Werkwijze informanten ACM 2017

Geraadpleegd op 07-08-2022.
Geldend van 20-09-2017 t/m heden

Werkwijze informanten ACM 2017

§ 1. Inleiding

Bij haar toezicht op de naleving van wet- en regelgeving is de Autoriteit Consument en Markt (ACM) afhankelijk van informatie. Als een persoon informatie heeft over een mogelijke overtreding dan is het belangrijk dat hij/zij de ACM hierover informeert. Deze informatie kan namelijk zeer waardevol zijn voor het onderzoek naar die overtreding. In de praktijk is gebleken dat sommige personen die voor de ACM informatie hebben niet met naam en toenaam genoemd willen worden in een onderzoeksdossier en hun identiteit alleen bekend willen maken aan een beperkt aantal personen die werkzaam zijn bij de ACM. Deze werkwijze beschrijft de mogelijkheden daartoe en de uitgangspunten die daarbij gelden en geeft inzicht in de (grenzen van de) waarborgen die de ACM biedt. Verder regelt de werkwijze een aantal praktische zaken zoals de manier waarop informatie kan worden ingediend.

Personen die beschikken over informatie over eventuele overtredingen en wensen dat hun identiteit alleen bekend wordt bij een beperkt aantal personen bij de ACM, maar niet daarbuiten, worden in deze werkwijze aangeduid als informanten.

Omdat de werkwijze ziet op informanten, is deze bijvoorbeeld niet van toepassing als de ACM op een andere wijze informatie verkrijgt. Bijvoorbeeld indien personen een aanvraag indienen tot het nemen van een handhavingsbesluit of indien er een verzoek wordt ingediend om clementie.

§ 2. Definities

 • 1. Informant: een persoon die, anders dan op vordering van de ACM, gegevens, inlichtingen en/of bescheiden over een mogelijke overtreding ter beschikking stelt aan de ACM, en daarbij bepaalt dat zijn/haar identiteit alleen door hem of via een tussenpersoon bij de inlichtingeneenheid van de ACM bekend mag zijn.

 • 2. Inlichtingeneenheid: een onderdeel binnen de ACM dat belast is met het verzamelen en verwerken van inlichtingen van informanten.

 • 3. Tussenpersoon: een persoon die namens een informant gegevens, inlichtingen en/of bescheiden over een mogelijke overtreding ter beschikking stelt aan de ACM.

§ 3. Waarborgen geheimhouding identiteit

 • 1. Bij de inlichtingeneenheid van de ACM werken uitsluitend ambtenaren die door de ACM zijn aangewezen om de gegevens, inlichtingen en/of bescheiden ter beschikking gesteld door de informant in ontvangst te mogen nemen. De identiteit van de informant is alleen bij de inlichtingeneenheid bekend. De inlichtingeneenheid van de ACM garandeert dat de identiteit van een informant niet breder binnen de ACM bekend wordt gemaakt. De ambtenaren van de inlichtingeneenheid verwijderen informatie die de identiteit van de informant kan onthullen, voordat zij gegevens, inlichtingen en/of documenten binnen de ACM verspreiden.

 • 2. De inlichtingeneenheid van de ACM spant zich in om de anonimiteit van een informant buiten de ACM te waarborgen. De inlichtingeneenheid maakt met een informant nadere schriftelijke afspraken over de mate van inspanningen die zij en de informant zullen verrichten om ervoor te zorgen dat zijn of haar identiteit niet bekend wordt gemaakt. In uitzonderlijke gevallen kan toch aanleiding bestaan de identiteit van een informant buiten de ACM bekend te maken. Dit kan onder meer het geval zijn wanneer:

  • In een beroepsprocedure de rechter de ACM daartoe verplicht;

  • sprake is van een misdrijf waarvoor aangifteplicht geldt;

  • op basis van een gerechtelijk bevel een ambtenaar van de inlichtingeneenheid van de ACM als getuige onder ede wordt gehoord;

  • een ambtenaar van de inlichtingeneenheid van de ACM onder ede wordt gehoord in een parlementaire enquête.

§ 4. Wijze van informatie indienen

 • 1. Informanten en tussenpersonen kunnen via het telefoonnummer 070 – 722 2500 informatie indienen bij de inlichtingeneenheid van de ACM. Dit nummer is in ieder geval bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur. De inlichtingeneenheid spant zich in om ook buiten deze tijden bereikbaar te zijn.

 • 2. Na dit telefonische contact maakt de inlichtingeneenheid een afspraak voor een persoonlijke kennismaking. Tijdens dit gesprek kan de informant gegevens en/of documenten aan de inlichtingeneenheid verstrekken.

De Autoriteit Consument en Markt,

namens deze,

overeenkomstig het door het bestuur op 7 september 2017 genomen besluit,

C.A. Fonteijn

bestuursvoorzitter

Naar boven