Besluit volginnovatie 2017 I

Geldend van 24-08-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 30 juni 2017 inzake volginnovatie 2017 I

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op de incidentele subsidieverlening op basis van artikel 2, tweede lid en artikel 4 van de Kaderwet EZ-subsidies, voor zover betrekking hebbend op innovatiegelden;

Gelet op de artikelen 3.2.2, 3.2.2, onderdeel a, 3.2.2, onderdeel b, 3.2.9, 3.3.4, 3.3.6, 3.6.2, 3.7.2, 3.8.2, 3.9.2, 3.10.2, 4.2.16, 4.2.65, 4.2.72, 4.2.79, 4.2.86 en 4.2.121.

Gelet op artikel 1, tweede lid, van de Regeling openstelling EZ-subsidies 2017:

Gelet op artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Op grond van het vorenstaande worden van alle verleende innovatiegelden in het kader van de uitvoering van bovengenoemde regelingen, de gegevens gepubliceerd met betrekking tot:

  In alle gevallen:

  • Aanvrager/ penvoerder;

  • Postcode van aanvrager/ penvoerder;

  • Verleend bedrag in euro’s;

  • Jaar van verlening;

  • Programma of regeling (beleidsinstrument op de Rijksbegroting);

  Voor zover door de aanvrager reeds toestemming is verleend:

  • Projecttitel;

  • Projectomschrijving;

  • Medeaanvragers/ Partner(s);

  • Projectvideo;

  • Projectdocumentatie;

  De gegevens worden niet eerder dan drie weken na de bekendmaking van dit besluit gepubliceerd op website www.volginnovatie.nl en op de website www.rvo.nl. Wanneer binnen die drie weken een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend tot schorsing van het besluit tot openbaarmaking, vindt verstrekking in elk geval niet eerder plaats dan na de rechterlijke uitspraak op genoemd verzoek.

 • 2 De gegevens, bedoeld in het eerste lid, hebben uitsluitend betrekking op rechtspersonen.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 30 juni 2017

De Minister van Economische Zaken,

namens deze:

A.A.J.M. Martens

Manager Concernstaf van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Terug naar begin van de pagina