Regeling toekenning Joke Smitprijs

Geraadpleegd op 23-05-2024.
Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 september 2017, nr. DE/122061, houdende regels voor het instellen van een jury voor toekenning van de Joke Smitprijs, voor de werkwijze van de jury en voor de voordracht van de kandidaten (Regeling toekenning Joke Smitprijs)

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Instelling en taak jury

 • 1 De Minister stelt in het jaar van de beoogde toekenning van de Joke Smit oeuvreprijs een onafhankelijke jury in. De jury wordt opgeheven op de dag na de datum waarop het verslag, bedoeld in artikel 12, is opgeleverd.

 • 2 De jury, bedoeld in het eerste lid, heeft tot taak aan de Minister schriftelijk advies uit te brengen over de toekenning van de Joke Smit oeuvreprijs. De jury draagt kandidaten voor overeenkomstig de procedure beschreven in deze regeling en met inachtneming van de selectiecriteria, opgenomen in bijlage I bij deze regeling.

 • 3 De kandidaat voor de Joke Smit aanmoedigingsprijs wordt door het publiek geselecteerd overeenkomstig de wijze omschreven in het protocol, opgenomen in bijlage II bij deze regeling.

Artikel 3. Leden van de jury

 • 1 De jury, bedoeld in artikel 2, eerste lid, bestaat uit een voorzitter en ten minste twee en ten hoogste vier andere leden.

 • 2 De voorzitter en de andere leden worden door de Minister benoemd.

 • 3 De benoeming geschiedt telkens voor de duur van de instelling van de jury, bedoeld in artikel 2, eerste lid.

 • 4 Bij tussentijds vertrek van een lid kan de Minister een ander lid benoemen.

 • 5 De Minister wijst twee ambtenaren van zijn ministerie aan als secretaris en plaatsvervangend secretaris. De secretaris en de plaatsvervangend secretaris ondersteunen de jury en voeren het secretariaat.

Artikel 4. Bekendmaking jury en aanmelding kandidaten

De Minister doet van de instelling en samenstelling van de jury mededeling in de vorm van een persbericht. Hij vermeldt daarbij tevens de wijze waarop en tot welke datum kandidaten voor de Joke Smit oeuvreprijs kunnen worden aangemeld.

Artikel 5. Werkwijze

Bij de vaststelling van haar advies en kandidaatstelling gaat de jury als volgt te werk:

 • 1. De secretaris stelt een voorlopige kandidatenlijst op van de personen, groepen of instellingen, die zijn aangemeld voor de Joke Smit oeuvreprijs. De lijst kan worden aangevuld met personen die door de juryleden zelf worden aangedragen.

 • 2. Ieder jurylid brengt een stem uit op ten hoogste vijf personen, groepen of instellingen op de lijst, van wie hij van mening is dat deze het meest voor de Joke Smit oeuvreprijs in aanmerking komen gelet op de selectiecriteria opgenomen in bijlage I bij deze regeling en rekening houdend met de eisen aan de voordracht, bedoeld in artikel 8. De juryleden kunnen zich onthouden van stemmen.

 • 3. De secretaris telt de stemmen en stelt een definitieve kandidatenlijst op van ten hoogste tien kandidaten voor de Joke Smit oeuvreprijs in de volgorde van degenen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht.

 • 4. De jury beraadslaagt zo nodig één of meerdere keren over de definitieve kandidatenlijst. Na afronding van de beraadslagingen stemt ieder jurylid op die persoon, groep of instelling, die hij aan de Minister wenst voor te dragen voor toekenning van de Joke Smit oeuvreprijs.

 • 5. Over de kandidaat die aan de Minister wordt voorgedragen wordt bij meerderheid van stemmen beslist.

 • 6. Indien de telling van de stemmen niet leidt tot één kandidaat voor de Joke Smit oeuvreprijs vindt herstemming plaats over die kandidaten op wie een of meer stemmen zijn uitgebracht. Indien ook herstemming niet leidt tot één kandidaat beslist de voorzitter over de voordracht aan de Minister.

Artikel 6. Advies

 • 1 De jury brengt tijdig in het jaar van toekenning van de Joke Smit oeuvreprijs zijn advies uit aan de Minister.

 • 2 De Minister deelt zo spoedig mogelijk na de ontvangst van het advies aan de voorzitter mee of hij zich met dit advies kan verenigen.

 • 3 Indien de Minister zich niet met het jury-advies kan verenigen of de voorgedragen kandidaat heeft kenbaar gemaakt niet voor toekenning van de Joke Smit oeuvreprijs in aanmerking te willen komen, kan de Minister de jury verzoeken een nieuw advies uit te brengen.

Artikel 7. Informatieplicht

De jury verstrekt aan de Minister desgevraagd de door hem gewenste inlichtingen.

Artikel 8. Eisen aan de voordracht

 • 1 Voor toekenning van zowel de Joke Smit oeuvreprijs als de Joke Smit aanmoedigingsprijs kan niet worden voorgedragen:

  • a. een persoon, groep of instelling die de prijs reeds heeft ontvangen;

  • b. een persoon die deel uitmaakt van de jury;

  • c. een persoon, groep of instelling die in het jaar waarin de prijs wordt uitgereikt subsidie van de Minister ontvangt, waarmee de voorgedragen activiteit wordt gefinancierd;

  • d. een persoon, groep of instelling die niet van onbesproken gedrag is.

 • 2 Kandidaten kunnen alleen bij leven worden voorgedragen.

 • 3 Een persoon, groep of instelling kan in het betreffende jaar niet tegelijk worden voorgedragen voor zowel de Joke Smit oeuvreprijs als de Joke Smit aanmoedigingsprijs.

 • 4 De Joke Smit oeuvreprijs en de Joke Smit aanmoedigingsprijs kunnen elk niet worden gesplitst.

Artikel 9. Toekenning en uitreiking

 • 1 De Joke Smit oeuvreprijs en de Joke Smit aanmoedigingsprijs kunnen elke twee jaar worden toegekend, te rekenen vanaf het jaar 1985.

 • 2 Uitreiking van de Joke Smit oeuvreprijs en de Joke Smit aanmoedigingsprijs vindt steeds zoveel mogelijk plaats in de tweede helft van het jaar.

Artikel 10. Vergoeding

 • 1 De voorzitter en andere leden van de jury, voor zover niet vallend onder de uitzondering van artikel 2, derde lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies, ontvangen per vergadering een vergoeding. De vergoeding per vergadering van de leden van de jury bedraagt 2% van het maximum van salarisschaal 18 van zoals overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren.

 • 2 De vergoeding per vergadering van de voorzitter van de jury bedraagt 130% van de hoogte van de vergoeding per vergadering die aan de andere leden van de jury is toegekend.

 • 3 De voorzitter en andere leden van de jury ontvangen tevens een vergoeding van reis- en verblijfkosten overeenkomstig hetgeen daarover is overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren.

 • 4 Twee of meer vergaderingen op dezelfde dag worden als één vergadering aangemerkt.

Artikel 11. Kosten van de jury

De kosten van de jury komen, voor zover goedgekeurd, voor rekening van de Minister. Onder kosten worden in ieder geval verstaan:

 • a. de kosten voor vergaderingen; en

 • b. de kosten voor publicatie van rapportages.

Artikel 12. Verantwoording

De jury biedt de Minister binnen zes weken na uitreiking van de Joke Smit oeuvreprijs een verslag aan waarin wordt gerapporteerd over de activiteiten van de voorafgaande juryperiode.

Artikel 13. Geheimhouding

Een ieder die betrokken is geweest bij de werkzaamheden van de jury en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij deze werkzaamheden de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 14. Openbaarmaking en archiefbescheiden

 • 1 Rapporten, notities, verslagen en andere producten, welke door of namens de jury worden vervaardigd, worden niet door de jury openbaar gemaakt, maar uitsluitend aan de Minister uitgebracht.

 • 2 De jury draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden, of zoveel eerder als de omstandigheden daartoe aanleiding geven, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van de directie Organisatie en Bedrijfsvoering van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 15. Intrekking en overgangsrecht

Artikel 16. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 17. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling toekenning Joke Smitprijs.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Bijlage I. als bedoeld in de artikelen 2, tweede lid, en 5, tweede lid, van de Regeling toekenning Joke Smitprijs

Selectiecriteria Joke Smit oeuvreprijs

Het formele criterium op grond van het Besluit instelling Joke Smitprijs is dat de betrokken persoon, groep of instelling een fundamentele en langdurige bijdrage levert of heeft geleverd aan de verbetering van de positie van vrouwen en meisjes in de Nederlandse samenleving.

Het formele criterium vertaalt zich in de volgende selectiecriteria:

 • 1. De bijdrage heeft betrekking op een onderwerp dat veel heeft betekend voor de gendergelijkheid in Nederland (de Minister kan per keer een thema vaststellen) en moet aansluiten op de actualiteit en de prioriteiten in het overheidsbeleid.

 • 2. De bijdrage is zowel van betekenis voor individuele levens van vrouwen als voor verandering van maatschappelijke structuren.

 • 3. De betrokken persoon, groep of instelling is van onbesproken gedrag.

De prijs is een kroon op al het gedane werk (oeuvreprijs) van een persoon, groep of instelling die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het vrouwenemancipatieproces.

Bijlage II. als bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Regeling toekenning Joke Smitprijs

Protocol

Elke twee jaar kan de Joke Smit aanmoedigingsprijs worden uitgereikt. Vanaf 2017 zal de Joke Smit aanmoedigingsprijs worden gekozen door het publiek en niet de jury, zoals bedoeld in artikel 2 van de Regeling toekenning Joke Smitprijs. Middels een online stemtool kan iedereen die dat wil stemmen op een van de voor de aanmoedigingsprijs aangedragen kandidaten. Hoe de kandidaten kunnen worden aangedragen wordt bekendgemaakt via een persbericht. Voordat de aangedragen kandidaten definitief worden genomineerd, wordt nagegaan of zij voldoen aan de eisen aan de voordracht (artikel 8 van de Regeling toekenning Joke Smitprijs) voor de prijs.

De kandidaten die aan de eisen voldoen komen op de Facebookpagina van de prijs als ‘genomineerde’. Zodra ze ‘genomineerd’ zijn voor de Aanmoedigingsprijs en er dus op hen gestemd kan worden krijgen de genomineerden een bericht daarover. OCW kan de genomineerden vragen om zelf een vlog te maken voor de Facebookpagina. De Minister kan in een uitzonderlijk geval besluiten de prijs niet uit te reiken aan de door het publiek gekozen persoon, groep of instelling, naar analogie van artikel 6, derde lid, van de Regeling toekenning Joke Smitprijs. Deze mogelijkheid is opgenomen, omdat de prijs een regeringsprijs is. Van een uitzonderlijk geval kan bijvoorbeeld sprake zijn indien de genomineerde persoon, groep of instelling naar het oordeel van de Minister niet (meer) van onbesproken gedrag is. Ook is mogelijk dat de genomineerde persoon, groep of instelling aan de Minister kenbaar heeft gemaakt niet voor toekenning van de Joke Smit aanmoedigingsprijs in aanmerking te willen komen.

Indien een persoon, groep of instelling wordt voorgedragen voor de Joke Smit oeuvreprijs door de jury en tevens door het publiek wordt gekozen voor de Joke Smit aanmoedigingsprijs vanwege een recente bijdrage aan het verbeteren van de positie van vrouwen en meisjes, krijgt deze persoon, groep of instelling de Joke Smit oeuvreprijs. De persoon, groep of instelling die op nummer twee was geëindigd voor de Joke Smit aanmoedigingsprijs wordt daarmee nummer een voor de Joke Smit aanmoedigingsprijs.

Naar boven