Compensatieregeling bewaker/hondengeleider KL

Geldend van 16-11-2000 t/m heden

Compensatieregeling bewaker/hondengeleider KL

De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op: artikel 88 van het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie;

Besluit:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. RTBH

  de Regeling toelagen bewaker hondengeleider;

 • b. IBBAD

  het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie;

 • c. diensttijd

  de feitelijke diensttijd die aan de datum van verplaatsing voorafgaat en die meetelt voor de pensioenberekening krachtens het pensioenreglement ABP.

Artikel 2. Aanspraak compensatietoelage

 • 1 De bewaker/hondengeleider die binnen de defensie-organisatie wordt verplaatst als gevolg van de opheffing van zijn functie, en die aanspraak heeft op een toelage onregelmatige dienst als bedoeld in artikel 20 van het IBBAD, of de afbouwtoelage, bedoeld in artikel 3 van de RTBH, heeft met ingang van de datum van verplaatsing aanspraak op een maandelijkse compensatietoelage.

 • 2 Voor de toepassing van het eerste lid geldt dat genoemde toelage onregelmatige dienst, direct voorafgaande aan de datum van verplaatsing, gedurende tenminste 2 jaren zonder wezenlijke onderbreking moet zijn genoten. Onder wezenlijke onderbreking wordt verstaan een onderbreking van langer dan 2 maanden.

Artikel 3. Aanspraak compensatietoelage

 • 1 Voor de bewaker/hondengeleider wordt de aanspraakduur van de compensatietoelage, bedoeld in artikel 2, vastgesteld op 3 maanden, vermeerderd met een percentage van de diensttijd.

 • 2 Het in de eerste lid bedoelde percentage bedraagt de som van:

  • a. 19½ %;

  • b. en 1½ % maal het verschil in jaren van de leeftijd van de bewaker/hondengeleider op de datum van verplaatsing en de leeftijd van 21 jaar.

 • 3 In aanvulling op de duur van de aanspraak, bedoeld in het eerste lid, wordt de bewaker/hondengeleider die op de datum van verplaatsing een diensttijd van ten minste 10 jaar heeft volbracht, indien de som van zijn leeftijd en diensttijd op de datum van verplaatsing 60 jaren of meer bedraagt, na afloop van de aanspraakduur een bijzondere verlenging verleend. Deze bijzondere verlenging duurt tot de eerste dag van de kalendermaand volgende op die waarop hem ontslag wordt verleend.

Artikel 4. Berekeningsgrondslag compensatietoelage

De berekeningsgrondslag voor de compensatietoelage, bedoeld in artikel 2, wordt gevormd door de som van de toelage onregelmatige dienst, als bedoeld in artikel 20 van het IBBAD, en de afbouwtoelage, bedoeld in artikel 3 van de RTBH, die de bewaker/hondengeleider genoot op de dag voorafgaand aan de datum van verplaatsing.

Artikel 5. Hoogte van de compensatietoelage

 • 1 De compensatietoelage bedraagt een percentage van de berekeningsgrondslag, bedoeld in artikel 4, en wordt gevonden met de volgende tabel:

  Periode (te rekenen vanaf de datum van verplaatsing)

  Percentage

  eerste 3 maanden

  volgende 9 maanden.

  volgende 4 jaar.

  tot einde aanspraakduur.

  93%

  83%

  73%

  70%

 • 2 De compensatietoelage wordt met ingang van 1 januari 2001 verhoogd met 1,9%.

Artikel 6. Samenloopbepaling compensatietoelage

 • 1 Indien het inkomen van de bewaker/hondengeleider de laatstelijk genoten bezoldiging te boven gaat, wordt het meerdere in mindering gebracht op de compensatietoelage, bedoeld in artikel 5.

 • 3 Onder laatstelijk genoten bezoldiging als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan de som van:

  • a. het salaris;

  • b. de toelage onregelmatige dienst, bedoeld in artikel 20 van het IBBAD;

  • c. de afbouwtoelage consignatie en overwerk, bedoeld in artikel 3 van de RTBH;

  • d. de vakantieuitkering, bedoeld in artikel 43 van het IBBAD;

  • e. de eindejaarsuitkering, bedoeld in artikel 44 van het IBBAD, die de bewaker/hondengeleider laatstelijk genoot op de functie van bewaker/hondengeleider.

 • 4 Indien de bewaker/hondengeleider in de nieuwe functie waarin hij is tewerkgesteld aanspraak heeft op een toelage onregelmatige dienst als bedoeld in artikel 20 van het IBBAD, dan wordt de laatstelijk genoten bezoldiging, bedoeld in het tweede lid, voor de periode dat hij deze aanspraak geniet, verhoogd met een bedrag ter hoogte van € 90,76.

 • 5 De laatstelijk genoten bezoldiging wordt periodiek bijgesteld aan de hand van de generieke salarisontwikkeling.

Artikel 7. Vakantie-uitkering

Over de compensatietoelage, bedoeld in artikel 2, wordt een vakantie-uitkering uitgekeerd ter hoogte en overeenkomstig de vakantie-uitkering, bedoeld in artikel 43 van het IBBAD.

Artikel 8. Pensioen

De compensatietoelage, bedoeld in artikel 2, maakt deel uit van het inkomen, bedoeld in artikel 3.1 van het Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds ABP.

Artikel 9. Eénmalige afkoopsom toelage extra beslaglegging hondenverzorging

 • 1 De bewaker/hondengeleider die binnen de defensie-organisatie wordt verplaatst, alsmede de bewaker/hondengeleider aan wie als gevolg van de opheffing van zijn functie eervol ontslag wordt verleend als bedoeld in artikel 116 van het BARD, heeft, indien hij aanspraak heeft op de toelage afkoop extra beslaglegging hondenverzorging, bedoeld in artikel 7 van de RTBH, en voorzover hij genoemde toelage tenminste 18 maanden zonder wezenlijke onderbreking heeft genoten, met ingang van de datum van verplaatsing onderscheidenlijk datum van ontslag, aanspraak op een éénmalige afkoopsom toelage extra beslaglegging hondenverzorging.

 • 2 Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder wezenlijke onderbreking verstaan een onderbreking van langer dan 2 maanden.

 • 3 De éénmalige afkoopsom toelage extra beslaglegging hondenverzorging, bedoeld in het eerste lid, bedraagt een bedrag ter hoogte van 6 maal de maandelijkse aanspraak op de toelage extra beslaglegging hondenverzorging die de bewaker/hondengeleider laatstelijk genoot.

Artikel 10. Tegemoetkoming in de reiskosten

De bewaker/hondengeleider die binnen de defensieorganisatie wordt verplaatst, en die woonachtig is in een (voormalige) rijkswoning, wordt vanaf de datum van verplaatsing tot de datum van verhuizing, maar uiterlijk tot 5 jaar nà de datum van verplaatsing, in aanmerking gebracht voor een tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling ter hoogte van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 12 van de Verplaatsingskostenregeling burgerlijke ambtenaren defensie.

Artikel 12. Gedeeltelijk behoud functioneel leeftijdsontslag

 • 1 De bewaker/hondengeleider die op 1 januari 2000 de leeftijd van 50 jaar of ouder heeft bereikt, doch jonger is dan 55 jaar, behoudt, ongeacht de functie die hij bekleedt na de verplaatsing, bedoeld in artikel 2, een gedeeltelijke aanspraak op functioneel leeftijdsontslag, bedoeld in artikel 119, tweede lid, onderdeel k, van het BARD.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde gedeeltelijke aanspraak wordt als volgt vastgesteld. De bewaker/hondengeleider wordt volgens onderstaande tabel met de met zijn leeftijd op 1 januari 2000 corresponderend aantal maanden later dan de leeftijdsgrens van 60 jaar met ontslag gezonden.

  Leeftijd op 1 januari 2000

  Ontslag

  54½

  1e v/d maand volgend op de leeftijd van 60 + 2 maanden

  54

  1e v/d maand volgend op de leeftijd van 60 + 4 maanden

  53½

  1e v/d maand volgend op de leeftijd van 60 + 5 maanden

  53

  1e v/d maand volgend op de leeftijd van 60 + 7 maanden

  52½

  1e v/d maand volgend op de leeftijd van 60 + 10 maanden

  52

  1e v/d maand volgend op de leeftijd van 60 + 12 maanden

  51½

  1e v/d maand volgend op de leeftijd van 60 + 15 maanden

  51

  1e v/d maand volgend op de leeftijd van 60 + 17 maanden

  50½

  1e v/d maand volgend op de leeftijd van 60 + 21 maanden

  50

  1e v/d maand volgend op de leeftijd van 60 + 23 maanden

Artikel 13. Intrekking regeling

De Regeling toelagen bewaker hondengeleider wordt met ingang van de datum van dagtekening van deze regeling ingetrokken.

Artikel 14. Datum inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de datum van dagtekening en werkt terug tot en met 1 februari 1999.

Artikel 15. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Compensatieregeling bewaker/hondengeleider KL.

De Minister van Defensie

Voor deze

De Hoofddirecteur Personeel

P.F.M. Reesink

Schout-bij-nacht

Terug naar begin van de pagina