Besluit routinematige digitale vervanging financiële archiefbescheiden OCW 2017

Geldend van 29-08-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 augustus 2017, nr. 1232501, houdende routinematige digitale vervanging van financiële archiefbescheiden (Besluit routinematige digitale vervanging financiële archiefbescheiden OCW 2017)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

Over te gaan tot routinematige digitale vervanging van financiële archiefbescheiden:

  • a. die vanaf 14 augustus 2017 namens OCW zullen worden ontvangen of opgemaakt door het interdepartementaal samenwerkingsverband dat onderdeel is van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, i.c. het Financieel Dienstencentrum (FDC);

  • b. volgens de specificaties, vastgelegd in het ‘handboek digitale vervanging financiële archiefbescheiden SZW systeem SAP’;

Artikel 2

De minister van OCW blijft zorgdrager van de financiële administratie en onderhavige informatie.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als:

Besluit routinematige digitale vervanging financiële archiefbescheiden OCW 2017.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van het handboek digitale vervanging financiële archiefbescheiden SZW systeem SAP, dat ter inzage ligt bij de Centrale Eenheid Informatiehuishouding van de directie Organisatie & Bedrijfsvoering (DOB/CEI) van het ministerie van OCW.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina