Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging afdeling Verzekering Burgers

Geraadpleegd op 05-10-2022.
Geldend van 10-08-2017 t/m heden

Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging afdeling Verzekering Burgers

De manager afdeling Backoffice voor de regeling Wanbetalers en Onverzekerden;

Gezien artikel 4A en 4B van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging CAK van 10 augustus 20171, waarbij aan hem mandaat, volmacht en machtiging is verleend voor het nemen van de in dat artikel genoemde primaire besluiten;

Gezien de in artikel 15 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging CAK van 10 augustus 2017 neergelegde toestemming van de voorzitter van het CAK aan de manager van de afdeling Backoffice om voor de aan hem toegekende bevoegdheden ondermandaat te verlenen;

Gezien artikel 20, tweede lid, van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging CAK van 10 augustus 2017, waarbij aan hem mandaat, volmacht en machtiging is verleend voor het nemen van de in dat artikellid genoemde primaire personeelsbesluiten;

Besluit:

Artikel 1. definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • het Besluit: het Besluit mandaat, volmacht en machtiging CAK van 10 augustus 2017.

 • manager: de manager van de afdeling Wanbetalers en Onverzekerden.

 • teammanager: de teammanager van de afdeling Wanbetalers.

 • manager FA: de manager van de afdeling Incasso & Excasso.

Artikel 2. primaire besluiten vaststellen en herzien – regeling Wanbetalers en Onverzekerden

De manager verleent ondermandaat, volmacht en machtiging

 • voor het voorbereiden, nemen en bekendmaken van primaire besluiten tot het vaststellen of herzien van rechten en verplichtingen in het kader van de burgerregelingen, waartoe het CAK bevoegd is bij of krachtens de artikelen 9a t/m 9d, 18a t/m 18g en 34a van de Zorgverzekeringswet (Zvw);

 • voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken op het terrein van de primaire besluiten als bedoeld in het eerste onderdeel van dit artikel;

aan de teammanager uitsluitend met betrekking tot de regeling Wanbetalers.

Artikel 3. invorderen – burgerregelingen

De manager verleent ondermandaat, volmacht en machtiging

 • voor het voorbereiden, nemen en bekendmaken van primaire besluiten strekkende tot:

  • de invordering van de conform artikel 4A genomen besluiten;

  • het op grond van artikel 4:94 van de Awb verlenen van uitstel van betaling (waaronder het treffen van een betalingsregeling) van de conform artikel 4A genomen besluiten;

  • het verlenen van kwijtschelding van de op grond van artikel 4A genomen besluiten;

 • voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken rondom de besluitvorming over de hier bedoelde invordering, uitstel van betaling c.q. kwijtschelding;

aan de manager FA.

Artikel 4. primaire personeelsbesluiten

De manager verleent ondermandaat, volmacht en machtiging

 • voor het nemen van besluiten ter uitvoering van de rechtspositieregelingen voor medewerkers van de afdeling die ambtenaar zijn;

 • voor het nemen van besluiten tot wijziging van de werktijden en daarmee samenhangende bezoldiging, met inachtneming van de geldende formaties en budgetten;

 • voor het nemen van schadebesluiten in verband met betaling, invordering of terugvordering en het vaststellen van beleidsregels, indien deze direct samenhangen met besluiten als bedoeld in het eerste sub;

aan de teammanager.

Artikel 5. informatie

De teammanager informeert de manager desgevraagd, al dan niet periodiek, over de manier waarop zij invulling geven aan het verleende ondermandaat, de volmacht en de machtiging.

Artikel 6. bekendmaking

 • 1 Dit besluit wordt bekendgemaakt via publicatie in de Staatscourant.

 • 2 Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de directie van het CAK, aan de afdeling Interne Controle en aan degenen aan wie krachtens deze regeling ondermandaat, volmacht en machtiging is verleend.

Den Haag, 1 augustus 2017

Het CAK,

D.G. van Onzenoort

manager van de afdeling Backoffice

 1. Gepubliceerd in Staatscourant 2017, nr. 44061, 1 augustus 2017. ^ [1]
Naar boven