Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst/Douane 2017

[Regeling vervallen per 01-12-2022.]
Geraadpleegd op 05-02-2023.
Geldend van 03-02-2021 t/m 30-11-2022

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 20 oktober 2017 nr. BOACAT2017/073, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Belastingdienst/Douane

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de Algemeen directeur Douane van 17 oktober 2017 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Den Haag en de directeur-generaal Belastingdienst;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-12-2022]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-12-2022]

De personen, werkzaam bij het directoraat-generaal Douane die zijn belast met surveillancewerkzaamheden, ambulante werkzaamheden, ondersteuning van opsporingsdiensten en overige douane werkzaamheden waarbij zij in het kader van hun taakuitoefening kunnen stuiten op strafbare feiten, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-12-2022]

 • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-12-2022]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 7.000 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-12-2022]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-12-2022]

 • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar draagt bij de uitoefening van zijn taak als buitengewoon opsporingsambtenaar bij zich het legitimatiebewijs zoals vastgesteld in de bekendmaking model legitimatiebewijs Belastingdienst (d.d. 11 juni 2014, Staatscourant nr. 15855 van 11 juni 2014).

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-12-2022]

 • 1 De directeur-generaal Douane brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-12-2022]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 9 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Dit artikel brengt geen wijziging in de resterende looptijd van de afgegeven aktes.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-12-2022]

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst/Douane 2012 van 21 november 2012, nr. 5732504/Justis/12 zal vervallen op 1 december 2017.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 december 2017 en vervalt met ingang van 1 december 2022.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-12-2022]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst/Douane 2017.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 oktober 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie,

namens deze,

S.L. de Koning

Wnd. afdelingsmanager V&T

Naar boven