Mandaatbesluit G4AW 2017–2018

[Regeling vervalt per 01-01-2023.]
Geldend van 13-09-2017 t/m heden

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelings-samenwerking van 18 augustus 2017, nr. MINBUZA-2017.960245, tot verlening van mandaat, volmacht en machtiging inzake uitvoering van de Geodata for Agriculture and Water Facility 2017–2018 (Mandaatbesluit G4AW 2017–2018)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

  • 2 Aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt mandaat en machtiging verleend om namens de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking besluiten te nemen op bezwaarschriften tegen besluiten, bedoeld in het eerste lid, die door de directeur van het Netherlands Space Office of door onder hem ressorterende functionarissen namens de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zijn genomen of behandeld. Voorts wordt aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland mandaat en machtiging verleend om namens de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking beroepsprocedures te voeren over de vorenbedoelde besluiten.

Artikel 2

  • 1 De directeur van het Netherlands Space Office kan van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 1, eerste lid, ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

  • 2 De algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kan van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 1, tweede lid, ondermandaat en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2023, met dien verstande dat het van toepassing blijft op vóór die datum verstrekte subsidies.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Namens deze:

De Secretaris-Generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken,

J. Brandt

  1. Stcrt 2017, nr 13493.

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina