Besluit vaststelling selectielijst Kanselarij der Nederlandse Orden, Kapittel Civiele Orden en Kapittel der Militaire Willems-Orde vanaf 1945

Geldend van 27-09-2017 t/m heden

Besluit van 4 september 2017, nr. 2017001453, houdende vaststelling van een selectielijst voor de Kanselarij der Nederlandse Orden, het Kapittel voor de Civiele Orden en het Kapittel der Militaire Willems-Orde vanaf 1945

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 7 augustus 2017, kenmerk NA/17/1230595, agentschap Nationaal Archief, gedaan in overeenstemming met het de Kanselarij der Nederlandse Orden;

Gelet op artikel 5, tweede lid, aanhef en onder a, van de Archiefwet 1995;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Wassenaar, 4 september 2017

Willem-Alexander

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Selectielijst voor de Kanselarij der Nederlandse Orden, het Kapittel voor de Civiele Orden en het Kapittel der Militaire Willems-Orde vanaf 1945

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl]

Terug naar begin van de pagina