Instellingsbesluit Klachtadviescommissie IGJ

Geldend van 01-08-2018 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 augustus 2017, kenmerk IGZ/B&B 2017-2031244, houdende de instelling van de Klachtadviescommissie Inspectie voor de Gezondheidszorg en Inspectie Jeugdzorg

§ 2. Taak en samenstelling van de commissie

Artikel 2

Er is een commissie die de inspecteur-generaal van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd desgevraagd adviseert over de afhandeling van klachten over een gedraging van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

Artikel 3

  • 1 De commissie bestaat uit een voorzitter, tevens lid, plaatsvervangend voorzitter, tevens lid, en meerdere andere leden.

  • 2 Op voordracht van de inspecteur-generaal van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd gezamenlijk benoemt de Minister de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en de andere leden.

  • 3 De voorzitter kan indien nodig andere leden als plaatsvervangend voorzitter voor een hoorzitting aanwijzen.

  • 4 De voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en de andere leden zijn niet werkzaam bij de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

  • 5 De benoemingen gelden voor een periode van vier jaar. De voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en andere leden kunnen tussentijds op eigen verzoek door de Minister worden ontslagen. Herbenoeming is mogelijk.

Artikel 4

Het secretariaat van de commissie wordt verzorgd door de Inspectie gezondheidszorg en jeugd. De secretaris van de commissie is voor de inhoudelijke uitoefening van zijn taak uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de voorzitter van de commissie.

Artikel 5

  • 1. De commissie behandelt een klacht in de samenstelling van een voorzitter en twee leden en neemt hierbij de expertise van de leden in ogenschouw in relatie tot de voorliggende klacht. Tevens zijn zij niet betrokken (geweest) bij de aangelegenheid waarop de klacht betrekking heeft.

  • 2. Indien de aard van de klacht dit toelaat, kan de voorzitter besluiten de klacht te behandelen in enkelvoudige samenstelling.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina