Aanwijzing post mortem orgaanuitname bij donoren 2018

Geldend van 01-12-2017 t/m heden

Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 september 2017, kenmerk MC-1223399-167180, houdende op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake beschikbaarheidbijdrage post mortem orgaanuitname bij donoren 2018

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg:

Na op 4 november 2016 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg over het voornemen een aanwijzing te geven aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake de inzet van het instrument beschikbaarheidbijdrage voor zelfstandige uitnameteams ten behoeve van post mortem orgaanuitname bij donoren (Kamerstukken II 2016/17, 28 140, nr. 96);

Gezien de Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 16 november 2016 van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Besluit:

Artikel 1. definities

In deze aanwijzing wordt verstaan onder:

Artikel 2. opdrachtverlening

De zorgautoriteit stelt ter uitvoering van deze aanwijzing waar nodig regels en beleidsregels vast ten behoeve van het verstrekken van een beschikbaarheidbijdrage voor de inzet van zelfstandige uitnameteams ten behoeve van post mortem orgaanuitname bij donoren als bedoeld in onderdeel B, onder 3, van de Bijlage.

Artikel 3. reikwijdte

 • 1 De zorgautoriteit kan met ingang van 1 juli 2018 een beschikbaarheidbijdrage verstrekken aan de ziekenhuizen die een overeenkomst hebben gesloten met het orgaancentrum om een zelfstandig uitnameteam ten behoeve van post mortem orgaanuitname bij donoren in te zetten.

 • 2 Ieder uitnameteam, bedoeld in het eerste lid, moet landelijk inzetbaar zijn, met dien verstande dat een uitnameteam zich in eerste instantie richt op het met het orgaancentrum overeengekomen primaire aandachtsgebied.

 • 3 Ieder uitnameteam moet 7 x 24 uur beschikbaar zijn.

Artikel 4. beschikbaarheidbijdrage

 • 1 De beschikbaarheidbijdrage, bedoeld in artikel 2, bestaat uit een vergoeding voor kosten van personeel en een vergoeding voor kosten van materialen;

 • 2 De kosten voor personeel als bedoeld in het eerste lid zijn:

  • a. de kosten van een uitnameteam dat 7 x 24 uur beschikbaar is en bestaat uit twee chirurgen, waarvan een gecertificeerd uitnamechirurg, een anesthesioloog, een anesthesiemedewerker en twee OK-assistenten, en

  • b. de kosten voor een OK-transplantatiecoördinator per ziekenhuis, bedoeld in artikel 3, eerste lid.

 • 3 De vergoeding voor kosten van materialen betreft de materialen die zijn omschreven in de materiaallijst en zijn te onderscheiden in volgende hoofdcategorieën:

  • a. instrumentarium ZUT-kar,;

  • b. apparatuur in ZUT-kar;

  • c. vloeistoffen te gebruiken bij de uitname;

  • d. disposables te gebruiken bij de uitname en

  • e. verpakkingsmaterialen voor de uitgenomen organen.

Artikel 5. afbouwregeling

Indien en voor zover noodzakelijk kan de zorgautoriteit in overeenstemming met het bepaalde in artikel 4:51 Algemene wet bestuursrecht voor een afbouwregeling van ten hoogste drie jaren een beschikbaarheidbijdrage verlenen, indien zorgaanbieders gedurende drie of meer achtereenvolgende jaren een beschikbaarheidbijdrage is verleend ten behoeve van post mortem orgaanuitname bij donoren als bedoeld in onderdeel B, onder 3, van de Bijlage.

Artikel 6

Deze aanwijzing wordt aangehaald als: Aanwijzing post mortem orgaanuitname bij donoren 2018.

Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina