Bestuursreglement ANVS

Geraadpleegd op 19-06-2024.
Geldend van 21-09-2023 t/m heden

Besluit van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming van 24 augustus 2017, nr. ANVS-2017/8574, tot vaststelling van een bestuursreglement (Bestuursreglement ANVS)

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming,

Gelet op de artikelen 8 en 12b, eerste lid, van de Kernenergiewet;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. bestuur: de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter;

 • b. directeur: directeur van een directie van de Autoriteit volgens het organisatiebesluit van de Autoriteit;

 • c. plaatsvervangend voorzitter: plaatsvervangend voorzitter van de Autoriteit;

 • d. secretaris: functionaris belast met het ondersteunen van de vergaderingen;

 • e. vergadering: vergadering van het bestuur;

 • f. voorzitter: voorzitter van de Autoriteit.

Hoofdstuk 2. Bevoegdheden

Artikel 2. Verdeling van werkzaamheden

 • 1 Het bestuur maakt een verdeling voor de te verrichten werkzaamheden.

 • 2 Bij de verdeling worden de werkzaamheden voor het verlenen van vergunningen en de werkzaamheden voor het houden van toezicht en handhaving aan verschillende bestuursleden toebedeeld.

 • 3 Bij afwezigheid of verhindering van een bestuurslid kunnen de werkzaamheden door een ander bestuurslid worden verricht.

Artikel 3. Mandaat en ondermandaat

 • 1 Het bestuur neemt een besluit over (onder)mandaat, volmacht en machtiging van de bestuursleden, de directeuren en de teamleiders.

Hoofdstuk 3. Vergaderingen

Artikel 4. Algemeen

 • 1 Het bestuur vergadert tezamen met de directeuren tenzij het bestuur anders besluit.

 • 2 De voorzitter stelt aan het begin van de vergadering de agenda vast.

 • 3 De secretaris zorgt ervoor dat de vergaderstukken tijdig naar de bestuursleden en de directeuren worden verzonden.

 • 4 De voorzitter leidt de vergadering.

 • 5 Het bestuur vergadert in beginsel eenmaal per week.

 • 6 De vergaderingen zijn niet openbaar, tenzij de voorzitter anders beslist.

 • 7 De voorzitter kan derden uitnodigen om een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen.

Artikel 5. Besluitvorming

 • 1 Het bestuur besluit:

  • a. voor zover mogelijk, rekening houdend met de standpunten van de directeuren en

  • b. bij consensus, tenzij dat vanwege een onoverkomelijk verschil van mening niet mogelijk is. In dat geval beslist de voorzitter.

 • 2 De voorzitter kan in bijzondere gevallen besluiten de vergadering schriftelijk of op een andere geschikte wijze te laten plaatsvinden.

Artikel 6. Verslaglegging

 • 1 De secretaris maakt van elke vergadering een verslag.

 • 2 Het bestuur stelt het verslag van een vergadering in de eerstvolgende vergadering vast.

 • 3 De voorzitter ondertekent de verslagen van de vergaderingen.

Artikel 7. Plaatsvervanging

Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de plaatsvervangend voorzitter de taken van de voorzitter waar.

Hoofdstuk 4. Overige onderwerpen

Artikel 8. Belangenverstrengeling en verschoning

Een bestuurslid of een directeur verschoont zich indien deze een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft bij een bepaalde aangelegenheid.

Artikel 9. Vertrouwelijkheid

 • 1 De bestuursleden en de directeuren nemen omtrent alle informatie die zij in het kader van hun functie verkrijgen en die als vertrouwelijk is aangemerkt, dan wel waarvan de vertrouwelijkheid uit de aard van die informatie voortvloeit, strikte geheimhouding in acht, ook na hun aftreden.

 • 2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op degenen die het bestuur administratief of secretarieel hebben ondersteund of die een vergadering geheel of gedeeltelijk hebben bijgewoond.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 10. Aanvulling bestuursreglement

De voorzitter beslist in de gevallen waarin dit reglement niet voorziet.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2017.

Dit besluit wordt, na goedkeuring door de Minister van Infrastructuur en Milieu, met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Den Haag, 24 augustus 2017

DE AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING,

J.H. van den Heuvel,

bestuursvoorzitter

Naar boven