Instellingsbesluit Wetenschappelijke Adviescommissie Zeehondenopvang

[Regeling vervallen per 01-03-2018.]
Geraadpleegd op 01-04-2023.
Geldend van 01-09-2017 t/m 28-02-2018

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 9 augustus 2017, nr. WJZ/17081079, tot instelling van de Wetenschappelijke Adviescommissie Zeehondenopvang (Instellingsbesluit Wetenschappelijke Adviescommissie Zeehondenopvang)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-03-2018]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Economische Zaken;

 • b. adviescommissie: Wetenschappelijke Adviescommissie Zeehondenopvang.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-03-2018]

 • 1 Er is een Wetenschappelijke Adviescommissie Zeehondenopvang.

 • 2 De commissie heeft tot taak de minister te adviseren op basis van onderzoeksresultaten en input van nationale en internationale wetenschappers over de opvang van zeehonden in het Nederlandse Waddengebied en in de overige kustwateren.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-03-2018]

 • 1 De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste drie en ten hoogste vijf andere leden.

 • 2 De leden worden door de minister benoemd en kunnen door de minister worden geschorst en ontslagen.

 • 3 De leden brengen op persoonlijke titel hun kennis en ervaring in en treden niet op als vertegenwoordiger van een specifieke belangengroep.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-03-2018]

 • 1 De adviescommissie stelt haar eigen werkwijze schriftelijk vast.

 • 2 De minister voorziet in het secretariaat van de adviescommissie.

 • 3 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de adviescommissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de adviescommissie bewaard in het archief van dat ministerie.

 • 4 De adviescommissie verstrekt desgevraagd aan de minister de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. De minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-03-2018]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-03-2018]

Ter gelegenheid van de instelling van de adviescommissie worden voor een periode van zes maanden tot lid van de commissie benoemd:

 • a. de heer em. prof. dr. A.N. van der Zande, te Gouda, tevens voorzitter;

 • b. de heer em. prof. dr. J.J.M. van Alphen, te Leiden;

 • c. de heer dr. S.J. Goodman, te Leeds (VK);

 • d. de heer dr. F.L.B. Meijboom, te Ede;

 • e. de heer prof. dr. A.J. Stegeman, te Amersfoort;

 • f. de heer dr. D. Thompson, te St Andrews (VK).

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-03-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2017 en vervalt met ingang van 1 maart 2018.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-03-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Wetenschappelijke Adviescommissie Zeehondenopvang.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

’s-Gravenhage, 9 augustus 2017

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

M.H.P. van Dam

Naar boven