Aanwijzingsbesluit huurcommissie

Geldend van 13-09-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 augustus 2017, kenmerk 2017-0000385971, houdende aanwijzing van de huurcommissie als instantie tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting in de zin van de Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten (Aanwijzingsbesluit huurcommissie)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 16, eerste lid, van de Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten;

Besluit:

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina