Tijdelijke subsidieregeling SLKT

[Regeling vervalt per 01-01-2019.]
Geldend van 25-08-2017 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 23 augustus 2017, nr. IENM/BSK-2017/203761, houdende de subsidieverstrekking aan Stichting Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer over de jaren 2017 tot en met 2018 (Tijdelijke subsidieregeling SLKT 2017–2018)

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • minister: Minister van Infrastructuur en Milieu;

 • SLKT: Stichting Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer, gevestigd te ’s-Gravenhage.

Artikel 2. Doel van de subsidie

De minister kan SLKT jaarlijks gedurende het tijdvak van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018 op aanvraag subsidie verstrekken ten behoeve van het in stand houden van een onafhankelijk klachtenmeldpunt Taxivervoer.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

De volgende activiteiten komen voor subsidievertrekking in aanmerking:

 • a. het registreren van klachten over taxigebruik;

 • b. het informeren en adviseren van consumenten;

 • c. het ten behoeve van consumenten volgen van de klachtenafhandeling door de betreffende taxiondernemers;

 • d. het doorgeleiden van consumenten met klachten naar de geschillencommissie waarbij de betreffende taxiondernemer is aangesloten;

 • e. het maken van rapportages over de aard en het aantal klachten inzake verricht taxivervoer en de afwikkeling daarvan;

 • f. het communiceren met gemeenten en luchthavens over klachten over taxivervoer dat geheel of gedeeltelijk in een gemeente of op een luchthaven heeft plaatsgevonden; en

 • g. het melden van klachten aan de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Artikel 4. Subsidieplafond en subsidiabele kosten

 • 1 Het subsidieplafond bedraagt € 50.000,– per kalenderjaar.

 • 2 Subsidiabel zijn uitsluitend de gemaakte kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van activiteiten die op grond van deze regeling voor subsidieverstrekking in aanmerking komen.

 • 3 Verschuldigde btw komt uitsluitend voor subsidieverstrekking in aanmerking ingeval SLKT de btw niet kan verrekenen met de door haar af te dragen omzetbelasting.

 • 4 De kosten die voor subsidieverstrekking in aanmerking komen worden door SLKT berekend op basis van een voor de minister controleerbare methode, die is gebaseerd op bedrijfseconomische grondslagen en normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd.

Artikel 5. Aanvraag tot subsidieverlening

 • 1 SLKT dient de aanvraag tot subsidieverlening schriftelijk in bij de minister, uiterlijk dertien weken voor aanvang van het kalenderjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • 2 De aanvraag bevat in ieder geval de volgende gegevens en bescheiden:

  • a. het bedrag van de gevraagde subsidie;

  • b. een toelichting op de wijze waarop en de mate waarin de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd een bijdrage leveren aan de doelstellingen van deze regeling;

  • c. een overzicht van activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

  • d. een gespecificeerde begroting, die een toereikend inzicht geeft in de kosten van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

  • e. het bankrekeningnummer waarop het subsidiebedrag dient te worden gestort, inclusief een bewijs dat de bankrekening op naam van SLKT staat; en

  • f. het inschrijfnummer van SLKT bij de Kamer van Koophandel.

 • 3 In afwijking van het eerste lid, dient SLKT de aanvraag om subsidie in het kalenderjaar 2017 uiterlijk dertien weken na de datum van de uitgifte van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, in bij de minister.

 • 4 De aanvraag tot subsidieverlening behoeft niet te worden ingediend met gebruikmaking van een daartoe door de minister beschikbaar gesteld middel.

Artikel 6. Beschikking tot subsidieverlening

 • 1 De minister stelt de beschikking tot subsidieverlening uiterlijk binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag vast.

 • 2 In de beschikking worden vermeld:

  • a. de te subsidiëren activiteiten;

  • b. het tijdstip waarop SLKT gehouden is de activiteiten te hebben afgerond; en

  • c. het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld.

 • 3 Voor zover de subsidie wordt verleend ten laste van de nog niet door de Staten-Generaal aangenomen rijksbegroting, onderdeel Infrastructuur en Milieu, wordt in de beschikking tevens vermeld dat de subsidieverlening plaatsvindt onder de voorwaarde dat voldoende gelden ter beschikking worden gesteld in de wet tot vaststelling van de rijksbegroting, onderdeel Infrastructuur en Milieu.

Artikel 7. Verplichtingen SLKT met betrekking tot informatieverstrekking aan de minister

 • 1 SLKT doet onverwijld een schriftelijke mededeling aan de minister van alle omstandigheden die van aanmerkelijke invloed kunnen zijn op de subsidie en de rechtmatige aanwending daarvan en in het bijzonder van financiering van activiteiten van het project uit andere bronnen.

 • 2 Voor zover SLKT voor dezelfde begrote uitgaven tevens subsidie heeft aangevraagd bij een of meer andere bestuursorganen, doet zij daarvan mededeling in de aanvraag, onder vermelding van de stand van zaken met betrekking tot de beoordeling van die aanvraag of aanvragen.

 • 3 Indien gedurende het boekjaar aanmerkelijke verschillen ontstaan of dreigen te ontstaan tussen de werkelijke uitgaven en inkomsten en de begrote uitgaven en inkomsten doet SLKT daarvan onverwijld mededeling aan de minister onder vermelding van de oorzaak van de verschillen.

Artikel 8. Overige verplichtingen SLKT

SLKT is verplicht de activiteiten waarvoor subsidie is verleend tussen 1 januari en 31 december van het kalenderjaar waarvoor de subsidie is verleend, uit te voeren.

Artikel 9. Voorschot

 • 1 Aan SLKT wordt een voorschot verleend van honderd procent van het voor een kalenderjaar verleende subsidiebedrag.

 • 2 Het voorschot wordt betaald binnen zes weken na de datum van de beschikking tot subsidieverlening, bedoeld in artikel 6.

Artikel 10. Aanvraag tot subsidievaststelling

 • 1 SLKT dient de aanvraag tot subsidievaststelling schriftelijk in bij de minister, uiterlijk dertien weken na het einde van het kalenderjaar waarin subsidie is verleend.

 • 2 Bij de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, wordt een activiteitenverslag gevoegd. Het verslag geeft inzicht in het verloop, de uitvoering en de resultaten van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend en toont aan dat aan de verplichtingen verbonden aan de subsidieverstrekking is voldaan.

 • 3 De aanvraag tot subsidievaststelling behoeft niet te worden ingediend met gebruikmaking van een daartoe door de minister beschikbaar gesteld middel.

Artikel 11. Beschikking tot subsidievaststelling

De minister stelt de beschikking tot subsidievaststelling vast binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag, bedoeld in artikel 10.

Artikel 12. Evaluatieverslag

Vóór 1 januari 2019 publiceert de minister een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de krachtens deze regeling verstrekte subsidie.

Artikel 13. Inwerkingtreding

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2017.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2019, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op voor die datum aangevraagde en verleende subsidies.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina