Besluit verlening ondervolmacht aan adviseurs bedrijfsvoering bedrijfsbureau

Geldend van 05-10-2017 t/m heden

Besluit van de directeur Eenheid Secretariaten Tuchtcolleges en Toetsingscommissies van 21 september 2017, kenmerk 1129616-163472-ESTT, houdende de verlening van ondervolmacht aan de adviseurs bedrijfsvoering van het bedrijfsbureau

De directeur van de Eenheid Secretariaten Tuchtcolleges en Toetsingscommissies,

Gelet op artikel 16, tweede lid, van de Volmachtregeling VWS;

Besluit:

Artikel 1

De adviseurs bedrijfsvoering van het bedrijfsbureau hebben ondervolmacht ten aanzien van stukken die tot hun werkterrein behoren tot een bedrag van € 2.500 inclusief BTW.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De directeur Eenheid Secretariaten Tuchtcolleges en Toetsingscommissies

T.H. Maas

Voor akkoord,

De Secretaris-Generaal

E. Gerritsen

Terug naar begin van de pagina