Besluit toedeling uitvoerende personele bevoegdheden Defensie 2021

Geraadpleegd op 20-03-2023.
Geldend van 23-12-2022 t/m heden

Mandaatbesluit Personele Bevoegdheden Defensie 2017

De Minister van Defensie;

Gelet op het Algemeen Organisatiebesluit Defensie 2013

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. bewindspersoon: de minister of de staatssecretaris van Defensie;

 • b. het Kerndepartement: de Bestuursstaf;

 • c. de Secretaris-Generaal: de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Defensie of degene die door de Secretaris-Generaal schriftelijk is aangewezen als waarnemer;

 • d. de commandant operationeel commando: de functionaris bedoeld in artikel 1, eerste lid onderdeel h, van het Algemeen militair ambtenarenreglement namelijk de Commandant Zeestrijdkrachten, de Commandant Landstrijdkrachten, de Commandant Luchtstrijdkrachten, de Commandant Koninklijke Marechaussee, voor het desbetreffende commando;

 • e. het hoofd defensieonderdeel: de functionaris bedoeld in artikel 3, eerste lid onderdeel b van het Burgerlijk ambtenarenreglement Defensie namelijk:

  • de Secretaris-Generaal, voor zover het betreft het Kerndepartement;

  • de commandant operationeel commando voor het desbetreffende commando;

  • de directeur van de Defensie Materieel Organisatie, voor zover het betreft de Defensie Materieel Organisatie;

  • de commandant van het Defensie Ondersteuningscommando, voor zover het betreft het Defensie Ondersteuningscommando;

 • f. beschikking: een besluit dat niet van algemene strekking is, met inbegrip van de afwijzing van een aanvraag daarvan;

 • g. uitvoerende personele bevoegdheid: de bevoegdheid op grond waarvan een beschikking over een rechtspositionele aangelegenheid kan worden genomen;

 • h. attributie: het bij wettelijk voorschrift in het leven roepen en toedelen van een publiekrechtelijke bevoegdheid;

 • i. mandaat: de bevoegdheid om in naam van een geattribueerde functionaris besluiten te nemen;

 • j. mandaatgever: de functionaris die een aan hem geattribueerde bevoegdheid mandateert;

 • k. gemandateerde: de functionaris aan wie een bevoegdheid is gemandateerd;

 • l. geplaatst op/bij: het als gevolg van het toewijzen of opdragen van een andere functie deel uitmaken van een bepaalde eenheid onder de verantwoordelijkheid van een van de defensieonderdelen.

Artikel 2. Aanwijzing commandant

 • 2 In aanvulling op het eerste lid geldt het volgende:

  • a. de Secretaris-Generaal is de commandant van de Commandant Koninklijke Marechaussee;

  • b. de Commandant der Strijdkrachten is de commandant van de Commandant Zeestrijdkrachten, de Commandant Landstrijdkrachten, de Commandant Luchtstrijdkrachten, de directeur van de Defensie Materieel Organisatie en de commandant van het Defensie Ondersteuningscommando.

  • c. de Commandant van het dienstencentrum Internationale Ondersteuning is de commandant van:

   • defensiepersoneel geplaatst op een arbeidsplaats behorend tot het strategisch functiebestand internationale militaire samenwerking;

   • defensiepersoneel geplaatst op een arbeidsplaats behorende tot de Homogene Groep Internationale Samenwerking;

   • defensiepersoneel, niet genoemd in de onderdelen a en b, dat voor meer dan 30 dagen in het buitenland werkzaam is voor zover tussen het defensieonderdeel en de Commandant van het dienstencentrum Internationale Ondersteuning Defensie is overeengekomen dat het administratief commando wordt uitgevoerd door dienstencentrum Internationale Ondersteuning Defensie;

  • d. De Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied is de commandant van het defensiepersoneel geplaatst in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba met uitzondering van defensiepersoneel geplaatst bij het Landelijk Tactisch Commando van de Koninklijke Marechaussee.

 • 3 Commandant is tevens de functionaris die is geplaatst op een arbeidsplaats waaraan leidinggevende bevoegdheden zijn verbonden die zelfstandig in het personeelsinformatie-systeem worden uitgeoefend.

Artikel 3. Mandatering van uitvoerende personele bevoegdheden

 • 2 De bijlagen 1 tot en met 7 bevatten tevens een overzicht van verleende ondermandaten en de voorwaarden die daarbij van toepassing zijn.

 • 3 Onverlet de in het vorige lid genoemde bijlagen is de Secretaris-Generaal bevoegd om namens mij uitvoerende personele bevoegdheden uit te oefenen.

Artikel 3a. Wijzigen bijlagen

De Hoofddirecteur Personeel van het Directoraat-Generaal Beleid is bevoegd de bijlagen A tot en met G en 1 tot en met 7 van deze regeling te wijzigen.

Artikel 4. Aanwijsbevoegdheid Secretaris-Generaal en Commandant der Strijdkrachten

De Secretaris-Generaal en de Commandant der Strijdkrachten zijn bevoegd om aanwijzingen te geven over de wijze waarop een door hen in ondermandaat verleende uitvoerende personele bevoegdheid wordt uitgeoefend.

Artikel 5. Ondermandaat

Ondermandaat van de bevoegdheden is enkel toegestaan voor zover dit volgt uit de bijlagen genoemd in artikel 3.

Artikel 6. Bijzondere gevallen

De gemandateerde maakt geen gebruik van het aan hem verleende mandaat in de gevallen waarin hij van mening is dat het naasthogere niveau een beslissing dient te nemen of een document dient te ondertekenen.

Artikel 7. Bezwaar en beroep

 • 1 Besluiten over bezwaarschriften neemt de geattribueerde functionaris dan wel de gemandateerde één niveau hoger dan de gemandateerde die het besluit in eerste aanleg heeft genomen, of een daartoe aangewezen autoriteit.

 • 2 Aan de Secretaris-Generaal wordt mandaat verleend met betrekking tot het beslissen op bezwaarschriften gericht tegen besluiten die:

  • a. namens een bewindspersoon zijn genomen en die bestuursrechtelijk niet op een tussenliggend niveau kunnen worden afgedaan;

  • b. namens een bewindspersoon door de Commandant der Strijdkrachten zijn genomen.

 • 3 Aan het hoofd van het Ondersteuningscentrum van het DienstenCentrum Human Resources wordt mandaat verleend met betrekking tot het beslissen op bezwaarschriften die zich richten tegen automatisch gegenereerde besluiten die tot uitdrukking komen op de loonstrook.

 • 4 In beschikkingen dient de mogelijkheid van het maken van bezwaar als volgt te worden vermeld:

  Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit (binnen 13 weken als u zich om dienstredenen in het buitenland bevindt) bij mij bezwaar maken. U kunt dit online doen via www.defensie.nl/bezwaarJDV of schriftelijk via Divisie Personeel & Organisatie Defensie (DPOD), DienstenCentrum Juridische Dienstverlening (DC JDV), MPC 55A, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Voorzie het bezwaarschrift in ieder geval van: uw naam en adres, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de gronden van het bezwaar en een datum en handtekening. Het is wenselijk om een afschrift van het besluit mee te sturen met het bezwaarschrift.

 • 5 Aan Directeur Juridische Dienstverlening wordt mandaat dan wel machtiging verleend om namens de functionaris die bevoegd is tot het beslissen op het bezwaar over te gaan tot:

  • a. het opschorten van de termijn waarbinnen moet worden beslist;

  • b. het verdagen van de beslissing;

  • c. het verlenen van verder uitstel van de beslissing;

  • d. het niet-ontvankelijk verklaren van een bezwaar;

  • e. het al dan niet instemmen met rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter;

  • f. het voeren van correspondentie en vertegenwoordigen van Defensie in (hoger) beroepszaken;

  • g. het vergoeden van proceskosten en in voorkomend geval griffierecht;

  • h. het nemen van een dwangsombesluit.

 • 6 De machtiging, bedoeld in het vijfde lid, onderdelen a tot en met c, mag door de Directeur Juridische Dienstverlening in ondermachtiging worden gegeven aan het Hoofd Bedrijfsbureau Juridische Dienstverlening.

Artikel 8. Uitoefening bevoegdheid jegens zichzelf

De gemandateerde oefent een aan hem gemandateerde bevoegdheid niet uit in die gevallen, waarin hij die bevoegdheid jegens zichzelf zou moeten uitoefenen. In dat geval wordt de bevoegdheid uitgeoefend door het naasthogere niveau.

Artikel 9. Ondertekening

De gemandateerde is gehouden het mandaat in de te nemen beschikking tot uitdrukking te laten komen door opneming van het volgende ondertekeningsblok:

Mandaatgever (geattribueerde)

voor deze

Functie van de betrokken gemandateerde

Handtekening

Naam van de gemandateerde

Artikel 10. Intrekking mandaatbesluiten

Met dit mandaatbesluit zijn de mandaatbesluiten genoemd in bijlage H vervallen, evenals de Regeling aanwijzing commandanten defensie en Mandaatbesluit Personele Bevoegdheden Defensie 2016.

Artikel 12. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit toedeling uitvoerende personele bevoegdheden Defensie 2021.

Dit besluit zal worden gepubliceerd in de serie Ministeriele Publicaties van het Ministerie van Defensie en met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Defensie

J.A. Hennis-Plasschaert

Bijlage A. behorende bij artikel 2 van dit besluit

Lijst van commandanten bij het Commando Zeestrijdkrachten

Commandant

Bevoegdhedenressort

Commandant Zeestrijdkrachten

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Commando Zeestrijdkrachten

Plaatsvervangend commandant Zeestrijdkrachten

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Commando Zeestrijdkrachten

   

Directie Operaties

 

Directeur Operaties CZSK

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Operaties

Bevelvoerend officier van een vaartuig, gebezigd ten behoeve van de Zeemacht, danwel van de Kustwacht voor het Caribisch gebied

Voor defensiepersoneel geplaatst aan boord van een vaartuig, gebezigd ten behoeve van de Zeemacht, danwel van de Kustwacht voor het Caribisch gebied

Hoofd Maritiem Hoofdkwartier ABNL

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Maritiem Hoofdkwartier ABNL, de operationele eenheden vloot en de operationele eenheden mariniers

Commandant Marine Combat Group

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Marine Combat Group

Commandant Surface Assault and Training Group

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Surface Assault and Training Group

Commandant Seabased Support Group

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Seabased Support Group

Commandant Netherlands Maritime Special Operations Forces

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Netherlands Maritime Special Operations Forces

Commandant Netherlands Maritime Force

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de staf van de Netherlands Maritime Force, Sea Training Command en Marine Training Command

Commandant Sea Training Command

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Sea Training Command

Commandant Marine Training Command

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Marine Training Command

Commandant Defensie Duikgroep

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Defensie Duikgroep

Hoofd Maritime Warfare Centre

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Maritime Warfare Centre

Chef der Hydrografie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Dienst der Hydrografie

   

Directie Materiële Instandhouding

 

Directeur Materiële Instandhouding CZSK

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Materiële Instandhouding

Hoofd van de afdeling Maritieme Ondersteuning

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Maritieme Ondersteuning

Hoofd van de afdeling Programmering

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Programmering

Hoofd van de afdeling Maritieme Instandhouding

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Maritieme Instandhouding

Hoofd van de afdeling Maritieme Techniek

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Maritieme Techniek

Hoofd van de afdeling Maritieme Logistiek

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Maritieme Logistiek

Bevelvoerend officier van een marine-/marinierskazerne/-basis of-etablissement

Voor defensie personeel geplaatst op de betreffende marine-/marinierskazerne/- basis of -etablissement

Commandant Korps Marinebrandweer

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het korps Marinebrandweer

   

Directie Personeel & Bedrijfsvoering

 

Directeur Personeel & Organisatie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Personeel & Organisatie

Directeur Integrale Bedrijfsvoering & Besturing

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Integrale Bedrijfsvoering & Besturing

Chef Kabinet

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het kabinet

Hoofd van de afdeling Financiën & Control

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Financiën & Control

Hoofd van de afdeling Opleidingen Koninklijke Marine

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Opleidingen Koninklijke Marine

Commandant, directeur cq. hoofd van een school

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de betreffende school

Hoofd van de afdeling Personeel & Organisatie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Personeel & Organisatie

Hoofd van de afdeling Integratie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Integratie

Hoofd van de afdeling Geneeskundige & Personele Zorg

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Geneeskundige & Personele Zorg

Hoofd van de afdeling Bedrijfsvoering & Informatievoorziening

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Bedrijfsvoering & Informatievoorziening

Hoofd van de afdeling Juridische Zaken

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Juridische Zaken

Hoofd van de afdeling Communicatie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Communicatie

   

Commando Zeemacht in het Caribisch gebied

 

Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Commandement der Zeemacht in het Caribisch gebied met uitzondering voor defensiepersoneel geplaatst bij het Landelijk Tactisch Commando van de Koninklijke Marechaussee in het Caribisch gebied

Plaatsvervangend commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Commandement der Zeemacht in het Caribisch gebied met uitzondering voor defensiepersoneel geplaatst bij bij het Landelijk Tactisch Commando van de Koninklijke Marechaussee in het Caribisch gebied

Bevelvoerend officier van een marine-/marinierskazerne/-basis of-etablissement in het Caribisch gebied

Voor defensie personeel geplaatst op de betreffende marine-/marinierskazerne/- basis of -etablissement in het Caribisch gebied

Bevelvoerend officier Marinesteunpunt Point Blanche te Sint Maarten

Voor defensie personeel geplaatst op het betreffende Marinesteunpunt te Sint Maarten

Bevelvoerend officier van een vaartuig, gebezigd ten behoeve van de Zeemacht voor het Caribisch gebied onder commando van de Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied

Voor defensiepersoneel geplaatst aan boord van een vaartuig, gebezigd ten behoeve van de Zeemacht voor het Caribisch gebied onder commando van de Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied

   

Kustwachtcentrum Nederland

 

Directeur Kustwacht Nederland

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Kustwacht Nederland

Bijlage B. behorende bij artikel 2 van dit besluit

Lijst van commandanten bij het Commando Landstrijdkrachten

Commandant

Bevoegdhedenressort

Staf Commando Landstrijdkrachten

 

Commandant Landstrijdkrachten

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Commando Landstrijdkrachten

Plaatsvervangend Commandant Landstrijdkrachten

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de staf

Chef Kabinet CLAS

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het kabinet

Hoofd afdeling Integratie CLAS

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Integratie CLAS

Hoofd afdeling Beleidsondersteuning CLAS

Voor defensiepersoneel geplaatst bij Beleidsondersteuning CLAS

Directeur Training & Operaties

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Training & Operaties

Directeur Materieel & Diensten

Voor defensiepersoneel geplaatst bij directie Materieel & Diensten

Directeur Personeel & Organisatie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Personeel & Organisatie, voor overig CLAS-personeel waarvoor geen commandant is aangewezen en voor personeel in uitzendgebieden

Hoofd afdeling Financiën & Control

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Financiën & Control

   

Brigades

 

Commandant Brigade

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de brigade

Plaatsvervangend commandant / Chef Staf Brigade

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de brigadestaf

Commandant Bataljon, Commandant Afdeling, of zelfstandige Compagnie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het betreffende bataljon, afdeling of zelfstandige compagnie

   

Operationeel Ondersteuningscommando Land

 

Commandant Operationeel Ondersteuningscommando Land

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Operationeel Ondersteuningscommando Land

Plaatsvervangend Commandant / Chef Staf Operationeel Ondersteuningscommando Land

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de staf van het Operationeel Ondersteuningscommando Land

Commandant Joint ISTAR Commando

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Joint ISTAR Commando

Commandant Civiel en Militair Interactie Commando

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het 1ste Civiel en Militair Interactie Commando

Commandant Vuursteun Commando

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Vuursteun Commando

Commandant Explosieven Opruimings Dienst Defensie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Explosieven Opruimings Dienst Defensie

Commandant Bevoorradings- en Transport Commando

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Bevoorradings- en Transport Commando

Commandant Command & Control Ondersteuningscommando

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Command & Control Ondersteuningscommando

Commandant Ondersteuningsgroep CLAS

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Ondersteuningsgroep CLAS

Commandant Bataljon, Commandant Afdeling, of zelfstandige Compagnie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het betreffende bataljon, afdeling of zelfstandige cie

   

Opleidings- en Trainingscommando

 

Commandant Opleidings- en Trainingscommando

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Opleidings- en Trainingscommando

Chef Staf Opleidings- en Trainingscommando

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de staf van het Opleidings- en Trainingscommando

Commmandant Opleidings- en Trainingscentrum

Voor defensiepersoneel geplaatst bij een opleidings- en trainingscentrum

Commandant Koninklijke Militaire School

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Koninklijke Militaire School

Commandant LO/Sportorganisatie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de LO/Sportorganisatie

Commandant Land Training Centre

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Land Training Centre

Commandant Land Warfare Centre

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Land Warfare Centre

   

1(GE/NL) Corps

 

Senior National Officer -Nederland

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het 1ste (GE/NL) Corps

Senior National Staff Officer-Nederland

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de staf van het 1ste (GE/NL) Corps

Commandant Communications & Information Systems Batallion

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Communications & Information Systems Batallion van het 1ste (GE/NL) Corps

Plaatsvervangend Commandant Base Support Command Batallion

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Commandant Base Support Command Batallion van het 1ste (GE/NL) Corps

   

Overige eenheden

 

Commandant Personeels Logistiek Commando

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Personeels Logistiek Commando

Hoofd Trainingsgeneeskunde & Trainingsfysiologie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij Trainingsgeneeskunde & Trainingsfysiologie

Commandant Korps Commandotroepen

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Korps Commandotroepen

Commandant Defensie Grondgebonden Luchtverdedigings Commando

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigings Commando

Commandant Materieellogistiek Commando Land

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Materieellogistiek Commando Land

Bijlage C. behorende bij artikel 2 van dit besluit

Lijst van commandanten bij het Commando Luchtstrijdkrachten

Commandant

Bevoegdhedenressort

Commandant Luchtstrijdkrachten

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Commando Luchtstrijdkrachten

Chef Kabinet

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de staf van het Commando Luchtstrijdkrachten behoudens opperofficieren alsmede Militair Luchtvaart Museum (tot oprichting Nationaal Militair Museum) en Kapel Koninklijke Luchtmacht

Commandant Vliegbasis Leeuwarden

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Vliegbasis Leeuwarden

Commandant Vliegbasis Volkel

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Vliegbasis Volkel

Commandant Air Mobility Command

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Air Mobility Command (Vliegbasis Eindhoven)

Commandant Defensie Helikopter Commando

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Defensie Helikopter Commando en de Groep Luchtmacht Reserve

Commandant Air Operations Control Station Nieuw Milligen

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Air Operations Control Station Nieuw Milligen en de Nationale Datalink Management Cel

Commandant Koninklijke Militaire School Luchtmacht Vliegbasis Woensdrecht

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Koninklijke Militaire School Luchtmacht Vliegbasis Woensdrecht en de Joint Meteorologische Groep

Commandant Logistiek Centrum Woensdrecht

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Logistiek Centrum Woensdrecht

Commandant Luchtmachtreserve

Voor al het reservepersoneel van de Luchtmacht

Bijlage D. behorende bij artikel 2 van dit besluit

Lijst van commandanten bij de Koninklijke Marechaussee

Commandant

Bevoegdhedenressort

Commandant Koninklijke Marechaussee

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Koninklijke Marechaussee

Commandant Landelijk Tactisch Commando

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Landelijk Tactisch Commando en voor defensiepersoneel geplaatst bij de Passagiersinformatie-eenheid (Pi-NL)

Commandant Opleidings- en Trainingscentrum KMar

Voor defensiepersoneel geplaatst bij Opleidings- en Trainingscentrum KMar

Bijlage E. behorende bij artikel 2 van dit besluit

Lijst van commandanten bij de Defensie Materieel Organisatie

Commandant

Bevoegdhedenressort

Directeur Defensie Materieel Organisatie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Defensie Materieel Organisatie

Chef Kabinet

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Kabinet

Directeur Financiën & Control

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Financiën & Control

Directeur Personeel & Organisatie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Personeel & Organisatie

Directeur Bestuur en Bedrijfsvoering

Voor defensiepersoneel geplaatst bij Bestuur en Bedrijfsvoering

Commandant Defensie Munitiebedrijf

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Defensie Munitiebedrijf

Commandant Kleding en Persoonsgebonden Uitrustingsbedrijf

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Kleding en Persoonsgebonden Uitrustingsbedrijf

Commandant Afdeling Brand- en Bedrijfsstoffen Bedrijf

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Defensie Brand- en Bedrijfsstoffen Bedrijf

Directeur Defensie Pijpleiding Organisatie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Defensie Pijpleiding Organisatie

Directeur Projecten

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Projecten

Directeur Inkoop

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Inkoop

Hoofd Afdeling Maritieme Systemen

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Afdeling Maritieme Systemen

Hoofd Afdeling Grondgebonden Wapensystemen

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Afdeling Grondgebonden Wapensystemen

Hoofd Afdeling Luchtvaartsystemen

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Afdeling Luchtvaartsystemen

Directeur Joint Informatievoorziening Commando

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Joint Informatievoorziening Commando

Hoofd Staf Joint Informatievoorziening Commando

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Staf van het Joint Informatievoorziening Commando

Hoofd Afdeling Kennis, Innovatie, eXperimenten en Simulatie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Afdeling Kennis, Innovatie, eXperimenten en Simulatie

Bijlage F. behorende bij artikel 2 van dit besluit

Lijst van commandanten bij het Defensie Ondersteuningscommando

Commandant

Bevoegdhedenressort

   

Commandant Defensie Ondersteuningscommando

Voor Commandant Divisie Facilitair, Logistiek & Beveiliging, Commandant Divisie Personeel & Organisatie Defensie, Commandant Divisie Defensie Gezondheidszorg Organisatie, Commandant Nederlandse Defensie Academie, Plaatsvervangend Commandant DOSCO/Chef-Staf, Directeur Financiën & Control DOSCO

Plaatsvervangend Commandant DOSCO/Chef-Staf

Directeur Personeel & organisatie, Hoofd Bedrijfsvoering Ondersteuning, Hoofd Kernstaf, Hoofd Inkoop- en contractmanagement, Hoofd Vraag en Aanbodmanagement, Directeur Defensie Vastgoedmanagement

   

Staf DOSCO

 

Directeur Financiën & Control

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Financiën & Control

Directeur Personeel & Organisatie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Personeel & Organisatie

Hoofd BedrijfsvoeringOndersteuning

Voor defensiepersoneel geplaatst bij BedrijfsvoeringOndersteuning

Hoofd Kernstaf

Voor defensiepersoneel geplaatst bij Communicatie, Kabinet, Staf Militaire Muziek en Bestuursondersteuning

Hoofd Inkoop & Contractmanagement

Voor defensiepersoneel geplaatst bij Inkoop- en Contractmanagement

Hoofd Vraag- en Aanbodmanagement

Voor defensiepersoneel geplaatst bij Vraag- en Aanbodmanagement

Directeur Defensie Vastgoedmanagement

Voor defensiepersoneel geplaatst bij Defensie Vastgoed Management en defensiepersoneel gedetacheerd bij het RijksVastgoedBedrijf

   

Divisie Facilitair, Logistiek & Beveiliging

 

Commandant Divisie Facilitair, Logistiek & Beveiliging

Voor Chef Staf/Plaatsvervangend Commandant, Directeur Paresto, Commandant Facilitair Bedrijf Defensie, Commandant Defensie Verkeers-en Vervoersorganisatie, Commandant Mediacentrum Defensie, Commandant Financieel Administratie en Beheer Kantoor, Hoofd Bureau Internationale Militaire Sport, Commandant KTOMM Bronbeek, Commandant Defensie-en Beveiligingsorganisatie en defensiepersoneel geplaatst bij het Kabinet Divisie Facilitair, Logistiek & Beveiliging.

Chef Staf/Plaatsvervangend Commandant DFL&B

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Staf Divisie Facilitair, Logistiek & Beveiliging

Directeur Paresto

Voor defensiepersoneel geplaatst bij Staf, Operationele Ondersteuningsgroep en Hoofd Operaties/Plaatsvervangend Directeur

Hoofd Operaties/Plaatsvervangend Directeur Paresto

Voor Districtsmanager Noord-West, Districtsmanager Zuid-West, Districtmanager Zuid-Oost, Districtmanager Midden, Districtmanager Oost, Districtmanager Noord-Oost

Districtmanager Noord-West

Voor defensiepersoneel geplaatst bij District Noord-West

Districtmanager Zuid-West

Voor defensiepersoneel geplaatst bij District Zuid-West

Districtmanager Zuid-Oost

Voor defensiepersoneel geplaatst bij District Zuid-Oost

Districtmanager Midden

Voor defensiepersoneel geplaatst bij District Midden

Districtmanager Oost

Voor defensiepersoneel geplaatst bij District Oost

Districtmanager Noord-Oost

Voor defensiepersoneel geplaatst bij District Noord-Oost

Commandant Facilitair Bedrijf Defensie

Voor Chef Staf Facilitair Bedrijf Defensie, Commandant regiokantoor Breda, Commandant regiokantoor Den Haag, Commandant regiokantoor Den Helder, Commandant regiokantoor Havelte, Commandant regiokantoor Oirschot, Commandant regiokantoor Schaarsbergen, Commandant regiokantoor Soesterberg

Chef Staf Facilitair Bedrijf Defensie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Staf van het Facilitair Bedrijf Defensie

Commandant regiokantoor Breda

Voor defensiepersoneel geplaatst bij regiokantoor Breda

Commandant regiokantoor Den Haag

Voor defensiepersoneel geplaatst bij regiokantoor Den Haag

Commandant regiokantoor Den Helder

Voor defensiepersoneel geplaatst bij regiokantoor Den Helder

Commandant regiokantoor Havelte

Voor defensiepersoneel geplaatst bij regiokantoor Havelte

Commandant regiokantoor Oirschot

Voor defensiepersoneel geplaatst bij regiokantoor Oirschot

Commandant regiokantoor Schaarsbergen

Voor defensiepersoneel geplaatst bij regiokantoor Schaarsbergen

Commandant regiokantoor Soesterberg

Voor defensiepersoneel geplaatst bij regiokantoor Soesterberg

Commandant Dienstencentrum Internationale Ondersteuning Defensie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Dienstencentrum Internationale Ondersteuning Defensie

Commandant Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie

Commandant Mediacentrum Defensie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Mediacentrum Defensie

Commandant Financieel Administratie en Beheer Kantoor

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Financieel Administratie en Beheer Kantoor

Hoofd Bureau Internationale Militaire Sport

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het bureau Internationale Militaire Sport

Commandant KTOMM Bronbeek

Voor defensiepersoneel geplaatst bij KTOMM Bronbeek

Commandant Defensie Bewakings- en BeveiligingsOrganisatie

Voor Chef Staf DBBO, Hoofd OPSCEN, Regio Commandant Noord, Regio Commandant Zuid, Regio Commandant West en defensiepersoneel geplaatst bij het Kabinet

Chef Staf Defensie Bewakings- en BeveiligingsOrganisatie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij Programmamanagement, Operaties, Advies Inrichting Fysiek Beveiliging, afdeling Defensie Bewakings-en BeveiligingsSystemen en het Project Defensie Bewakings-en BeveiligingsSystemen.

Hoofd OPSCEN

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het OPSCEN DBBO

Regio Commandant Beveiligingsregio Noord

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Beveiligingsregio Noord

Regio Commandant Beveiligingsregio Zuid

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Beveiligingsregio Zuid

Regio Commandant Beveiligingsregio West

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Beveiligingsregio West

   

Divisie Personeel & Organisatie Defensie

 

Commandant Divisie Personeel & Organisatie Defensie

Voor Chef Staf Divisie Personeel & Organisatie Defensie, Hoofd Afdeling Coördinatie & Beleidsimplementatie, Directeur Dienstencentrum Personeelslogistiek, Directeur Dienstencentrum Personeelszorg, Directeur Dienstencentrum Organisatie en Formatie, Directeur Dienstencentrum Human Resources en Rechtspositie, Directeur Dienstencentrum Re-integratie, Directeur Juridische dienstverlening, Commandant Dienstencentrum Internationale Ondersteuning Defensie, Directeur, Diensten Geestelijke Verzorging, Hoofd Management en Developmentgroep, defensiepersoneel geplaatst bij het Kabinet Divisie Personeel & Organisatie Defensie

Chef Staf Divisie Personeel & Organisatie Defensie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Staf Divisie Personeel & Organisatie Defensie

Hoofd Afdeling Coördinatie & Beleidsimplementatie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Afdeling Coördinatie & Beleidsimplementatie

Directeur Dienstencentrum Personeellogistiek

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Dienstencentrum Personeellogistiek

Directeur Dienstencentrum Personeelszorg

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Dienstencentrum Personeelszorg

Directeur Dienstencentrum Organisatie en Formatie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Dienstencentrum Organisatie en Formatie

Directeur Dienstencentrum Human Resources en Rechtspositie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Dienstencentrum Human Resources en Rechtspositie

Directeur Dienstencentrum Re-integratie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Dienstencentrum Re-integratie

Directeur Dienstencentrum Juridische Dienstverlening

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Dienstencentrum Juridische Dienstverlening

Directeur Diensten Geestelijke Verzorging (per 1-5-2022 naar Kerndepartement)

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Diensten Geestelijke Verzorging

Hoofd Management en Developmentgroep

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Management en Development Groep

   

Nederlandse Defensie Academie

 

Commandant Nederlandse Defensie Academie

Voor Chef Staf Nederlandse Defensie Academie, Commandant Koninklijk Instituut voor de Marine, Commandant Koninklijke Militaire Academie, Decaan Faculteit Militaire Wetenschappen, Directeur Instituut Defensie Leergangen, Directeur Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Commandant Expertisecentrum Leiderschap Defensie, Commandant Talencentrum Defensie en defensiepersoneel geplaatst bij het kabinet Nederlandse Defensie Academie

Chef Staf Nederlandse Defensie Academie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Staf van de Nederlandse Defensie Academie

Commandant Koninklijk Instituut voor de Marine

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Koninklijk Instituut voor de Marine

Commandant Koninklijke Militaire Academie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Koninklijke Militaire Academie

Decaan Faculteit Militaire Wetenschappen

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Faculteit Militaire Wetenschappen

Directeur Instituut Defensie Leergangen

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Instituut Defensie Leergangen

Directeur Nederlands Instituut voor Militaire Historie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie

Commandant Expertisecentrum Leiderschap Defensie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Expertisecentrum Leiderschap Defensie

Commandant Talencentrum Defensie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Talencentrum Defensie

   

Divisie Defensie Gezondheidszorg Organisatie

 

Commandant Divisie Defensie Gezondheidszorg Organisatie

Voor Plaatsvervangend Commandant Divisie Defensie Gezondheidszorg Organisatie, Directeur Militaire Geestelijke Gezondheidszorg, Commandant Centraal Militair Hospitaal, Commandant Bijzondere Medische Beoordelingen, Commandant Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum, Commandant Militair Revalidatie Centrum, Commandant Militair Geneeskundig Logistiek Centrum, Commandant Instituut samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen, Directeur Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid, Commandant Defensie Tandheelkundige Dienst, Commandant Eerstelijns Gezondheidszorg Bedrijf en defensiepersoneel geplaatst bij het kabinet Defensie Gezondheidszorg Organisatie

Plaatsvervangend Commandant Divisie Defensie Gezondheidszorg Organisatie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Staf Divisie Defensie Gezondheidszorg Organisatie

Commandant Militaire Geestelijke GezondheidsZorg

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg

Commandant Centraal Militair Hospitaal

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Centraal Militair Hospitaal

Commandant Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum

Commandant Militair Revalidatie Centrum

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Militair Revalidatie Centrum

Commandant Militair Geneeskundig Logistiek Centrum

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Militair Geneeskundig Logistiek Centrum

Commandant Instituut samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Instituut samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen

Directeur Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid

Commandant Bijzondere Medische Beoordelingen

Voor defensiepersoneel geplaatst bij Bijzondere Medische Beoordelingen

Commandant Defensie Tandheelkundige Dienst

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Defensie Tandheelkundige Dienst

Commandant Eerstelijns Gezondheidszorg Bedrijf

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Eerstelijns Gezondheidszorg Bedrijf

Bijlage G. behorende bij artikel 2 van dit besluit

Lijst van commandanten bij het Kerndepartement en de Bijzondere Organisatie Eenheden (BOE-en)

Commandant

Bevoegdhedenressort

Secretaris-generaal

Defensiepersoneel geplaatst bij het Kerndepartement en de BOE-en

Plaatsvervangend Secretaris-generaal

Defensiepersoneel geplaatst bij het Kerndepartement en de BOE-en

Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Defensiepersoneel geplaatst bij de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Directeur Militaire Luchtvaartautoriteit

Defensiepersoneel geplaatst bij de Militaire Luchtvaart autoriteit

Inspecteur-generaal der Krijgsmacht

Defensiepersoneel geplaatst bij de inspecteur-generaal der Krijgsmacht

Chef van het militaire huis van Z.M. de Koning

Defensiepersoneel geplaatst bij het militaire huis van Z.M. de Koning

Inspecteur Veiligheid Defensie

Defensiepersoneel geplaatst bij de Inspectie Veiligheid Defensie

Inspecteur Militaire Gezondheidszorg

Defensiepersoneel geplaatst bij de Inspectie Militaire Gezondheidszorg

Directeur Centrale Organisatie Integriteit Defensie

Defensiepersoneel geplaatst bij de Centrale Organisatie Integriteit Defensie

Directeur Diensten Geestelijke Verzorging

Defensiepersoneel geplaatst bij de Diensten Geestelijke Verzorging

Bijlage H. behorende bij artikel 10 van dit besluit

Ingetrokken mandaatbesluiten

 • Besluit belegging personele bevoegdheden DMO

 • Besluit tot mandaat en ondermandaat personele bevoegdheden CLSK

 • Mandaatbesluit CKMar bevoegdheden IBBAD, IRBAD, VKB en VKR

 • Mandaatbesluit CKMar bevoegdheden IBM en IRM

 • Mandaatbesluit CKMar bevoegdheden RDD en RIRM

 • Mandaatbesluit CKMar bevoegdheden VKBM en VKRM

 • Mandaatbesluit CKMAR personele bevoegdheden AMAR en SBK

 • Mandaatbesluit CKMar personele bevoegdheden BARD en SBK

 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden Aanbieding Nota Herzien Reïntegratiebeleid – Defensiepersoneel

 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden AMAR

 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden BAA

 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden BARD

 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden IBBAD

 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden IBM

 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden IRBAD

 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden IRM

 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden Regeling bedrijfsvakanties

 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden Regeling cursusfaciliteiten en studietoelage

 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden Regeling herplaatsing en ontslag SBK

 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden Regeling nevenwerkzaamheden Defensie

 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden RFTDD

 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden RGVGMBN

 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden RIRM

 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden RTODB

 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden RVMA

 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden Studiefaciliteitenregeling b.a.d

 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden VKBD

 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden VKRD

 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden VV URAMAR

 • Mandaatbesluit CZSK bevoegdheden IBBAD, IRBAD

 • Mandaatbesluit CZSK personele bevoegdheden AMAR

 • Mandaatbesluit CZSK personele bevoegdheden BARD

 • Mandaatbesluit CZSK personele bevoegdheden IBM en IRM

 • Mandaatbesluit CZSK personele bevoegdheden RTIR

 • Mandaatbesluit CZSK personele bevoegdheden Sociaal Beleidskader Defensie 2012-2016

 • Mandaatbesluit CZSK personele bevoegdheden VKBM

 • Mandaatbesluit CZSK Regeling bedrijfsvakanties

 • Mandaatbesluit CZSK Regeling terugbetaling opleidingskosten van dienstopleidingen burgerpersoneel

 • Mandaatbesluit CZSK Studiefaciliteitenregeling BAD

 • Mandaatbesluit Personeel, Organisatie, Formatie en Veiligheidsmanagement Bestuursstaf 2013

 • Mandaatbesluit personele bevoegdheden CDC 2014

 • Mandaatbesluit personele bevoegdheden Dienst Vastgoed Defensie 2014

 • Mandaatbesluit personele bevoegdheden Divisie V&B 2014

 • Mandaatbesluit personele bevoegdheden NLDA 2014

 • Mandaatbesluit personele bevoegdheden Directie Bedrijfsvoering OG&K

 • Mandaatbesluit SG/PSG personele bevoegdheden Bestuursstaf 2013

 • Mandaatbesluit uitvoerende bevoegdheden AMAR

 • Mandaatbesluit uitvoerende bevoegdheden BARD

 • Mandaatbesluit uitvoerende bevoegdheden besluit aanpassing arbeidsduur militairen

 • Mandaatbesluit uitvoerende bevoegdheden WAA

 • Mandaatbesluit uitvoerende personele bevoegdheden SG

 • Mandaatbesluit uitvoerende personele bevoegdheden ten aanzien van hardheidsclausules

 • Mandaatbesluit uitvoering boven- en naastwettelijke uitkeringsregelingen bij werkloosheid sector defensie

 • Mandaatbesluit uitvoering defensiespecifieke uitkeringsregelingen

 • Ondermandaatbesluit CKMar artikel 14 RUD

 • Ondermandaatbesluit CKMAR uitvoerende bevoegdheden AMAR

 • Ondermandaatbesluit CKMar uitvoerende bevoegdheden BARD

 • Ondermandaatbesluit CKMar uitvoerende bevoegdheden WAA en BAA

 • Ondermandaatbesluit CZSK Regeling bedrijfsvakanties

 • Ondermandaatbesluit CZSK uitvoerende bevoegdheden AMAR

 • Ondermandaatbesluit CZSK uitvoerende bevoegdheden BARD

 • Ondermandaatbesluit CZSK uitvoerende bevoegdheden Besluit aanpassing arbeidsduur militairen

 • Ondermandaatbesluit CZSK uitvoerende bevoegdheden Wet aanpassing arbeidsduur

 • Ondermandaatbesluit DMI/CZSK uitvoerende - en personele bevoegdheden BARD/IBBAD/IRBAD

 • Ondermandaatbesluit DOPS/CZSK uitvoerende - en personele bevoegdheden BARD/IBBAD/IRBAD

 • Ondermandaatbesluit DP&BV bevoegdheden IBBAD, IRBAD

 • Ondermandaatbesluit DP&BV bevoegdheden IBBAD, IRBAD

 • Ondermandaatbesluit DP&BV personele bevoegdheden BARD

 • Ondermandaatbesluit DP&BV personele bevoegdheden BARD

 • Ondermandaatbesluit DP&BV uitvoerende bevoegdheden BARD

 • Ondermandaatbesluit DP&BV uitvoerende bevoegdheden BARD

 • Ondermandaatbesluit DP&BV/CZSK uitvoerende- en personele bevoegdheden BARD/IBBAD/IRBAD

 • Ondermandaatbesluit DP&O bevoegdheden IBBAD, IRBAD, VKB en VKR

 • Ondermandaatbesluit DP&O bevoegdheden IBM en IRM

 • Ondermandaatbesluit DP&O bevoegdheden VKBM en VKRM

 • Ondermandaatbesluit D-P&O personele bevoegdheden AMAR EN SBK

 • Ondermandaatbesluit DP&O personele bevoegdheden BARD en SBK

 • Ondermandaatbesluit DPERS CZSK personele bevoegdheden AMAR

 • Ondermandaatbesluit DPERS CZSK uitvoerende bevoegdheden AMAR

 • Ondermandaatbesluit SCPL Regeling bedrijfsvakanties

 • Ondermandaatbesluit SCPL CZSK (i.o.) personele bevoegdheden BARD

 • Ondermandaatbesluit SCPL CZSK personele bevoegdheden IBM en IRM

 • Ondermandaatbesluit SCPL CZSK personele bevoegdheden VKBM

 • Ondermandaatbesluit SCPL CZSK uitvoerende bevoegdheden Besluit aanpassing arbeidsduur militairen

 • Ondermandaatbesluit SCPL CZSK uitvoerende bevoegdheden Wet aanpassing arbeidsduur

 • Ondermandaatbesluit SCPL Regeling terugbetaling opleidingskosten van dienstopleidingen burgerpersoneel

 • Ondermandaatbesluit SCPL studiefaciliteitenregeling burger ambtenaren defensie

 • Ondermandaatbesluit uitvoerende personele bevoegdheden ten aanzien van hardheidsclausules C-DPOD

 • Ondermandaatbesluit VBD

 • Ondermandaatbesluit VKBM en VKBBAD

 • Subondermandaatbesluit D-P&O uitvoerende bevoegdheden AMAR

 • Subondermandaatbesluit DP&O uitvoerende bevoegdheden BARD

Naar boven