Mandaatbesluit toekenning definitieve AOW-gatcompensatie Defensie

[Regeling vervallen per 10-09-2018.]
Geldend van 13-10-2017 t/m 09-09-2018

Mandaatbesluit toekenning definitieve AOW-gatcompensatie Defensie

De Ministerie van Defensie

Besluit

Artikel 1

[Vervallen per 10-09-2018]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. bestuur: het bestuur van de Stichting Pensioenfonds ABP;

  • b. Minister: de Minister van Defensie.

Artikel 2

[Vervallen per 10-09-2018]

De Minister verleent aan het bestuur mandaat om namens hem besluiten te nemen ter uitvoering en op grond van de onderstaande regelingen:

Artikel 3

[Vervallen per 10-09-2018]

Het bestuur legt een voorgenomen besluit, voor zover dit voortkomt uit de uitvoering van in artikel 2 genoemde regelingen voor aan de Minister indien:

  • a. het bestuur gerede twijfels heeft over het in een individueel geval toepassen van een regeling, genoemd in artikel 2 en

  • b. het naar het oordeel van het bestuur een geval betreft dat grote beleidsmatige of financiële gevolgen kan hebben voor het Ministerie van Defensie, dan wel kan leiden tot precedentwerking.

  • c. het door de Minister nader aan te wijzen gevallen betreft die van belang zijn voor de beleidsvorming dan wel in het kader van kwaliteitstoetsing en -verbetering.

Artikel 4

[Vervallen per 10-09-2018]

De Minister verleent mandaat aan het bestuur om te beslissen op bezwaarschriften aangaande ingevolge artikel 2 genomen besluiten. Een en ander met dien verstande dat degene die betrokken is bij het besluitvormingsproces ten aanzien van het bezwaarschrift niet ook betrokken is geweest bij het besluitvormingsproces in eerste aanleg. Het gestelde in artikel 3 is daarbij van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5

[Vervallen per 10-09-2018]

De Minister verleent aan het bestuur bevoegdheid in rechte op te treden indien tegen een ingevolge artikel 2 dan wel artikel 4 genomen besluit beroep wordt ingesteld. Indien het een zaak betreft met een kennelijk aanzienlijk financieel of rechtspositioneel belang, oefent het bestuur deze bevoegdheid niet uit dan na verkregen instemming van de Minister met betrekking tot de gronden voor het beroep. Het bestuur is in dat geval bevoegd om vooruitlopend hierop zo nodig voorlopig beroep in te stellen.

Artikel 6

[Vervallen per 10-09-2018]

  • a. Het bestuur kan het aan artikel 2, artikel 4 en artikel 5 ontleende mandaat geheel of gedeeltelijk ondermandateren.

  • b. De verlening van een ondermandaat door het bestuur geschiedt schriftelijk.

Artikel 7

[Vervallen per 10-09-2018]

Het bestuur houdt een register bij betreffende verleende ondermandaten. Het register bevat de namen van de functionarissen van het fonds die op basis van het ondermandaat besluiten kunnen nemen, alsmede gegevens omtrent de inhoud van het ondermandaat. Het betreffende register en iedere wijziging daarvan wordt onverwijld door het bestuur aan de Minister kenbaar gemaakt.

Artikel 8

[Vervallen per 10-09-2018]

De stukken die op grond van dit besluit worden afgedaan en ondertekend, vermelden aan het slot:

Namens de Minister van Defensie

de Stichting Pensioenfonds ABP,

voor deze,

... (handtekening en naam van de functionaris)

... (de functie van de ondertekenaar)

Artikel 9

[Vervallen per 10-09-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit toekenning definitieve AOW-gatcompensatie Defensie.

Artikel 10

[Vervallen per 10-09-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening.

Dit besluit zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

De Minister van Defensie

voor deze,

De Hoofddirecteur Personeel,

P.F.M. Reesink

Schout-bij-nacht

Terug naar begin van de pagina