Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar It Fryske Gea 2017

[Regeling vervalt per 11-05-2022.]
Geldend van 25-08-2017 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 17 augustus 2017 nr. BOACAT2017/051, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij It Fryske Gea

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de directeur van It Fryske Gea van 30 januari 2017 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het functioneel parket en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 2

De personen, werkzaam in de functie van beheermedewerker in dienst van It Fryske Gea, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 12 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

Artikel 6

  • 1 De directeur van It Fryske Gea brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Dit artikel brengt geen wijziging in de resterende looptijd van de afgegeven aktes.

Artikel 8

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar It Fryske Gea 2012 van 1 mei 2012 nr. 5730674/Justis/12 is reeds vervallen op 11 mei 2017.

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 11 mei 2017 en vervalt met ingang van 11 mei 2022.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar It Fryske Gea 2017.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 augustus 2017.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

namens deze,

S.L. de Koning

Wnd. afdelingsmanager V&T

Terug naar begin van de pagina