Besluit vervanging archiefbescheiden RDW 2017

Geldend van 26-09-2017 t/m heden

Besluit vervanging archiefbescheiden RDW 2017

De Directie van de RDW,

Gelet op:

  • de regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2012 nr. WJZ/466161 (10265), tot wijziging van de Archiefregeling in verband met het stellen van nadere regels omtrent vervanging;

  • artikel 7 van de Archiefwet.

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Over te gaan tot vervanging door digitale reproducties van papieren archiefbescheiden die op grond van de ‘Selectielijst Dienst Wegverkeer (RDW) 2017: Voor het selecteren van te vernietigen en permanent te bewaren informatie vanaf 1996’ voor bewaring of vernietiging in aanmerking komen, waarna deze papieren archiefbescheiden worden vernietigd.

  • 2 Reproductie geschiedt op de wijze zoals omschreven in het vastgestelde ‘Handboek Digitale Vervanging RDW’.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant.

Artikel 3

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit vervanging archiefbescheiden RDW 2017.

Zoetermeer, 12 september 2017

De Directie van de RDW

Namens deze,

Z. Baelde,

Directeur Bedrijfsvoering

Terug naar begin van de pagina