Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel, 1945 – 1946

Geldend van 24-10-2017 t/m heden

Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel, 1945 – 1946

De Nederlandsche Bank NV te Amsterdam

Gelet op artikel 15, lid 1, onder a, Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van de algemene rijksarchivaris d.d. 14 augustus 2017 met kenmerk 1218035

Besluit:

Tot de volgende beperkingen aan de openbaarheid van:

Archief van de Nederlandsche Bank N.V., de Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel, 1945 – 1946

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummers:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

2642

2022

2644

2022

2645

2025

2646

2023

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1 is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemeen rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemeen rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van Archief van de Nederlandsche Bank N.V., de Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel, 1945 – 1946’.

De Nederlandsche Bank N.V.

M.A. Deurloo

Terug naar begin van de pagina