Besluit ondermandaat en machtiging directeur agentschap CIBG inzake het beheer van het lerarenregister en registervoorportaal

Geldend van 03-10-2017 t/m heden

Besluit van de directeur van het agentschap CIBG van 18 augustus 2017 houdende regels inzake het verlenen van ondermandaat en machtiging betreffende aangelegenheden die verband houden met het beheer van het lerarenregister en registervoorportaal en de opname en doorhaling van leraren in het lerarenregister en het registervoorportaal (Besluit ondermandaat en machtiging directeur agentschap CIBG inzake het beheer van het lerarenregister en registervoorportaal)

De directeur van het Agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg,

Gelet op artikel 2 van het Besluit mandaat en machtiging directeur agentschap CIBG inzake het beheer van het lerarenregister en registervoorportaal;

Besluit:

Artikel 1

Aan de Chief Operational Officer van het agentschap CIBG en aan het hoofd van de afdeling Registers en Knooppunten 1 van het agentschap CIBG wordt, ieder voor zich, ondermandaat en machtiging verleend ten aanzien van het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen zoals bedoeld in artikel 1, onder a tot en met e, van het Besluit mandaat en machtiging directeur agentschap CIBG inzake het beheer van het lerarenregister en registervoorportaal.

Artikel 2

De uit dit besluit voor de Chief Operational Officer en het hoofd van de afdeling Registers en Knooppunten 1 voortvloeiende bevoegdheden gaan in geval van afwezigheid over op de door de Chief Operational Officer en het hoofd van de afdeling Registers en Knooppunten 1 daartoe aangewezen plaatsvervangers.

Artikel 3

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en aan degenen aan wie krachtens dit besluit ondermandaat en machtiging is verleend.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 10 juli 2017.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat en machtiging directeur agentschap CIBG inzake het beheer van het lerarenregister en registervoorportaal.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Directeur van het agentschap CIBG,

A.A.W. Kalis

Terug naar begin van de pagina