Regeling aanstelling geestelijk verzorgers

Geraadpleegd op 03-12-2023.
Geldend van 01-07-1996 t/m heden

Regeling aanstelling geestelijk verzorgers

De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op artikel 168 van het Burgerlijk Ambtenarenreglement Defensie;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder

  • a. geestelijke verzorger: de ambtenaar bedoeld in artikel 1 van het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie, die is aangesteld als geestelijk verzorger bij de krijgsmacht;

  • b. zendende instantie: het bestuur of zijn gemachtigde van een kerkgenootschap of genootschap op grondslag van levensbeschouwing.

Artikel 2

  • 1 In de akte van aanstelling tot geestelijk verzorger wordt de militaire rang vermeld waarmee deze in rang wordt gelijkgesteld.

  • 2 Een aanstelling tot geestelijk verzorger vindt niet plaats, voordat de zendende instantie schriftelijk haar goedkeuring daaraan heeft gehecht.

  • 3 Aan de in het tweede lid bedoelde goedkeuring kunnen bepalingen en bedingen worden verbonden die als aanstellingsvereisten gelden.

  • 4 Een schriftelijke intrekking door de zendende instantie van de in het tweede lid bedoelde goedkeuring staat gelijk aan het verlies van een aanstellingsvereiste.

Artikel 3

De aanstelling als geestelijk verzorger laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de zendende instantie en de eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid, welke aan de functie verbonden is.

De Staatssecretaris van Defensie

Voor deze

De Directeur Arbeidsvoorwaardenbeleid

B.H.J.J.M. Volkers

Naar boven