artikel 15, lid 1, onder b van de Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995;

Gehoord het advies van de algemene rijksarchivaris d.d. 29-8-2017, met kenmerk 1219646;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op het belang van de Staat en zijn bondgenoten zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummers:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

709

2045

712

2045

715 – 737

2045

742

2045

923 – 925

2045

933 -935

2045

988 – 997

2045

1000 – 1014

2045

1030

2045

1081 – 1082

2045

1088

2045

1090

2045

1952 – 2046

2045

2052

2045

2479

2045

3078 – 3086

2045

3640

2045

3667 – 3670

2045

3668

2045

3669

2045

3670

2045

3771

2045

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van het hieronder vermelde overheidsorgaan.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van het Ministerie van Defensie (Def), Directie Materieel Koninklijke Marine (DMKM) en taakvoorganger, 1943 – 1990’.

Den Haag, 18 oktober 2017

De Minister van Defensie,

voor deze,

De Secretaris-Generaal

W.J.P. Geerts

Terug naar begin van de pagina