Besluit goedkeuring tarieven 2017 databank I&R pluimvee

Geldend van 23-08-2017 t/m heden

Besluit goedkeuring tarieven 2017 databank I&R pluimvee

De Staatssecretaris van Economische Zaken

Procesverloop

De Stichting AVINED heeft bij brief van 29 september 2016 een aanvraag ingediend tot het verlenen van goedkeuring voor de tarieven voor de databank I&R pluimvee 2016. Desgevraagd heeft de Stichting bij mail van 9 januari 2017 een nadere toelichting gegeven op de onderliggende begroting en de tariefontwikkeling. Desgevraagd heeft de Stichting AVINED diverse malen bij mail nadere toelichting gegeven op de onderliggende begroting en de tariefontwikkeling, laatstelijk bij mail van 27 juni 2017 die ook een aangepast tariefvoorstel omvatte.

Overwegingen

De regels over de tarieven voor aangewezen databanken voor I&R pluimvee zijn opgenomen in artikel 43jc van de Regeling identificatie en registratie van dieren. Goedkeuring van tarieven wordt onthouden indien de tarieven hoger zijn dan noodzakelijk, uitgaande van een redelijke toerekening van de totale kosten en opbrengsten, waarbij de vergoeding van de werkzaamheden waarvoor een register is aangewezen niet meer bedraagt dan de kosten die beheerder-maakt bij de uitvoering.

Op basis van uw aanvraag constateer ik dat de tarieven zoals voorgesteld door Stichting AVINED voldoen aan deze criteria.

Gelet op artikel 43jc van de Regeling identificatie en registratie van dieren;

Besluit:

Artikel 1

De tarieven voor de databank I&R pluimvee van de Stichting AVINED voor het jaar 2017, zoals opgenomen in de bijlage behorende bij dit besluit, worden goedgekeurd.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2017.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Van dit besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

M.H.P. van Dam

Bijlage Bij DGAN/DAD/17002023

Tarieven aangewezen databank I&R Pluimvee 2017

Bedrijfstype

Tarief (€)

Vermeerderingsbedrijf grootouderdieren

110

Vermeerderingsbedrijf ouderdieren

110

Legpluimveebedrijf

110

Pluimveebedrijf (vaccin)

110

Eiproductenfabrikant

40

Pakstation

40

Handelaar eendagskuikens en broedeieren

40

Handelaar opfokkoppels

40

Handelaar slachtpluimvee

40

Verzamelaar

40

Grossier

40

Eiproductenhandelaar

40

Fabrikant technisch eiproduct

40

Handelaar technisch eiproduct

40

Eikokerij

40

Eierververij

40

Parelhoenbedrijf

40

Loopvogelbedrijf

40

Fazantenbedrijf

40

Patrijzenbedrijf

40

Ganzenbedrijf

40

Kwartelbedrijf

40

Siervogels

40

Duivenbedrijf

40

Uitsnijderijen pluimveevlees

40

Exportstation broedeieren

40

Broederij

275

Patiobroederij

40

Slachterijen pluimvee

250

Vleeskuikenbedrijf

280

Vleeskalkoenbedrijf

250

Vleeseendenbedrijf

250

Opfokbedrijf grootouderdieren

250

Opfokbedrijf ouderdieren

250

Opfokbedrijf leghennen

250

Terug naar begin van de pagina