Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 13-04-2024.
Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2021

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 september 2009, nr. VO/1180268, houdende regels voor het verstrekken van subsidie voor korte scholingstrajecten voor leraren in het voortgezet onderwijs om hun onderwijsbevoegdheid te behalen en houdende wijziging van de Regeling subsidie zij-instroom 2017 in verband met het verruimen van de mogelijkheden voor zij-instromers (Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 4 en 5 van de Wet overige OCW-subsidies en de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 1.2. Te subsidiëren activiteiten

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

De minister kan in de kalenderjaren 2017 tot en met 2021 aan leraren in het primair en voortgezet onderwijs, of aan personen die zich voornemen als leraar in het voortgezet onderwijs werkzaam te zijn, subsidie verstrekken voor het volgen van een kort scholingstraject dat opleidt tot de bekwaamheid die nodig is om les te geven in het voortgezet onderwijs of onderdelen daarvan. Hiervoor komen in aanmerking korte scholingstrajecten die:

Artikel 1.4. Subsidieplafond en verdeling

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Voor subsidieverstrekking op grond van deze regeling is in 2021 een bedrag van maximaal € 2,4 miljoen beschikbaar.

 • 2 De minister verdeelt het ingevolge het subsidieplafond beschikbare bedrag op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Artikel 1.5. Weigeringsgrond

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Onverminderd artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht, weigert de minister een subsidieaanvraag, indien de aanvrager reeds een tegemoetkoming van de minister ontvangt op basis van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en scholingskosten.

Hoofdstuk 2. Subsidie korte scholingstrajecten voor leraren

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 2.1. Subsidiebedragen en subsidieverlening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 In het kalenderjaar 2021 wordt de subsidie verleend en ambtshalve vastgesteld op een bedrag dat gelijk is aan tachtig procent van de kosten voor een kort scholingstraject, zoals die op de factuur van de aanbieder staan vermeld met een maximum van € 6.000 per aanvraag.

 • 2 In afwijking van het eerste lid wordt de subsidie voor het scholingstraject voor het profielvak produceren, installeren en energie, genoemd in kolom V van de Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO, in het kalenderjaar 2021 verleend en ambtshalve vastgesteld op een bedrag dat gelijk is aan de kosten, zoals die op de factuur van de aanbieder staan vermeld met een maximum van € 6.000 per aanvraag.

Artikel 2.2. Subsidieaanvraag

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Voor een subsidieaanvraag wordt het aanvraagformulier gebruikt, dat is bekendgemaakt op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs.

 • 2 Een aanvraag wordt ingediend binnen acht weken na de datum, vermeld op de factuur van het betreffende scholingstraject.

 • 4 De subsidieaanvraag bevat een afschrift van de factuur van het betreffende scholingstraject.

 • 5 Aanvragen ingediend na 15 oktober 2021 worden afgewezen.

Artikel 2.3. Subsidieverplichtingen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 De subsidieontvanger legt het scholingstraject met goed gevolg af en maakt hiervan uiterlijk zes maanden na de laatste scholingsactiviteit melding van bij de Dienst Uitvoering Onderwijs door een afschrift van het behaalde certificaat in te dienen.

 • 2 De subsidieontvanger maakt er bij de minister in ieder geval melding van, indien hij het scholingstraject voortijdig beëindigt, of dat niet met goed gevolg afrondt.

 • 3 De subsidieontvanger maakt er bij de minister in ieder geval melding van, indien hij het scholingstraject niet kan of vermoedt niet te kunnen afleggen binnen de in de aanvraag opgegeven periode. De subsidieontvanger meldt daarbij in ieder geval op welke datum hij verwacht dat de laatste scholingsactiviteit zal plaatsvinden. De subsidieontvanger kan een melding als hier bedoeld ten hoogste één keer maken.

Artikel 2.4. Subsidievaststelling en verantwoording

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 2 De subsidieontvanger toont op verzoek van de minister aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 3.1. Hardheidsclausule

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

De minister kan deze regeling in bijzondere gevallen buiten toepassing verklaren of daarvan afwijken, voor zover de toepassing, gelet op het belang dat deze regeling beoogt te beschermen, tot een onbillijkheid van overwegende aard zal leiden.

Artikel 3.3. Wijziging Regeling subsidie zij-instroom 2017

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

[Red: Wijzigt de Regeling subsidie zij-instroom 2017.]

Artikel 3.4. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 september 2017, behoudens artikel 3.2 dat in werking treedt met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte in de Staatscourant.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2022.

Artikel 3.5. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Naar boven