Wijzigingsregeling Subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart (aanpassing subsidieplafond)

Geldend van 06-09-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 1 september 2017, nr. IENM/BSK-2017/196072, tot wijziging van de Subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart in verband met een aanpassing van het subsidieplafond

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 8, eerste lid, van het Kaderbesluit subsidies I en M;

Besluit:

Artikel II

De in deze regeling vastgestelde verhoging van het in artikel 4 van de Subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart bedoelde plafond is van toepassing op subsidieaanvragen die voor 1 maart 2017 op grond van artikel 7 van die subsidieregeling zijn ingediend.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Terug naar begin van de pagina