Subsidieregeling curriculumontwikkeling leraren en schoolleiders po en vo

[Regeling vervallen per 01-08-2020.]
Geldend van 27-02-2019 t/m 31-07-2020

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 september 2017, nr. PO/1249865, houdende regels voor subsidieverstrekking voor curriculumontwikkeling voor leraren en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs in het kader van landelijke curriculumontwikkeling (Subsidieregeling curriculumontwikkeling leraren en schoolleiders po en vo)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 4 en 5 van de Wet overige OCW-subsidies en de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-08-2020]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Te subsidiëren activiteiten

[Vervallen per 01-08-2020]

De minister kan ten behoeve van de ontwikkeling van het curriculum in het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs aan het bevoegd gezag subsidie verstrekken voor activiteiten die in de periode van 1 februari 2018 tot en met 1 augustus 2019 worden verricht en betrekking hebben op:

 • a. de vervanging van een leraar of schoolleider, in dienst van het bevoegd gezag, om deze deel te laten nemen aan een ontwikkelteam; of

 • b. de vervanging van een leraar of schoolleider, in dienst van het bevoegd gezag, om bij te dragen aan curriculumontwikkeling op ontwikkelschool.

De minister kan bepalen dat de activiteiten uiterlijk worden uitgevoerd voor 17 oktober 2019; dit leidt niet tot wijziging van de hoogte van de subsidiebedragen.

Artikel 4. Subsidieplafond

[Vervallen per 01-08-2020]

Voor subsidieverstrekking op grond van deze regeling is een bedrag van 4,2 miljoen in 2018 en € 3,536 miljoen in 2019 beschikbaar.

Artikel 5. Wijze van verdeling beschikbare middelen

[Vervallen per 01-08-2020]

De minister voorziet in een beslissing op aanvragen die overeenkomstig de reglementen zijn geselecteerd.

Artikel 6. Subsidieverplichtingen

[Vervallen per 01-08-2020]

 • 1 Het bevoegd gezag van een leraar die deelneemt aan een ontwikkelteam houdt zich aan de regels en verplichtingen, bedoeld in het Reglement selectie van ontwikkelteams.

 • 2 Het bevoegd gezag van een ontwikkelschool houdt zich aan de regels en verplichtingen, bedoeld in het Reglement selectie van ontwikkelscholen.

 • 3 Het bevoegd gezag maakt er melding van bij de minister, indien een leraar of schoolleider de deelname aan het ontwikkelteam beëindigt. Met inachtneming van de reservelijst, bedoeld in onderdeel 5f van bijlage 1 bij de Beleidsregel reglementen curriculumontwikkeling po en vo, kan de minister in dat geval een vervangende leraar of schoolleider aanwijzen om deel te nemen aan het betreffende ontwikkelteam. De eerder ingediende aanvraag geldt in dat geval als aanvraag. De betreffende bevoegde gezagen verrekenen het subsidiebedrag in onderling overleg naar rato van de door de leraar of schoolleider ingezette uren.

Artikel 7. Subsidieaanvraag

[Vervallen per 01-08-2020]

De subsidieaanvraag vindt plaats overeenkomstig het Reglement selectie van ontwikkelteams en het Reglementen selectie van ontwikkelscholen.

Artikel 8. Subsidiebedrag

[Vervallen per 01-08-2020]

 • 1 Per individu van een ontwikkelteam bedraagt het subsidiebedrag voor het vervangen van een leraar of schoolleider tot 1 februari 2019:

  Subsidiebedrag voor ontwikkelteams per leraar of schoolleider

  leraar primair onderwijs

  € 10.527

  schoolleider primair onderwijs

  € 13.497

  leraar voortgezet onderwijs

  € 13.448

  schoolleider voortgezet onderwijs

  € 15.588

 • 2 Per ontwikkelschool per leergebied bedraagt het subsidiebedrag voor het vervangen van een leraar of schoolleider tot 1 februari 2019:

  Subsidiebedrag voor ontwikkelscholen

  primair onderwijs

  € 25.373

  voortgezet onderwijs

  € 29.399

 • 3 Per individu van een ontwikkelteam bedraagt het subsidiebedrag vanaf 1 februari 2019:

  Leraar primair onderwijs

  € 9.243

  Schoolleider primair onderwijs

  € 11.344

  Leraar voortgezet onderwijs

  € 11.217

  Schoolleider voortgezet onderwijs

  € 12.941

 • 4 Per ontwikkelschool per leergebied bedraagt het subsidiebedrag vanaf 1 februari 2019:

  Primair onderwijs

  € 22.797

  Voortgezet onderwijs

  € 27.352

Artikel 9. Subsidieverlening, betaling, besteding en vaststelling

[Vervallen per 01-08-2020]

 • 1 De subsidie voor het vervangen van een leraar of schoolleider tot 1 februari 2019 wordt direct vastgesteld en in één keer betaald voor 1 juli 2018.

 • 2 De subsidie voor het vervangen van een leraar of schoolleider voor de vervanging vanaf 1 februari 2019 wordt direct vastgesteld en in één keer betaald voor 1 mei 2019.

 • 3 Als de activiteiten zijn uitgevoerd en aan de verplichting is voldaan, kan het niet aangewende deel van de subsidie worden besteed aan activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

Artikel 9a. Overgang bevoegd gezag

[Vervallen per 01-08-2020]

 • 1 Indien een leraar of schoolleider, die activiteiten verricht als bedoeld in artikel 2, uit dienst treedt van het bevoegd gezag dat de subsidie heeft ontvangen en in dienst treedt van een ander bevoegd gezag, kan de minister de subsidie vanaf 1 februari 2019 verstrekken aan dat andere bevoegd gezag, voor zover:

  • a. het bevoegd gezag waar de leraar of schoolleider uit dienst is getreden, melding maakt dat de leraar of schoolleider niet langer in dienst is;

  • b. het bevoegd gezag waar de leraar of schoolleider in dienst is getreden hiervan een verzoek doet; en

  • c. de leraar of schoolleider de activiteiten blijft uitvoeren.

 • 2 Artikel 7 is van overeenkomstige toepassing op de aanvraag van het bevoegd gezag waar de leraar of schoolleider in dienst is getreden.

Artikel 10. Verantwoording

[Vervallen per 01-08-2020]

De verantwoording van de subsidie geschiedt in de jaarverslaggeving overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. De subsidieontvanger toont op verzoek van de minister aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan.

Artikel 11. Hardheidsclausule

[Vervallen per 01-08-2020]

De minister kan deze regeling in bijzondere gevallen buiten toepassing verklaren of daarvan afwijken, voor zover de toepassing, gelet op het belang dat deze regeling beoogt te beschermen, tot een onbillijkheid van overwegende aard zal leiden.

Artikel 12. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Vervallen per 01-08-2020]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 augustus 2020.

Artikel 13. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2020]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling curriculumontwikkeling leraren en schoolleiders po en vo.

De regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Terug naar begin van de pagina