Instellingsbesluit Tijdelijke commissie onderzoek naar geconstateerde tekortkomingen mortierongeval Mali

[Regeling vervallen per 31-03-2018.]
Geldend van 07-10-2017 t/m 30-03-2018

Instellingsbesluit Tijdelijke commissie onderzoek naar geconstateerde tekortkomingen mortierongeval Mali

De Minister van Defensie,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 31-03-2018]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Minister: Minister van Defensie;

 • b. commissie: commissie, bedoeld in artikel 2.

Artikel 2. Instelling en taak

[Vervallen per 31-03-2018]

 • 1 Er is een Commissie onderzoek naar de werkwijzen die hebben geleid tot het mortierongeval in Mali.

 • 2 De commissie heeft tot taak:

  • a. het mede aan de hand van het rapport van de Onderzoeksraad voor veiligheid inzake het mortierongeval Mali doen van onderzoek naar de werkwijzen die de door de Onderzoeksraad voor veiligheid geconstateerde tekortkomingen mogelijk hebben gemaakt, waarbij de focus zal liggen op besluitvorming, cultuur en mentaliteit in het kader van missies en operaties;

  • b. een oordeel te geven in hoeverre er op enigerlei moment sprake is geweest van nalatig en/of verwijtbaar handelen.

Artikel 3. Samenstelling, benoeming, ontslag

[Vervallen per 31-03-2018]

 • 1 De commissie bestaat uit vier leden, waaronder een voorzitter.

 • 2 Bij tussentijds vertrek van een lid kan de Minister een ander lid benoemen.

Artikel 4. Instellingsduur

[Vervallen per 31-03-2018]

De commissie wordt ingesteld voor de duur van het onderzoek, te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 5. Leden

[Vervallen per 31-03-2018]

Tot lid van de commissie worden benoemd:

 • a. de heer J. van der Veer, tevens voorzitter;

 • b. mevrouw C.J.M. Klaassen;

 • c. de heer D.L. Berlijn;

 • d. de heer A.H.M. de Jong.

Artikel 6. Secretariaat

[Vervallen per 31-03-2018]

 • 1 De commissie wordt ondersteund door een secretariaat.

 • 2 Het secretariaat is voor de inhoudelijke uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de voorzitter van de commissie.

 • 3 In het secretariaat wordt voorzien door de Minister.

 • 4 De Minister draagt, na overleg met de commissie, zorg voor de nodige voorzieningen ten behoeve van de werkzaamheden van de commissie.

Artikel 7. Werkwijze

[Vervallen per 31-03-2018]

 • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 2 De commissie kan zich, na toestemming van de Minister, door andere personen doen bijstaan voor zover dat voor de vervulling van haar taak nodig is.

 • 3 De commissie stelt een protocol vast over de wijze waarop zij inlichtingen inwint, waaronder de wijze waarop zij personen hoort en daarvan verslag doet.

Artikel 8. Inwinnen van inlichtingen

[Vervallen per 31-03-2018]

De leden van de commissie zijn bevoegd zich voor het inwinnen van inlichtingen te wenden tot personen en instellingen en hen te verzoeken die medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van de taken van de commissie.

Artikel 9. Medewerkingsplicht ambtenaren

[Vervallen per 31-03-2018]

 • 1 Medewerkers van het Ministerie van Defensie zijn verplicht om de leden van de commissie de verlangde medewerking te verlenen, voor zover deze samenhangt met hun ambtelijke taak.

 • 2 Voorafgaand aan het gesprek met de commissie wordt de te horen medewerker er op gewezen dat hij het recht heeft zijn medewerking aan het onderzoek te weigeren of geen verklaring af te leggen indien en voor zover hij zichzelf hierdoor zou belasten of indien hij een verschoningsrecht heeft.

Artikel 10. Informatieplicht

[Vervallen per 31-03-2018]

De commissie verstrekt aan de Minister desgevraagd de door de Minister gewenste inlichtingen.

Artikel 11. Eindrapport

[Vervallen per 31-03-2018]

De commissie brengt uiterlijk 1 januari 2018 eindrapport met concrete aanbevelingen uit aan de Minister.

Artikel 12. Vergoeding

[Vervallen per 31-03-2018]

 • 3 De vergoeding per vergadering van de voorzitter van de commissie bedraagt 120% van de hoogte van de vergoeding per vergadering die aan de andere leden van de commissie is toegekend.

Artikel 13. Kosten van de commissie

[Vervallen per 31-03-2018]

 • 1 De kosten van de commissie komen, voor zover goedgekeurd, voor rekening van de Minister. Onder kosten worden in ieder geval verstaan:

  • a. de kosten voor de faciliteiten van vergaderingen, en

  • b. de kosten voor het inschakelen van externe deskundigheid en het laten verrichten van onderzoek.

 • 2 De commissie biedt zo spoedig mogelijk na haar instelling een begroting en een planning aan de Minister aan.

Artikel 14. Archiefbescheiden

[Vervallen per 31-03-2018]

 • 1 Rapporten, notities, verslagen, adviezen en andere producten die door of namens de commissie worden vervaardigd of vergaard, worden niet door de commissie openbaar gemaakt, maar uitsluitend aan de Minister uitgebracht of overgedragen.

 • 2 De commissie draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van het Ministerie van Defensie.

Artikel 15. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-03-2018]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 31 maart 2018.

Artikel 16. Citeertitel

[Vervallen per 31-03-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Tijdelijke commissie onderzoek naar geconstateerde tekortkomingen mortierongeval Mali.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

’s-Gravenhage, 3 oktober 2017

De Minister van Defensie,

J.A. Hennis-Plasschaert

Terug naar begin van de pagina